Høyre lanserer forslag til nytt partiprogram: – Vi skal vinne valget i 2021!

Nylig lanserte Høyres programkomitéleder Linda Hofstad Helleland førsteutkast til nytt partiprogram for Høyre. – Å skape mer og inkludere flere blir det viktigste for Norge de neste fire årene, sa hun under lanseringen.

– Å skape mer og inkludere flere blir vårt viktigste prosjekt de neste fire årene, sier Linda Hofstad Helleland. Foto: Cecilie Victoria Jensen/Høyre

– Utfordringene vi stod overfor før korona er ikke borte, de er forsterket. Vår viktigste oppgave er å sørge for at velferdssamfunnet består når oljeinntektene avtar og vi blir flere eldre. Da må det bli enklere å starte egne bedrifter og investere i arbeidsplasser. Å skape mer og inkludere flere blir vårt viktigste prosjekt de neste fire årene, sier leder av programkomiteen, Linda Hofstad Helleland.

Førsteutkastet til partiprogrammet skal nå ut på høring i partiorganisasjonen. Frist for innspill er 20. november. Programkomiteens endelige forslag publiseres i januar 2021. Programmet debatterer og voteres over på partiets landsmøte i mars 2021.

Les hele utkastet til nytt partiprogram her

– Dette er et gjenkjennelig Høyre-program. Det er masse ny politikk for å styrke satsingen på kunnskap i skolen, for å skape jobber, bygge pasientens helsetjeneste og gjøre Norge tryggere, sier Hofstad Helleland, og legger til:

– Dette programmet er fullt av nye ideer! Nå skal vi kjøre debatt i partiet. Det oppmuntrer vi til. Fordi selv om vi har fått til mye med Erna som statsminister, vil vi få til mye mer.

Høyre ønsker dine innspill! Send dine forslag og ideer til forbedringer til oss ved å trykke her.

5 prosjekter – 50 punkter med ny politikk

Høyres programkomité har pekt ut fem hovedsatsingsområder for de neste fire årene med totalt 50 punkter med ny politikk:

1. Skape mer og inkludere flere

Fremover må vi få fart på arbeidslivet igjen, og vi må sørge for å inkludere enda flere i arbeidslivet.

– Verdiene må skapes før de kan deles, og velferdssamfunnet vårt er avhengig av lønnsomme bedrifter som gir nordmenn en jobb å gå til, sa Hofstad Helleland.

Høyre vil:

 • Bruke naturressursene i Norge til å skape flere arbeidsplasser gjennom forutsigbare rammevilkår for petroleumsnæringen, en kartlegging av mineralressursene i landet og på sokkelen, og legge til rette for økt utvinning gjennom innovasjon og enkle reguleringer og planprosesser.
 • Sørge for størst mulig lokal ringvirkning av verdiskapingen som gjøres basert på bruk av lokale naturressurser.
 • Skape nye arbeidsplasser i havbruksnæringen ved å etablere en egen konsesjonsordning for havbasert oppdrett, realisere oppdrett på nye arter, sette av arealer for havbruk utenfor dagens produksjonsområder og vurdere en egen konsesjonsordning for lukkede sjøbaserte anlegg.
 • Støtte etablering av et toppindustrisenter som skal bidra til at metoder, kompetanse og kunnskap kan utveksles bedre mellom små og store bedrifter, slik at Norge fortsetter å levere industriprestasjoner i verdensklasse.
 • Utvikle en nasjonal strategi for å tiltrekke internasjonale selskapers forsknings-, utviklings- og hovedkontorfunksjoner, og legge til rette for sterkere næringsklynger.
 • Norge skal være verdensledende i å benytte verdien av data til å utvikle nye næringer. Sikker bruk av data fra både befolkningen, offentlig sektor og næringsliv skal skape nye jobber ved bruk av kunstig intelligens og tingenes internett.
 • Styrke lokalt selvstyre ved å redusere statlige myndigheters mulighet, herunder fylkesmannen, til innsigelser i viktige saker for lokalsamfunnene. Innsigelsesinstituttet skal fortrinnsvis ha en kontrollfunksjon.
 • Redusere særavgifter på enkelte grensehandel-utsatte varer.
 • Innføre et jobbskattefradrag for unge arbeidstagere under 30 år og åpne for enklere bruk av utdanningsstillinger rettet mot ungdom uten fullført videregående opplæring, som heller kan opparbeide kompetanse i bedriften.
 • Sørge for et NAV-tilbud mer tilpasset enkeltmenneskers behov og lokale forhold, ved å legge til rette for økt samarbeid mellom det offentlige og sosiale entreprenører og bruke fullføring av videregående utdanning som aktivitetskrav overfor unge mottakere av AAP, som mangler generell studiekompetanse eller fagbrev, og vurdere innføring av helsejustert lønn for personer på gradert uføretrygd og på arbeidsavklaringspenger.

