– Ventetidene skal ned igjen

Koronapandemien har medført en økning i ventetider i sykehusene på syv dager fra 2. tertial 2019 til samme periode i 2020. Samtidig har ventetidene innenfor psykisk helsevern og rusbehandling gått ned. Nå skal ventetidene ned igjen, varsler helseministeren.

Regjeringen har lagt frem seks tiltak mot økte ventetider. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen, Høyre

– Fra 2013 til 2019 gikk ventetidene i norske sykehus ned med to uker. På grunn av pandemien ser vi nå som forventet en økning i ventetidene. Fra mai begynte sykehusene å ta igjen pasientbehandling som ble utsatt i mars og april. Når mye aktivitet er utsatt i sykehusene, ser vi effekten på ventetid først når denne aktiviteten tas igjen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Gjennomsnittlig ventetid økte med 7 dager i 2. tertial 2020, sammenliknet med samme periode i 2019. Det er en økning på åtte dager i somatiske sykehus som gjør at ventetidene samlet sett øker. I psykisk helsevern og rusbehandling reduseres ventetidene i 2. tertial, sammenliknet med året før. Det er en nedgang på to dager i psykisk helsevern for voksne, tre dager i psykisk helsevern for barn og unge og én dag i tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

– Det er viktig å unngå at ventetidene biter seg fast på rødgrønt nivå når vi kommer oss forbi pandemien. Derfor har vi lagt frem seks tiltak mot økte ventetider. Det handler om et rekordstort sykehusbudsjett, en insentivordning på 200 millioner kroner, flere videokonsultasjoner og mer bruk av ledig kapasitet hos private, fortsetter Høie.

Seks tiltak mot økte ventetider

Smitteverntiltak og beredskap vil gjøre det mer krevende enn normalt å utnytte kapasiteten i sykehusene fullt ut også i 2021. Regjeringen har derfor i det nye budsjettforslaget lagt til rette for at ventetidene reduseres i 2021. Det skal i hovedsak gjøres med seks grep:

  • Rekordstort sykehusbudsjett. Sykehusene styrkes med 6,4 milliarder kroner til neste år.
  • Videreføre og utvide fritt behandlingsvalg slik at flere kan velge privat behandling på statens regning.
  • Fortsette med såkalt innsatsstyrt finansiering, slik at sykehusene som legger til rette for økt aktivitet, også får mer midler.
  • Krav til økt bruk av video- og telefonkonsultasjoner der det er mulighet for det.
  • Bedre planlegging på poliklinikkene og øremerkede midler til sykehusene for å redusere ventetid.
  • Sykehusene skal kjøpe mer ledig kapasitet hos private klinikker.