Høyre sikrer en bedre fremtid for oljenæringen

Et bredt flertall på Stortinget ble mandag enige om midlertidige endringer i petroleumsskatteloven.

Høyre er enige med opposisjon om svært viktige tiltak for oljenæringen. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Høyre
– For Høyre har målet vært å sikre oljejobbene. Disse tiltakene er innenfor en ansvarlig ramme, sier Trond Helleland, parlamentarisk leder i Høyre.

Regjeringspartiene Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti har sammen med Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Senterpartiet blitt enige om rekke grep for å sikre arbeidsplasser og aktivitet i Norges viktigste næring.

Bakgrunnen er konsekvensene av koronapandemien, som også oljenæringen har blitt hardt rammet av. Regjeringen har derfor forhandlet med opposisjonen på Stortinget siden før pinse, og mandag 8. juni ble vi enige om midlertidige endringer i petroleumsskatteloven.

– Vi er nå enige om å øke friinntekten til 24,0 prosent. Dette vil bidra til å øke lønnsomheten i prosjektene for selskapene. Dermed kan oljeselskapene igangsette prosjekter på sokkelen, som igjen vil gi jobb til dyktige fagarbeidere i leverandørindustrien. Samtidig gjøres det ingen endringer i selskapsskatten. Det har vært viktig for Høyre, sier Helleland.

Grønn omstilling

Partiene er enige om at regjeringen skal komme med en plan for halvering av utslippene til sokkelen innen 2030.

I tillegg vil Regjeringen sette ned et utvalg om rammebetingelser for grønne næringer. Det skal også foreslås nye krav om null- og lavutslippsløsninger for nye offshorefartøy i petroleumsproduksjon.

– Vi har lenge visst at investeringene på norsk sokkel ville falle. Selv om Regjeringen fører en politikk for å gjøre norsk økonomi mindre oljeavhengig, er det viktig at krisen vi nå står i, ikke gjør fallet så brått og dypt at vi mister verdifull kompetanse som er viktig for omstillingen, sier Helleland.

Dette er enigheten:

  • Selskapene får utgiftsføre investeringer umiddelbart i særskatten for årene 2020 og 2021.
  • Friinntekten settes til 24,0 pst. innenfor de midlertidige skatteendringene. Dette gjelder i 2020 og 2021, samt for prosjekter hvor PUD/PAD er innlevert innen 31.12.2022, og godkjent innen 31.12.2023. Videre gjelder det for investeringskostnader påløpt frem til fastsatt produksjonsstart som beskrevet i godkjent PUD. (PUD betyr plan for utbygging og drift, mens PAD betyr plan for anlegg og drift).
  • Det etableres en ordning med negativ terminskatt, som gjør at selskapene får utbetalt skatteverdien av forventet underskudd gjennom inntektsåret.
  • Det settes ned et utvalg for grønne investeringer for å utrede de samlede rammebetingelsene for å fremme klimavennlige investeringer i Norge.
  • Regjeringen vil sammen med bransjen lage en plan for hvordan utslippene på norsk sokkel reduseres med 50 pst. innen 2030, sammenlignet med 2005-nivå, innenfor dagens virkemiddelbruk.
  • Det skal legges frem forslag til nye krav til null- og lavutslippsløsninger for offshorefartøy i petroleumsproduksjon.
  • Plugging av brønner skal prioriteres ytterligere når OG21-strategien skal oppdateres. Les mer om OG21-strategien her.
  • Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet vil få økt sine rammer med 20 millioner kroner.
Saken oppdateres fortløpende med avtaleteksten.