Åtte fakta om ulikhet i Norge

Det verserer mange påstander om ulikhet og sosiale forskjeller. Visste du for eksempel at Norge er blant landene i verden med lavest ulikhet og høyest sosial mobilitet? Her har du åtte fakta om ulikhet.

Der venstresidens svar på ulikhet er å øke skattene til de på toppen, jobber Høyre med å fikse årsakene som ligger bak utenforskap.
Høyre mener debatten om ulikhet i samfunnet handler for mye om folks inntekt, og for lite om hva som skaper ulikhet og utenforskap, nemlig skillet mellom de som er i arbeid og de som står utenfor jobb. Der venstresidens svar på ulikhet er å øke skattene til de på toppen, jobber Høyre med å fikse årsakene som ligger bak utenforskap.

 

Dette gjør vi gjennom å satse på kunnskapsskolen, tidlig innsats og billigere barnehager for dem med dårlig råd. Vi vil gjøre det enklere å skape flere jobber. Vi har styrket rusbehandlingen og psykiatrien, noe som har gjort at ventetiden for rusbehandling er kraftig redusert. Gjennom å stille klare krav, som for eksempel aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere, og gjennom å øke støtten til kampen mot barnefattigdom til et historisk høyt nivå.

Her er åtte fakta om ulikhet:

 • Visste du at Norge er blant landene i Europa med lavest ulikhet og høyest levestandard?
  Når man inkluderer overføringer, skatter og verdien av offentlige tjenester er Norge blant landene i Europa med lavest ulikhet. Eksempler på offentlige tjenester som regjeringen satser på er aktivitetskort for alle barn, gratis kjernetid i barnehagen for de med minst og redusert foreldrebetaling. Regjeringen forbedrer også det toårige introduksjonsprogrammet for innvandrere, har forbedret husbankordningen for dem med lave inntekter og økt bostøtten for dem som trenger det mest.
 • Visste du at de 10 prosent rikeste bidrar med rundt 40 prosent av all personskatt?
  Mange påstår at regjeringen kun gir skattelette til de rike. Fakta er at de 10 prosent rikeste ligger an til å betale rundt 40 prosent av all personskatt i Norge i 2021. Det er mer skatt enn fra de 70 prosentene som tjener minst. Dette er samme nivå som under den rødgrønne regjeringen (38,6% i 2019 mot 38,5% i 2013).
 • Visste du at hvis man hadde inkludert velferdstjenester, ville fattigdommen vært halvert?
  I motsetning til mange andre land har vi i Norge et godt utbygd velferdssamfunn. Om tjenestene fra velferdssamfunnet, som for eksempel folketrygden som gir trygghet og inntektssikring ved arbeidsledighet, sykdom, uførhet og høy alder, ville fattigdommen blitt halvert.
 • Visste du at flere fullfører videregående skole med Høyre i regjering?
  Da Høyre tok over i 2013, fullførte rundt 7 av 10 videregående opplæring. Nå fullfører nesten 8 av 10. Hvis man dropper ut av videregående skole, er det høyere sannsynlighet å havne utenfor senere i livet. Å gi barn en god skole med kvalifiserte lærere er noe av det viktigste man kan gjøre for å stanse ulikhet i fremtiden.
 • Visste du at regjeringens skattelettelser kommer alle til gode?
  Til sammen har en vanlig familie fått om lag 66 000 kroner i skattelettelse siden 2013 (målt i 2021-kroner). I tillegg foreslår regjeringen tiltak mot arbeidsledighet, vi øker engangsstønaden og barnetrygden med 3600 kroner for de minste, kutter eiendomsskatten fra fem til fire promille og øker frikortgrensen til 60 000 kroner.
 • Visste du at Høyre i regjering gir tre ganger mer til fritidsaktiviteter for barn i lavinntektsfamilier sammenlignet med Arbeiderpartiet i 2013?
  Velferdssamfunnet vårt må være best for de som trenger det mest. Derfor har regjeringen tatt viktige grep for å bekjempe barnefattigdom. Vi har for eksempel tredoblet det særskilte tilskuddet mot barnefattigdom, som blant annet bidrar til at barn kan delta på fritidsaktiviteter, fra 100 millioner i 2014 til rundt 360 millioner i 2021. På toppen av dette vil regjeringen øke barnetrygden med 8200 kroner for barn frem til fylte 6 år og engangsstønaden. Dersom du stod utenfor arbeidslivet i 2013 fikk du 38 750 kroner i engangsstønad når du fikk barn. I statsbudsjettet for 2021 bruker vi 70 millioner kroner på å øke engangsstønaden, slik at du neste år vil få 90 300 kroner.
 • Visste du at innvandring er den største driveren til barnefattigdom?
  For å redusere fattigdom må vi være enige om årsaken. 85 prosent av veksten i antall barn som lever i familier med vedvarende lavinntekt siden 2006 har skjedd blant familier med innvandrerbakgrunn. Derfor har regjeringen lagt frem en ny integreringsstrategi for å inkludere innvandrere i små og store samfunn, og for å hjelpe dem inn i arbeidslivet.
 • Visste du at Kapitaleiernes skattebidrag er tidoblet siden 2005?
  De aller rikeste bidrar med mer til fellesskapet enn tidligere. I 2005 bidro eiere totalt med 2,2 milliarder kroner i utbytteskatt/formuesskatt. I 2013 var tallet 15,2 milliarder. I 2019 er tallet 23,5 milliarder kroner.