Trygt tilbake til hverdagen

Regjeringen har i dag lagt frem forslag til revidert nasjonalbudsjett.

-Høyre skal ikke miste de langsiktige perspektivene av syne, sier finansminister Jan Tore Sanner. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Høyre

Vi står midt i det mest alvorlige sjokket i norsk økonomi har opplevd i etterkrigstiden. Smitteverntiltak i Norge og internasjonalt sammen med et kraftig oljeprisfall treffer oss hardt. Dette får store konsekvenser for norsk økonomi og rammer bredt på tvers av næringer og geografi.

– Med revidert nasjonalbudsjett starter vi forsiktig med å ta hverdagen tilbake, og vi skal legge grunnlaget for veien ut av krisen, sier finansminister Jan Tore Sanner.


Tiltakene i årets RNB gir støtte og aktivitet i distriktene, grønn omstilling og vekst i næringslivet, trygghet og støtte til de som trenger det og vil bygge kompetanse for fremtiden.

– Utfordringene vi hadde før koronakrisen ikke har forsvunnet, og Høyre skal ikke miste de langsiktige perspektivene av syne. På veien ut av krisen skal regjeringen fortsatt løse klimautfordringene, få flere i jobb og at sikre at neste generasjon også får et godt utgangspunkt. Vi må unngå at staten overtar arbeidsplasser og bedrifter. Og vi må unngå proteksjonismen som hindrer handel og internasjonalt samarbeid, sier han.

Les mer på regjeringens nettsider

Her er noen av tiltakene i revidert nasjonalbudsjett:

Aktivitet i hele landet

 • Kommune-Norge skal ha mye av æren for at vi har taklet denne krisen så godt så langt. Ved å gi de ekstra støtte skal vi også komme oss ut av den.
 • Avinor får en ramme på 4,27 milliarder kroner for å dekke sine inntektstap.
 • Kommuner og fylker har så langt i år fått en ekstrabevilgning på 6,5 milliarder, nå foreslår regjeringen å øke bevilgningene med nye to milliarder til kommunene og fylkeskommunene.
 • Regjeringen foreslår 200 millioner kroner til å øke kjøpet av riksvegferjetjenester.
 • Regjeringen foreslår en ny midlertidig tilskuddsordning på 50 millioner kroner som skal bidra til å opprettholde aktiviteten i skogbruket.
 • Opsjonsskatteordningen for oppstartsselskaper utvides slik at den vil inkludere langt flere bedrifter.

Grønn omstilling og vekst

 • Regjeringen foreslår 1 500 millioner kroner for å kompensere for tapte billettinntekter for kollektivtransporten.
 • Regjeringen satser på grønn skipsfart og foreslår 150 millioner til lavutslippsferger og 25 millioner til grønn skipsfart.
 • Det bevilges 75 millioner til å fase ut gamle skip.
 • Nysnø får 300 millioner i økt kapital. Dette vil øke deres kapasitet til å investere i bedrifter med lovende klimateknologi.

Trygghet og støtte til dem som trenger det

 • Norsk helsevesen har vist seg på sitt beste den siste tiden. Helsetjenestene kompenseres nå med 6 milliarder.
 • 700 millioner ekstra skal ruste NAV til å hjelpe de som trenger det.
 • Den siste tiden har vært vanskelig for utsatte og sårbare barn. Derfor vil regjeringen nå bruke 400 millioner på tiltak i helsetjenesten, på skolen og gjennom ferien for de barna som trenger det aller mest.
 • I en ekstraordinær situasjon som dette er det ikke enkelt å finne nye jobber for de som blir arbeidsledige. Derfor forlenger regjeringen den utvidede permitteringstiden til 1. november.
 • Regjeringen ønsker å forlenge permitteringsperioden ut oktober, med tilsvarende forlengelse av dagpengeperioden for permitterte.

Kompetanse for fremtiden

 • Vi vet at flere søker seg til utdanning i krisetider. Nå møter vi behovet med 4000 nye studieplasser på høyskoler og universiteter og 1000 nye plasser ved fagskolene.
 • 170 millioner kroner av tiltakspakken for sårbare barn og unge skal brukes for å sikre at skoleelever som har tapt progresjon kan få hjelp til å ta klassekameratene sine igjen.
 • Det settes av en pott på 140 millioner kroner til økt digitalisering i skolen.
 • Regjeringen foreslår 40 millioner kroner til i hovedsak helse- og medisinutdanninger som har behov for rask oppgradering av undervisningsressurser, arealer og utstyr til klinisk undervisning for å møte en stor økning i studentmassen.

Kultur, idrett og frivillighet

 • Kompensasjonsordning for kulturarrangement justeres med 300 millioner kroner.
 • Idretten og frivilligheten opplever stort inntektsbortfall, den totale rammen på deres kompensasjonsordning blir på 620 millioner. Denne åpner nå også for å dekke flere typer inntektstap, blant annet for arrangementer som bare er delvis avlyst.
 • Pressen får en krisestøtte på 300 millioner.