2. Verdiskapingen skal opp, utslippene ned

Høyre ser muligheter i de grønne næringene. Vi vil legge til rette for at vi kan skape mange nye og grønne arbeidsplasser fremover, slik at vi når målet om å halvere utslippene innen 2030.

– Vi mener at klimapolitikk må utformes i samarbeid med næringsliv og industri. En næringsvennlig klimapolitikk innebærer at næringslivet stimuleres til å velge klimavennlige løsninger, ved å gjøre det dyrt å forurense, sier nestleder i programkomiteen, Henrik Asheim.

Høyre vil:
 • Realisere ambisjonen om en kostnadseffektiv fullskalaløsning for karbonfangst og lagring (CCS), og bidra til at flere CCS-prosjekt gjennomføres i norsk industri.
 • Etablere en finansieringsordning som bidrar til å utløse investeringer i storskala flytende vindkraft.
 • Utvikle egne klimabudsjetter og rapporteringskrav lokalt, i tillegg til de nasjonale utslippsbudsjettene, for å forplikte kommunenes til å nå deres klimamål.
 • Fortsette økningen av CO2-avgiften, men kompensere ved å redusere andre avgifter, slik at bedrifter som får ned sine utslipp tjener på klimavennlig omstilling.
 • Rette hoveddelen av norsk bistand inn mot klima, rene hav og jenters utdanning i utviklingsland.
 • Gjennomføre et pilotprosjekt etter modell fra Danmarks Grønne Investeringsfond. Piloten skal gi ut lån til grønne oppstartbedrifter fremover.
 • Øke den årlige treplantingen med ti millioner trær innen utgangen av 2030.
 • Øke tilgangen på hurtig- og lynlading for elbiler i hele landet.
 • Utrede en CO2-merkeordning på alle varer, slik at forbrukere kan ta mer informerte valg.
 • Opprette FME-senter for bærekraftig bruk av olje- og gassprodukter i form av for eksempel hydrogen og ammoniakk.

3. Forenkle og forbedre Norge

Når Høyre sier at vi ønsker å forenkle og forbedre Norge, handler det om de store og de små tingene i livet. Det handler om at du skal være trygg på at din syke mor får en verdig eldreomsorg, og god oppfølging hvis du blir syk. Men det handler også om å få ned ventetiden for oppkjøring, muligheten til å selv velge skole og fleksible åpningstider i barnehagen.

– Når du trenger hjelp, skal du bli sett, hørt og forstått. De som trenger hjelp fra det offentlige, faller noen ganger mellom flere stoler fordi systemet settes foran brukeren, sa Hofstad Helleland.

– Men det er systemet som skal tilpasse seg deg og din livssituasjon, ikke omvendt, la hun til.

Høyre vil:

 • Sikre valgfrihet for eldre gjennom å innføre en bytterett og lage et standardisert regelverk om valgfrihet for kommunene. Pasienter skal sikres valgfrihet gjennom å utvide ordningen fritt behandlingsvalg og elever skal få frihet til å velge skole gjennom å innføre modeller for fritt skolevalg i alle fylker.
 • Innføre standardiserte brukerundersøkelser om offentlige tjenester som leveres av kommunene, som alle kommuner pliktes til å gjennomføre årlig, og sikre åpenhet om resultatene av undersøkelsene.
 • Etablere et eget forenklingspanel satt sammen av partene i arbeidslivet, etter dansk modell, med omvendt bevisbyrde.
 • Kommunene må legge til rette for mer fleksibel åpningstid i barnehagen tilpasset folks ulike arbeidsmønster.
 • Arbeide for å gi fedre selvstendig opptjenings- og uttaksrett i forbindelse med foreldrepermisjon.
 • Bruke kun-en-gang-prinsippet, slik at innbyggere og bedrifter ikke trenger å sende inn samme informasjon mer enn én gang til det offentlige, og peke ut en testkommune som får være en regulatorisk sandkasse som tester ut ulike nye transportteknologier, velferdsteknologi og andre løsninger som gir bedre informasjon og bedre tjenester til innbyggerne.
 • Gjøre det enklere for folk å ta førerkort ved å la private kjøreskoler gjennomføre hele kjøreopplæringsløpet, herunder teori, praktisk kjøring og sensur av kandidatene. For å få en kjøreopplæring av best mulig kvalitet, vil vi også gjennomgå og vurdere godkjenningsordningen for kjøreskoler.
 • Anerkjenne at folk trenger mer fleksible løsninger i hverdagen, og derfor åpne for søndagsåpne butikker, alkoholsalg i butikk til klokken 23 og holde Vinmonopolet åpent til klokken 20 i hverdager.
 • Bruke den teknologiske utviklingen i transportsektoren til å bedre utnytte tidspunkt hvor vei, jernbane og annen transport er lite trafikkert for å redusere kø, og satse på førerteknologi som reduserer antall ulykker og dødsfall i trafikken.
 • Ytterligere redusere fylkesmannens mulighet til å overprøve vedtak gjort av kommunen.

