La det være klart: Høyre ønsker lokal selvbestemmelse for snøscooterkjøring!

Høyre mener kommunene er best egnet til å bestemme om og hvor det skal være avstandskrav for bruk av snøscooter.

Høyre vil at kommunene selv skal bestemme om det skal være avstandskrav for snøscooterkjøring eller ei. Foto: GettyImages
-Jeg er glad for at regjeringen nå starter arbeidet med å fjerne 2,5km grensa. Nå som vi fjerner avstandskravet kan kommunene selv vurdere lokale behov, sier Kent Gudmundsen (H), stortingsrepresentant for Troms.

Bakgrunnen for at regjeringen nå starter arbeidet med forskriftsendringen er at det nylig ble avklart i Stortinget med et bredt flertall. I 2015, da motorferdselloven var til behandling, var Høyre alene med FrP om å foreslå en oppmykning av avstandskravet til 0,5km. I mellomtiden har både Arbeiderpartiet og Senterpartiet endret syn slik at det nå er et klart flertall. I en nylig høringsrunde for endring av forskriften var det samtidig mange kommuner som også tok opp behovet for å fjerne grensen, selv om dette ikke inngikk i høringen.

– Vi registrerte at det var stor interesse fra kommunene å ha en slik myndighet i forrige høringsrunde som ble avsluttet i mars. Det er et klart signal om at arbeidet som nå har startet opp har sterk oppslutning hos mange, sier Gudmundsen.

Store geografiske forskjeller

Norge er et stort og langstrakt land, hvor alle kommuner er ulike. Høyre har i hele sin regjeringsperiode prioritert mer lokalt selvstyre.

Gudmundsen peker på at i hans egen landsdel er det i hovedsak spredt hyttebebyggelse med lite veitilgang. I tillegg er det ofte ikke innlagt strøm, vann og annet som gjør at behovene for frakt av utstyr og proviant for lengre opphold på hytta helt nødvendig.

– Vi vil sikre at det er kommunene som har myndighet og skjønnet til å avgjøre hva som skal være lovlig siden behovene er så ulike. Det vil for mange være helt tullete å måtte dra sekker med ved, vann, proviant og utstyr i ryggsekk og pulk. Da blir terskelen for hyttelivet og bruk av naturen svært høy for mange.

Vil ha flere innspill

Høyre mener det er viktig at kommunene selv får økt myndighet i denne saken og at man ut i fra lokale forhold selv kan bestemme avstandskrav:

– Vi ønsker å lytte mer til kommunene. For noen kommuner vil det være naturlig å opprettholde avstandskravet på 2,5 km, mens det for andre kommuner vil være naturlig å fjerne dette, sier Liv Kari Eskeland (H) og fortsetter:

– Forslagene vil nå være gjenstand for demokratiske prosesser i den enkelte kommune. Det er viktig at alle blir hørt og får mulighet til å svare. Dette inkluderer også friluftsorganisasjonene. Jeg vil oppfordre alle kommunene til å ha gode prosesser og delta i høringen slik at vi har et godt grunnlag for den nye forskriften som skal innføres.