Beviset på at klimapolitikken fungerer!

Når det er enklest å velge grønt, gjør folk det. Høyres klimapolitikk handler om nettopp dette; å få folk med oss, ikke mot oss i klimakampen.

– Høyre skal kutte utslipp, ikke utviklingen, de neste fire årene også, skriver olje- og energiminister Tina Bru. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen, Høyre

Fra 2018 – 2019 har klimagassutslippene gått ned med nesten fire prosent og de har sunket siden Høyre kom i regjering i 2013. Nå er klimagassutslippene på sitt laveste siden 1990-tallet. Dette er en seier for den blå klimapolitikken. Vi er derimot på ingen måte ferdig med å kutte utslippene! Høyre skal kutte utslipp, ikke utviklingen, de neste fire årene også.

Klimapolitikken må være sosialt rettferdig

Den må skape nye arbeidsplasser og muligheter. Det er en tålegrense for hvor mye vanlige folk har råd til å betale av skatter og avgifter for at vi skal lykkes med det grønne skiftet. Klimapolitikken er ikke bærekraftig hvis den bidrar til økt ulikhet, og at folk faller utenfor. Flere partier på venstresiden overbyr hverandre med klimamål som kan føre til økt ulikhet fordi det er dyrt å kutte utslipp og det gir mindre penger i statskassen.

Vi skal kutte utslippene, ikke utviklingen

Det betyr ikke at vi skal slutte å reise eller frakte varer, men at vi skal gjøre det uten klimagassutslipp. Det betyr at vi fortsatt skal kunne ha fabrikker og industri, men at vi skal produsere med elektrisitet eller med karbonfangst og lagring, for å forhindre utslipp. Vi skal ta i bruk løsningene som sikrer flere grønne arbeidsplasser og som er bra for miljøet.

Det skal alltid lønne seg å velge grønt

Høyres prinsipp i klimapolitikken er at det skal være så enkelt og lønnsom å velge grønt at selv de som ikke tror på klimaendringer skal velge klimavennlig – fordi det lønner seg. Vi ser at flere folk og bedrifter velger utslippsvennlige løsninger.

Høyre gjør mye for å redusere utslippene. Her er bare noen eksempler:

  • Hvert år gjør regjeringen det dyrere å forurense. Når det blir dyrere å slippe ut klimagasser, blir det også mer lønnsomt å redusere utslipp. Hver gang prisene går opp, sender det et langsiktig signal til alle bedrifter i Norge om at det lønner seg å ta grep for å bytte til grønne løsninger.
  • Staten spiller det private næringslivet gode. Staten har mange måter å bidra til teknologiutvikling; Enova, Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd, NOx-fondet og Nysnø støtter utvikling av ny teknologi og utbygging av nødvendig infrastruktur. Vi har verdens grønneste skipsteknologi, verdens første hydrogenlastebiler, vi produserer aluminium med verdens laveste energibruk og vi har en historisk satsning på karbonfangst og -lagring. – fordi staten og næringslivet spiller på lag for klimaet.
  • Vi bruker det offentliges handlerom for å gå foran. Regjeringen har utarbeidet en lov om offentlige anskaffelser som trådte i kraft 1. januar 2017. Loven inneholder en ny miljøbestemmelse som skal bidra til å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger. Dette gjør at det offentlige har forespurt nye løsninger på kjente problemer – og kan gå foran for å utvikle innovative løsninger.
  • Klimakrisen er global og krever globale løsninger. Derfor jobber Høyre for internasjonale avtaler som skaper forpliktende klimasamarbeid på tvers av landegrenser.
  • Folk velger grønne fremkomstmidler. Tallene fra SSB viser at særlig utslippene fra transport synker. Regjeringen har en betydelig satsing på klima- og miljøvennlige transportløsninger. Personbiler, busser, fritidsbåter, hurtigbåter, ferger og annen næringstransport må bli utslippsfri. Det investeres i jernbane, kollektivtransport, og gode løsninger for sykkel og gange i de største byområdene. I september 2020 var nesten annenhver solgte nybil en nullutslippsbil og i 2021 vil vi ha 80 nullutslippsferder på vannet. Dette inkluderer to av verdens første hydrogenferger.
  • Vi skaper fremtidens olje- og gassektor. Mye av kunnskapen vi har lært oss i løpet av snart femti år med oljeproduksjon kan brukes videre i nye fornybarprosjekter. Equinors havvindprosjekt «Hywind Tampen» er et eksempel på hvordan vi kan utnytte kompetansen i olje- og gassektoren til å utvikle ny teknologi. Derfor må vi omstille, ikke avvikle oljeindustrien. Det er slik vi kan bevare velferden, arbeidsplassene og vår verdensledende olje- og gasskompetanse.

Klimakrisen er ikke midlertidig og kjenner heller ingen landegrenser. Den krever langsiktige, helhetlige løsninger for alle sektorer som forurenser. Ikke bare for Norge, men for verden. Høyres klimaløsninger kommer med løsninger vi kan leve med over tid. De gjør det enklere for folk flest å velge klimavennlig. Vi ser at denne politikken fungerer – fordi vi har faktiske tiltak ikke rødgrønne symbolløsninger. Derfor trenger både Norge og klimaet fire år til med Høyre og utslippskutt.