Økt pensjon og lavere skatt – dette har pensjonistene fått med Høyre i regjering

Siden 2013 har pensjonistene fått høyere pensjonsutbetalingerog lavere skatteregning. – Eldre skal ha det bra i Norge, sier stortingsrepresentant Heidi Norby Lunde.

Høyre har sørget for at pensjonistene har fått økt pensjon og at færre eldre betaler formuesskatt. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Høyre
– Eldre skal ha en trygg alderdom. Derfor har Høyre sørget for at pensjonistene har fått økt pensjon og at færre eldre betaler formuesskatt, fortsetter Lunde.

Høyere pensjon

Høyre vil sikre alle en verdig og god pensjon. Derfor har vi sørget for en rekke endringer som kommer pensjonistene til gode siden 2013.

Til sammen har pensjonistene fått en samlet lettelse på rundt fem milliarder kroner.

Regjeringen har også økt minstepensjonene tre ganger med 4000 kroner, slik at total økning er på 12 000 kroner.
Gifte og samboende pensjonister har fått en økning på 8 000 kroner per par, mens enslige alderspensjonister har fått økt pensjonen med 8 000 kroner hver.

I 2021 får alderspensjonistene samlet sett skattelettelser på om lag 600 mill. kroner.

Bedre kjøpekraft

I tillegg viser nye justerte anslag på lønns- og prisvekst for 2020, at pensjonistene likevel ikke vil tape kjøpekraft i inneværende år.

Det betyr at pensjonistene i to år på rad har fått realvekst i pensjonen, før skatteletter og tillegg til minstepensjonistene er regnet inn, sier Lunde.

Mellom 2011 og 2014 ga dagens reguleringsmetode bedre uttelling for alderspensjonistene enn gjennomsnitt av lønns- og prisveksten. Siden har lav lønnsvekst, primært grunnet oljepriskrisen, gitt lav realvekst, både for alderspensjonister og de som fortsatt er i jobb.

Dette snudde i fjor, som ga en svak realvekst til alle. Nå viser altså nye beregninger at dette holder seg i år.

Realveksten i alderspensjon ligger an til å bli marginalt positiv i 2020, med 0,1 prosent for vanlige alderspensjonister i 2020, som følge av at prisveksten har blitt nedjustert 0,3 prosentpoeng siden trygdeoppgjøret i september. Enslige minstepensjonister får en realvekst på 1,6 prosent.

Det er gledelig at de som har minst får mest, noe pensjonsforbundene har etterlyst.

Det har vært mye debatt rundt effekten av pensjonsreformen, og da spesielt underreguleringen. Regjeringen har derfor satt ned et nytt politisk utvalg som skal evaluere pensjonsreformen. De skal se på 1) om den virker etter hensikten og 2) om det er behov for justeringer, og levere innen 1. mars 2022.

Pensjonister betaler mindre skatt

Med Høyre i regjering betaler pensjonister mindre i formuesskatt og eiendomsskatt. Vi har også senket inntektsskatten. Mens vi har sittet i regjering har vi redusert satsen fra 28 til 22 %. I tillegg er det et eget minstefradrag for pensjonister som vi ar økt betydelig.

– Mange eldre har spart og nedbetalt gjeld i et langt liv. Da skal man ikke måtte betale masse i formuesskatt av huset man bor i og midlene man har spart opp. Med Høyre i regjering betaler betydelig færre eldre formuesskatt, som følge av at vi har økt bunnfradraget betydelig, avslutter Lunde.

Disse endringene gjør at pensjonistene i dag får utbetalt en større pensjon og samtidig betaler mindre i skatt.

Her er noen av tiltakene fra regjeringen:

  • Minstefradraget i pensjon økes fra 31 til 32 pst.
  • Redusert trinnskattesats i trinn 1 og 2
  • Redusert formuesskatt på aksjer mv.
  • «Avkortingen» i pensjonen for gifte og samboende er redusert med til sammen om lag 8 000 kroner for et par.
  • Gjennomsnittlig lettelse per pensjonist utgjør 600 kroner, av dette om lag 200 kroner formuesskatt.
  • Regjeringen har tidligere økt pensjonen for enslige minstepensjonister med 12 000 kroner. Det utgjør 1 000 kroner ekstra per måned.
  • Gifte og samboende der begge er minstepensjonister, har dessuten fått økt pensjonen med 1 000 kroner per person.
  • NRK-lisensen ble fjernet 1. januar 2020. Minstepensjonister betaler ikke skatt og sparer hele NRK-lisensen med den nye ordningen.

Les mer her.