4. Lære hele livet

Utdannelse og kompetanse er avgjørende for å inkludere flere i arbeidslivet. Høyre vil satse på kompetanseheving for elever, studenter og folk i jobb.

– Målet vårt er at ingen skal gå ut på dato på grunn av manglende kompetanse. Gapet mellom den kompetansen som arbeidslivet har bruk for og kompetansen arbeidstagere kan tilby, må tettes. Og færre skal falle fra i skolen, sa Asheim.

Høyre vil:

 • Gjennomføre en helhetlig ungdomsskolereform som tar sikte på å øke læring, trivsel og motivasjon i ungdomsskolen ved å: endre fagsammensetningen på ungdomsskolen, innføre obligatorisk yrkesfaglig valgfag for elevene på lik linje med språkfag og med fraværsgrense.
 • Utvide den nasjonale ordningen med et «Nasjonal Veilederkorps» som følger opp skoleeiere og skoler med vedvarende svake resultater. Kommuner og fylkeskommuner som havner under en nedre grense for kvalitet skal bli pålagt bistand.
 • Sikre bedre lese-, skrive- og regneopplæring for de yngste barna, blant annet ved å innføre en plikt om at alle skoler har tilgang til lærespesialister i begynneropplæringen innen 2025.
 • Se på muligheten for å gi yrkesfagelever et utdanningsløp som resulterer i et fagbrev på engelsk, etter modell fra IB-linjen.
 • Bruke teknologi og digital hjemmeundervisning for å redusere frafall fra skole og utdanning, for eksempel ved å følge opp elever med høyt fravær grunnet skolevegring eller fysisk eller psykisk sykdom.
 • At videregående skoler inngår samarbeid med institusjoner innen høyere utdanning for å sikre at elever som ønsker det, skal få ta fag på høyere nivå, og si ja til videregående profilsskoler som satser på realfag, språk og økonomi, etter modell av toppidrettsgymnas.
 • Reformere opptakssystemet til høyere utdanning med sikte på å redusere antallet tilleggspoeng betraktelig og sikre at flere konkurrerer på likere vilkår
 • Heldigitalisere universiteter og høyskoler innen 2025, og innføre krav om at offentlige universiteter skal legge ut forelesninger gratis.
 • Gi bedrifter muligheten til å betale for egne skreddersydde kurs fra høyere utdanningsinstitusjoner, og oppfordre små og mellomstore bedrifter til å samarbeide om slike bestillinger.
 • Gjøre det enklere å kombinere videreutdanning med mottak av trygdeytelser.

5. Et trygt Norge

Terror, nye digitale trusler og gjengkriminalitet preger trusselbildet. Kriminalitetsbildet er svært ulikt slik det var for bare få år siden. Verden endrer seg, og da må vi følge etter.

– Alle nordmenn, uavhengig av hvor de bor, skal føle seg trygge. Derfor er trygghet et av våre viktigste satsingsområder, fortalte Hofstad Helleland.

Høyre vil:

 • Opprette en egen reservestyrke tilknyttet helsevesenet som kan aktiviseres i en eventuell pandemi, og sørge for tilstrekkelig lager- og produksjonskapasitet av nødvendig medisinsk utstyr og råvarer til viktige legemidler for en eventuell krisesituasjon, i samarbeid med helsenæringen.
 • Sikre at politiet har god bemanning og synlig tilstedeværelse i hele landet, og prioritere politiressurser ut til politidistriktene
 • Hovedlinjen i straffeutmåling skal være at mennesker rehabiliteres tilbake til samfunnet, men det skal tilrettelegges for å utvide strafferammen for særlig grove forbrytelser, som eksempelvis terror, til 50 år.
 • Øke maksstraffen for flere straffbare handlinger begått samtidig.
 • Heve strafferammen for seksuelle overgrep, og øke foreldelsesfristen i saker hvor offeret for en seksuelt krenkende handling er under 16 år.
 • Sikre krisesentertilbud i hele landet med høy særlig kompetanse på å gi beskyttelse, sikkerhet, råd og veiledning til kvinner, menn og barn som blir utsatt for vold i nære relasjoner.
 • Stramme inn på ungdoms- og gjengkriminalitet gjennom å utvide den maksimale lengden for oppholdsforbud fra seks til tolv måneder og utvide bruken av fotlenke som straff. Ungdommer som ønsker å bryte med gjengmiljøet, skal få hjelp blant annet gjennom lokale Exit-programmer, og et lovfestet krav om en fysisk og psykisk helseundersøkelse.
 • Innføre en lov om sivilrettslig inndragning slik at verdigjenstander lettere og raskere kan fratas gjengmedlemmene.
 • Øke kapasiteten i politiets datakrimenheter for å møte nye utfordringer med kriminalitet og trusler på internett og i sosiale medier.
 • At meldeplikt for utenlandsk eierskap skal følge like strenge regler som i EU.

Les hele utkastet til nytt partiprogram her.