Ny pakke sikrer aktivitet og arbeidsplasser i oljenæringen

Vi foreslår målrettede, midlertidige endringer i skattesystemet, med en effekt på 100 milliarder kroner, slik at planlagte prosjekter kan bli realisert. I tillegg foreslår vi en omfattende grønn omstillingspakke.

-Med denne pakken sikrer vi aktivitet og arbeidsplasser, sier olje- og energiminister Tina Bru. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
Tiltakene skal bidra til at aktiviteten i olje- og gassnæringen holder seg oppe gjennom koronakrisen. Det er 200 000 som jobber i denne næringen og Norge har verdensledende miljøer blant annet i våre leverandørbedrifter som vi må ta vare på. Samtidig legges det frem en omfattende pakke for videre utvikling av det grønne skiftet i Norge. Detaljene i den grønne pakken kommer senere.

– Vi har lenge visst at investeringene på norsk sokkel ville falle. Selv om regjeringen fører en politikk for å gjøre norsk økonomi mindre oljeavhengig, er det viktig at krisen vi nå står i, ikke gjør fallet så brått og dypt at vi mister verdifull kompetanse som er viktig for omstillingene, sier olje- og energiminister Tina Bru (H).

Prisfall og stor uro

Oljemarkedet er preget av kraftig prisfall og stor uro på grunn av koronaviruset.

Det har ført til at investeringene stopper opp. På norsk sokkel blir både planlagte utbygginger og vedlikehold satt på vent. Oppdragene uteblir og usikkerheten er stor.

For å bidra til å skape aktivitet og sikre arbeidsplasser i en vanskelig tid foreslår vi noen midlertidige endringer foreslår regjeringen midlertidige endringer i petroleumsskattesystemet.

I praksis vil dette innebære at skatteregningen kommer senere. Det bedrer likviditeten i selskapene. Det gir selskapene mulighet til å gjennomføre flere investeringer. Likviditetseffekten av skatteendringene kan bety hele 100 milliarder kroner knyttet til investeringer i 2020 og 2021. Virkningen fremover vil avhenge av hvordan selskapenes investeringer utvikler seg.

– Norsk olje- og gassnæring og leverandørindustrien står nå midt oppe i en krise ulik noe vi har opplevd tidligere. Utbygginger og større vedlikehold er grunnlaget for mye av aktiviteten i leverandørindustrien, forklarer Bru.

-Tiltakene vi nå legger fram er en vitamininnsprøyting som vil bidra til at flere utbygginger på norsk sokkel blir gjennomført som planlagt. Aktivitet vil sikre arbeidsplasser og opprettholde konkurransekraften i hele verdikjeden av det som er Norges største og viktigste næring. Slik sikrer vi også fortsatt verdiskaping fra olje- og gassressursene og inntekter til vår felles velferd, legger hun til.


Den grønne omstillingspakken vil inneholde blant annet en storsatsing på forskrning, utvikling og innovasjon, samt en betydelig økning for Enova. Videre vil grønn skipsfart og forsterkede tiltak i Hydrogenstrategien være viktige elementer som vil sikre at vi holder oppe farten i den grønne omstillingen ut av denne krisen.

Forslag til midlertidige endringer i petroleumsskatten:

  • Selskapene får utgiftsføre investeringer, inkludert friinntekten, umiddelbart i særskatten. Friinntekten reduseres fra 20,8 til 10 prosent. Dette gjelder for investeringskostnader selskapene pådrar seg i 2020 og 2021, og for investeringer som er omfattet av planer (PUD/PAD) som er innlevert innen utgangen av 2021 og godkjent innen utgangen av 2022, og frem til produksjonsstart. Endringene vil ikke gjelde for investeringskostnader som selskapene pådrar seg etter 2024.
  • Skatteverdien av underskudd i inntektsårene 2020 og 2021 kan utbetales.
  • Departementet vil vurdere forholdet til EØS-avtalen.
  • Regjeringen vil legge frem forslaget i en egen proposisjon for Stortinget 12. mai.
  • Regjeringen vil i slutten av mai også legge frem en omfattende grønn omstillingspakke for næringslivet.