En god og forutsigbar kommuneøkonomi

Regjeringen vil gi kommunene og fylkeskommunene en vekst i frie inntekter på mellom 2 og 2,4 milliarder kroner i 2021. Regjeringen vil likevel følge nøye med på utviklingen av kommuneøkonomien som følge av koronakrisen.

Regjeringen følger nøye med på utviklingen av kommuneøkonomien som følge av koronakrisen

Tirsdag la regjeringen frem sitt forslag til kommunenes inntekter i 2021, gjennom den såkalte kommuneproposisjonen. Den viser en fortsatt økning i frie inntekter til kommunene.

–2020 har vært et år utenom det vanlige. Jeg er derfor glad for at vi har en regjering som prioriterer kommunene, sier Høyres kommunalpolitiske talsperson, Ove Trellevik.

Norge opplever nå en av de største økonomiske nedturene siden 30-årene, der 300.000 mennesker står uten jobb. Smitteverntiltakene og oljeprisfallet får store konsekvenser for norsk økonomi og rammer alle næringer, sektorer og kommuner over hele landet.

–Regjeringen stiller opp for kommunene i denne krevende tiden. Kommunesektoren har så langt fått overført 6,5 milliarder kroner som følge av koronakrisen, og i revidert nasjonalbudsjett 2020 foreslår regjeringen å bevilge enda mer, fortsetter Trellevik.

Fortsatt gode innbyggertjenester

Regjeringen legger til rette for at kommunesektoren skal kunne levere gode tjenester så lenge dagens unntakssituasjon varer, og fortsatt skal kunne gjøre det når situasjonen er normalisert.

Siden regjeringsskiftet i 2013 har kommunenes frie inntekter økt med anslagsvis 35 milliarder kroner. I kommuneproposisjonen for 2021 legger regjeringen opp til ytterligere vekst i kommunesektorens frie inntekter på mellom 2 og 2,4 milliarder kroner.

–Kommuneproposisjonen for 2021 viser at regjeringen er opptatt av at kommunene skal ha en god og forutsigbar kommuneøkonomi også etter koronakrisen, sier Trellevik.

Kommunene må behandle offentlige, private og ideelle aktører likt

–Det er viktig at kommunene kan yte gode tjenester også i perioder som dette, det gjelder både offentlige, private og ideelle aktører. Regjeringen legger nå til rette for at kommunene også skal kunne kompensere private og ideelle aktørers ekstrakostnader i forbindelse med virusutbruddet. Jeg håper kommunene følger opp dette, fortsetter Trellevik.

Flere tiltak vurderes fortløpende

De endelige kostnadene for koronakrisen er svært usikre. Regjeringen oppretter derfor en arbeidsgruppe sammen med KS som skal kartlegge hvilke konsekvenser koronakrisen har fått for kommuneøkonomien. Arbeidsgruppens vurderinger blir viktige for å vurdere ytterligere tiltak. Arbeidsgruppen skal jobbe frem til våren 2021 for å sikre at eventuelle tiltak blir så treffsikre som mulig.

–Tiltakene pluss arbeidsgruppen er et godt grunnlag for at vi skal kunne ta hverdagen tilbake og styrke kommunesektoren, avslutter Trellevik.

Her er noen av tiltakene for å ta Norge ut av krisen:

  • 1,5 milliarder til kollektivtrafikken som kompensasjon for bortfall av billettinntekter
  • Styrke digitaliseringen i skolen med 140 millioner
  • En styrking av bostøtten på om lag 500 millioner kroner, ved å midlertidig øke boutgiftstakene og nedjustere egenandelen. Dette betyr at eksisterende mottakere vil få økt bostøtte i perioden.
  • Redusere arbeidsgiveravgiften midlertidig, noe som innebærer en innsparing på om lag 2,2 milliarder kroner for kommunesektoren
  • 4 millioner kroner til sametinget for tiltak rettet mot det hardt rammede samiske næringslivet

Les kommuneproposisjonen 2021 her