Mer til familier og sårbare barn

En god oppvekst, og en god barndom kan være avgjørende for å mestre voksenlivet. En god familiepolitikk legger grunnlaget for en trygg oppvekst, bedre livskvalitet og dermed økt deltakelse og inkludering i samfunnslivet.

– Med dette budsjettet forsterker vi signalene om at en god familiepolitikk er viktig for Høyre, sier Kristin Ørmen Johnsen. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Høyre

– Jeg er veldig glad for at vi i dette budsjettet igjen styrker økonomien til barnefamilier og at vi øker innsatsen overfor barn og familier med vedvarende lavinntekt. Med dette budsjettet forsterker vi signalene om at en god familiepolitikk er viktig for Høyre, sier Kristin Ørmen Johnsen, leder av familie og kulturkomiteen på Stortinget.

– Blant veldig mange gode tiltak innfrir vi løftene i Granavolden plattformen og øker barnetrygden. Dette er en historisk satsing, og på to år har vi økt støtten med 7.200 kroner for barn opp til 6 år. Dette er helt i tråd med regjeringsplattformen, og viser at vi mener alvor med vår familiepolitikk, fortsetter hun og utdyper:

  • Vi øker barnetrygden med 3.600 kroner i året for barn opp til fylte 6 år. Det utgjør 300 kroner i måneden og gjelder fra 1. september 2021
  • Engangsstønad ved fødsel og adopsjon øker fra 84 720 kroner til 90 300 kroner fra 1. januar 2021.
  • Gratis kjernetid i barnehage
  • Redusert foreldrebetaling i barnehager og skolefritidsordning
  • Økt bostøtten, slik at 18 000 barnefamilier får opptil 8 000 kr mer utbetalt.
  • Ferietilskudd
  • Vi har innført fritidskort for å dekke deltakelse på ulike fritidsaktiviteter

– For å ikke føle utenforskap er det viktig for barn å kunne delta i fritidsaktiviteter. Vi vil at også barn som vokser opp i lavinntektsfamilier skal ha den muligheten. Derfor forslår Regjeringen å bevilge 120 mill. kroner til å videreføre og utvide prøveprosjektet med fritidskort for alle barn fra 6 til fylte 18 år. Fritidskortet kan brukes til å dekke deltakeravgifter til faste, organiserte på fritidsaktiviteter, avslutter Ørmen Johnsen.