Vil innføre historiske innstramninger i vindkraftsregler

Regjeringen har lagt frem forslag til en stortingsmeldingen om vindkraft på land. I meldingen foreslåes det å stramme inn reglene for å sikre hensynet til natur, miljø og naboer.

Olje- og energiminister Tina Bru foreslår en historisk innstramming av vindkraft som legger opp til mer lokal innflytelse.

– Jeg er glad for å kunne legge frem denne meldingen. Vi trenger en avklart og oppdatert vindkraftpolitikk som gir alle involverte forutsigbare rammer. Etter en grundig gjennomgang av dagens konsesjonsbehandling, med innspill fra ulike aktører, foreslår vi en historisk innstramming med flere tiltak og forbedringer av dagens praksis, sier olje- og energiminister Tina Bru (H).

Tilgang på fornybar energi er en forutsetning for at Norge skal bli et lavutslippssamfunn. Et lavutslippssamfunn der vi kutter utgiftene uten at det vil gå på bekostning av utviklingen vil kreve mye mer energi enn det vi produserer i dag. Vindkraft er en viktig del av den norske energiforsyningen, og gir kraft til 500 000 mennesker i dag.

– Dette er en historisk innstramming som legger opp til mer lokal innflytelse. Endringene som regjeringen foreslår vil gi større forutsigbarhet for kommunene, beboere i nærområdet og utbyggere. Vi håper på bred enighet i Stortinget om disse forslagene, sier Stefan Heggelund (H).


I meldingen presenteres flere endringer i konsesjonsbehandlingen:

 • Bedre lokal og regional forankring
 • Egen regionvis behandling
 • Skjerpet tidsløp med flere og strengere frister
 • Mulighet for tidlig avslag for vindkraftverk
 • Bedre koordinering av produksjon og nett
 • Bedre utredninger, Fylkesmannen skal delta
 • Bedre konsekvensutredninger
 • Sterkere vekt på miljø f.eks om terrenginngrep
 • Krav om makshøyde på turbiner
 • Strengere krav til minsteavstand fra turbinene
 • Bedre involvering av reindriften
 • Styrket tilsyn ved bygging og drift
 • Tydeligere vilkår om nedlegging
 • Nye krav til eiere om kompetanse og tilstedeværelse under bygging
 • Videreutvikling av kunnskapsgrunnlag – bedre samarbeid mellom statlige etater
 • Bedre informasjon til alle involverte
 • Vurdere lokal kompensasjon