Forenkler reglene i strandsonen

De siste 50 årene har det vært forbudt å bygge i 100-metersbeltet langs sjøen. Nå vil regjeringen gi distriktskommuner større mulighet for næringsutvikling og bosetting langs kysten. Det skal allikevel tas særlige hensyn til naturen, friluftsliv, og allmenne interesser.

Nå vil regjeringen gi distriktskommuner større mulighet for næringsutvikling og bosetting langs kysten. Det skal allikevel tas særlige hensyn til naturen, friluftsliv, og allmenne interesser.

Regjeringen foreslår å gi distriktskommunene større mulighet for å legge til rette for næringsutvikling og bosetting langs kysten. Byggeforbudet i strandsonen skal fortsatt praktiseres strengt i Oslofjordregionen og i pressområdene i Sør- og Midt-Norge, men mykes opp i kommuner med lavere press på strandsonen. En slik endring vil gi mer lokal handlefrihet til å utvikle ressursene som ligger langs kysten, og skape vekst og utvikling i Distrikts-Norge.

– Vi har tillit til at lokale myndigheter vil ivareta naturinteressene, og samtidig legge til rette for arbeidsplasser og aktivitet i kommuner som ikke ligger i pressområder, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Tre ulike soner

Fram til nå har norske kystkommuner vært delt inn i tre ulike soner. Sone 1 utgjør Oslofjordregionen med høyt utbyggingspress. Sone 2 omfatter Sørlandskysten og bynære deler av strandsonen i Rogaland, Hordaland og Trondheimsfjorden, der det også er områder med stort utbyggingspress. Sone 3 er distriktsområder med lavere utbyggingspress. De foreslåtte endringene vil gi mer frihet til utvikling av strandsonen i sone 2 og 3. Se bilder av sonene nederst i saken.

– Strandsonen er viktig for både innbyggere og næringsliv. For å bidra til bærekraftig forvaltning av disse områdene, skal det fortsatt være strenge regler i pressområdene, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

De reviderte retningslinjene gir kommunene veiledning i hvordan de kan sørge for at regionale og nasjonale interesser i strandsonen blir ivaretatt, samtidig som kommunene beholder sitt lokale selvstyre.

Kart over sone 1

Kart over sone 1

Kart over sone 2

Kart over sone 2

Kart over sone 2-3

Kart over sone 2-3

Kart over sone 3

Kart over sone 3