Vi skal skape mer og inkludere flere

Regjeringen legger frem økonomiske tiltak som skal styrke norske bedrifter og arbeidsplasser, og bidra til grønn omstilling.

– Vi trapper vi opp innsatsen for å få fart på norsk økonomi, sier finansminister Jan Tore Sanner. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Høyre

– Nå som smittespredningen er under kontroll og samfunnet gradvis blir åpnet opp igjen, trapper vi opp innsatsen for å få fart på norsk økonomi. De økonomiske tiltakene som fungerte godt da mye var stengt ned, må nå justeres eller erstattes med tiltak som bidrar til aktivitet og arbeidsplasser. Vi må gi næringslivet tryggheten de trenger til å ansette flere, vokse og satse på nye markeder, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

For Høyre har det vært viktig at tiltakene sørger for at veksten kommer i privat næringsliv, ikke i offentlig sektor. Vi trenger flere private bedrifter som går med overskudd og betaler skatt. Det er avgjørende for å sikre bærekraften i velferdssamfunnet vårt.

– Vi har brukt mye penger for å unngå at krisen skulle bli enda større med flere konkurser og arbeidsledige, og vi kommer til å fremme flere tiltak hvis det blir nødvendig. Også i en krise er det viktig at vi evner å prioritere. Vi må unngå å skyve en for stor del av regningen over på neste generasjon, sier finansministeren.


Regjeringen legger frem en rekke konkrete tiltak som skal få flere ledige tilbake i jobb, få fart på norsk økonomi og samtidig forberede familier, bedrifter og lokalsamfunn på det som blir vår nye hverdag. En hverdag der vi skal skape mer og inkluderer flere.

Dette er de viktigste tiltakene

Tiltak for å få folk tilbake i jobb

 • 4 mrd. kroner til lønnsstøtte for bedrifter som tar egne permitterte tilbake.
 • 4 mrd. kroner til tiltak for å holde aktiveten oppe i bygg- og anleggsbransjen.
 • 1,8 mrd. Kroner til tiltak for kultur- og idrettssektoren.
 • 500 mill. Kroner til tiltak for reiselivet.
 • 120 mill. Kroner til tiltak rettet mot verftsnæringen.
 • Kompensasjonsordningen for næringslivet forlenges i tre måneder til og med august. Men det gjøres en gradvis reduksjon i både kompensasjonsgrad og maksimalt støttebeløp fra og med juni (fra dagens 80 prosent kompensasjonsgrad reduseres den til 70 prosent for juni og juli og 50 prosent for august).
 • Dagpenger til faglærte tredjelandsborgere som permitteres.

Tiltak for å sikre flere bein å stå på

 • 610 mill. Kroner til tiltak for forskning, innovasjon og teknologiutvikling.
 • 100 mill. kroner til innovasjonsprosjekter i næringslivet.
 • Verdsettelsesrabatten for næringskapital («arbeidende kapital») økes fra 25 til 35 prosent.
 • Fradragsordningen for investeringer i gründerbedrifter/oppstartsselskaper utvides til å gjelde ansatte (i første omgang i to år) og beløpsgrensene økes fra 500 000 kroner til 1 mill. kroner per skattyter og fra 1,5 mill. kroner til 5 mill. kroner per selskap.
 • Den maksimale skattefrie fordelen man kan få hvis man kjøper aksjer mv. i arbeidsgiverselskapet (den bedrift man er ansatt i), økes fra 3 000 kroner til 5 000 kroner.

Tiltak for å skape en grønn fremtid

 • 2 mrd. kroner til Enova for å forsterke satsingen på teknologiutvikling i industrien og bidra til grønn omstilling.
 • 1 mrd. kroner over tre år til «Grønn plattform» – en konkurransearena for kommersialisering, innovasjon og pilotprosjekter knyttet til nye grønne løsninger.
 • 385 mill. kroner til grønn skipsfart.
 • 100 mill. kroner til tiltak for å fremme sirkulær økonomi.
 • 50 mill. kroner til Klimasats (klimatiltak i kommunesektoren).
 • 20 mill. kroner til NORWEP (eksport av norske energiløsninger).
 • 15 mill. kroner til et nytt forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) for vindkraft.
 • 10 mill. kroner i tilskudd til industrisamarbeid om vindkraft til havs.

Tiltak for å gjennomføre Utdanningsløftet 2020

 • 396 mill. Kroner til økt satsing på fag- og yrkesopplæring.
 • 7,5 mill. Kroner til utvidelse av modulforsøk for fag- og yrkesopplæringen.
 • 70 mill. Kroner itl utvidet antall plasser i bransjeprogram og nettbasert opplæring for personer i utsatte næringer som ønsker å skifte bransje.
 • 20 mill. Koner til økte ressurser til prosjektet «Menn i helse» som tilbyr et komprimert utdanningsløp til fagbrev som helsefagarbeider.
 • 20 mill. Kroner til desentraliserte studieplasser for ansatte i omsorgstjenesten.
 • 2 mill. Kroner til kompetansetiltak innen tradisjonell muring for murere (2 mill. kr).
 • 300 mill. Kroner til økt satsing slik at flere permitterte og ledige kan fullføre videregående opplæring.
 • 150 mill. Kroner til tilbud om videregående opplæring for de i avgangskullet 2020 som ikke fullfører.

Tiltak for å inkludere flere

 • 260 mill. Kroner til økt innsats i introduksjonsprogrammet.
 • 171 mill. Kroner til norskopplæring for voksne innvandrere.
 • 25 mill. Korner til økt antall deltagere i «Jobbsjansen», tiltak for å få flere hjemmeværende kvinner med innvandrerbakgrunn i jobb.
 • 10 mill. Kroner til tilskudd til frivillige organisasjoner som arbeider med informasjonstiltak mot innvandrerbefolkningen ifb. Virusutbruddet.

Les mer og se flere tiltak her