Høyre, Venstre og KrF enige med FrP om ny tiltakspakke

Flertallet på Stortinget slutter seg tiltakene fra regjeringen for å motvirke de økonomiske konsekvensene av koronaepidemien. I tillegg foreslår flertallet mer penger til vedlikehold på fylkesveier og at flypassasjeravgiften ikke gjeninnføres før 1. januar.

Denne pakken legger til rette for nye arbeidsplasser og få folk i jobb. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Høyre
– Korona-krisen er langt fra over, men krisen er over i en ny fase. Da er det viktig at vi skrur om på tiltakene, slik at de treffer best mulig, sier finanspolitisk talsperson i Høyre, Mudassar Kapur.

Kapur har ledet forhandlingene, og fått på plass en ny enighet mellom regjeringspartiene og FrP.

–Vi har samarbeidet godt med FrP. Vi har fått gjennomslag for alle tiltakene som finansminister Jan Tore Sanner presenterte for under to uker siden. Saken avgis og behandles endelig av komiteen til uken.

Regjeringen har siden mars i syv omganger, inkludert denne proposisjonen, fremmet forslag om tiltak i møte med pandemien. I denne omgang foreslås det både å forlenge og tilpasse eksisterende ordninger, men også nye tiltak innrettet mot enkelte næringer som fortsatt er hardt rammet.

I denne tiltakspakken og enigheten er det foreslått koronarelaterte tiltak på til sammen 6,1 mrd. kroner. Samlet foreslås det likevel netto utgiftsreduksjoner på 42,3 mrd. kroner på grunn av nedjusteringer av tidligere kostnadsanslag.

– Arbeidsledigheten er kraftig redusert siden april, men det er fortsatt krevende tider for mange. Veien ut av krisen handler om å skape mer og inkludere flere. Vi må legge til rette for nye arbeidsplasser og få folk tilbake i jobb, avslutter Kapur.

Regjeringspartiene og FrP har blitt enige om følgende forslag:

  • Vedlikehold på fylkesveier: Det bevilges 400 millioner kroner til en søknadsbasert tilskuddsordning til vedlikeholdsarbeider på fylkesveier over hele landet.
  • Kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere: ordningen videreføres ut året, men kompensasjonsytelsen reduseres til 60 prosent fra 1. november.
  • Lav MVA-sats: Den midlertidige opphevingen av den lave merverdiavgiftssatsen fra 12 pst. til 6 pst videreføres frem til årsskiftet.
  • Flypassasjeravgift: Den midlertidige reduksjonen av flypassasjeravgiften videreføres frem til årsskiftet.
  • Luftfart: Partiene ber regjeringen følge situasjonen for flyselskapene og flytilbudet tett og vurdere tiltak som bidrar til å sikre norske forbrukere et konkurransedyktig flytilbud fremover.
  • Garantiordning for lån: Partiene ber regjeringen undersøke muligheten for at Statens obligasjonsfond (SOF) kan få større fleksibilitet til å gi kredittilgang til selskaper som har fått redusert likviditet og soliditet som følge av koronaepidemien.
  • Tiltak for reiselivet: Regjeringen har varslet at den innen kort tid vil komme tilbake med forslag om en midlertidig tilskuddsordning for reiselivsbedrifter med stort omsetningsfall som følge av koronapandemien. Messe- og konferansearrangører og eventbransjen skal innlemmes i ordningen. Regjeringen er i prosess med partene i arbeidslivet om den konkrete utformingen av tilskuddsordningen, som den vil komme tilbake til Stortinget med. Partiene er enige om å diskutere innretning og omfang av ordningen da.

Andre viktige tiltak foreslått av regjeringen, som regjeringspartiene og FrP stiller seg bak:

For mer informasjon eller pressehenvendelser, ta kontakt med Andrea Tviberg Frammarsvik på 90064601 eller atf@stortinget.no.