FrP-enighet i boks: Høyre trygger jobber med nye kraftfulle korona-tiltak

Mudassar Kapur (H) er fornøyd med å kunne gi norske jobber og bedrifter forutsigbarhet i en usikker tid. Mandag inngikk Høyre, Venstre og KrF en delavtale med FrP i forbindelse med høstens budsjettforhandlinger. 

Mudassar kapur prater med journalister
– Veien ut av koronakrisen handler om å skape mer og inkludere flere. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen, Høyre

– Når vi ser hvordan koronasituasjonen utvikler seg fra dag til dag, og i takt med de stadig strengere tiltakene, var det bare én ting for oss forhandlere å gjøre da finansminister Jan Tore Sanner sist tirsdag lanserte nye tiltak for 17,7 milliarder. Vi har måttet jobbe så raskt vi kan for å sikre norske bedrifter mer forutsigbarhet og dermed trygge norske jobber, sier Kapur, som er leder av Stortingets finanskomité.   

Som følge av forhandlingene med FrP har rammen for det mediene gjerne kaller «krisepakken», blitt økt fra 17,7 milliarder kroner til 22,1 milliarder kroner. 

Kapur mener en allerede kraftfull tiltakspakke fra regjeringen nå er forsterket og forbedret. 

Mer omfattende støtteordninger for bedrifter vil bidra til at flere av dem overlever og til at færre mister jobben. Lavmomsen vil fortsette å være halvert fra 12 til seks prosent hele første halvår, noe som vil hjelpe både forbrukere og bedrifter. Luftfarten får hjelp av at vi forlenger det midlertidige fritaket for flypassasjeravgiften ut 2021 og bruker to milliarder kroner på statlige rutekjøp. Dette er bare noen av mange gode tiltak vi er enige med FrP om.  

– Det aller viktigste for Høyre er å få folk tilbake i jobb, og å legge til rette for nye jobber. Vi skal med politikken vår sørge for mer aktivitet, nyskaping og omstilling i bygd og by. Veien ut av koronakrisen handler om å skape mer og inkludere flere. Denne delavtalen bygger opp under nettopp det. Jeg er stolt over at en samlet borgerlig side tar ansvar for landet nå, sier Kapur.  

Han legger til at Høyre er svært fornøyd med at FrP har gitt tilslutning til alle de store satsingene regjeringen la frem forrige tirsdag. Kommunene vil få økt korona-kompensasjon med over syv milliarder kroner og helsesektoren får tilført en ekstra milliard, blant annet til å etablere et nasjonalt lager for smittevernutstyr. 

– I det vi nå er enige med FrP om ligger det også inne i alt 400 millioner kroner øremerket til å bekjempe ensomhet blant eldre. Det synes jeg er et skikkelig fint tiltak, som går rett inn i Erna Solbergs budskap da hun talte til Høyres sentralstyre søndag. Det kan bli mye tall og litt fremmede tekniske begreper når vi forhandler om økonomiske tiltak, men det er viktig å huske på at alt vi gjør her handler om folk. Det er folk som er ensomme, det er folk som frykter for jobben sin, det er folk som merker de økonomiske konsekvensene på kroppen. Vit at vi ser dere. Vit at vi gjør alt vi kan for å gjøre en tøff tid for oss alle lettere. Vi skal komme oss gjennom dette sammen, sier Mudassar Kapur.  

Høyre, V, KrF og FrP går nå tilbake til forhandlingsbordet for å fortsette forhandlingene om resten av statsbudsjettet for 2021. 

Hva er enigheten? 

 • Støtteordning til bedrifter som mister store deler av sin inntekt: partiene er enige om å øke kompensasjonsgraden i kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall fra 60 til 70 prosent i perioden september til oktober 2020, fra 70 til 85 prosent i perioden november og desember 2020 og fra 70 til 80 prosent i perioden januar og februar 2021. Samtidig økes maksimaltaket fra 50 til 80 millioner kroner. Regjeringen skal og utvikle forslag til en ny modell for kompensasjon for perioden etter februar, og dersom smittesituasjonen tilsier det.
 • Utsatte grupper: Forlenge særordningen for permitterte lærlinger og justere opp potten til å bekjempe ensomhet blant eldre til 400 millioner. 
 • Kultur, event og reiseliv: Utvide den midlertidige støtteordningen for publikumsåpne arrangementer slik at den dekker arrangementer med 350 eller flere deltakere. Sette av 350 millioner kroner til styrking av omstillingsordningen for reiselivet basert på eventbransjens behov.
 • Tilskuddsats for pakkereisearrangører: Forlenge ordningen med statlig garanterte lån for små og mellomstore bedrifter ut første halvår 2021 og øke tilskuddssatsen i låne- og tilskuddsordningen fra 40% til 60%. 
 • Pakkereiser: Regjeringen skal komme tilbake med vurderinger av forslag til tiltak for å bidra til at garantimarkedet for pakkereisearrangørene fungerer i 2021.
 • Luftfart: Justere opp summen avsatt til kjøp av flyruter i 2021 til totalt 2 milliarder kroner og sette av 35 millioner kroner i kompensasjon til Torp lufthavn. Forlenger det midlertidige fritaket for flypassasjeravgiften ut 2021. Regjeringen skal utarbeide et forslag til hvordan ikke-statlige lufthavner, blant annet Torp og Haugesund, kan sikres videre drift i 2021. Videre skal Regjeringen skal komme med forslag til tiltak for luftfarten, herunder en vurdering av behovet for en kompensasjonsordning for luftfarten og rammen for rutekjøp. 
 • Skatt og avgift: Videreføre den reduserte satsen på lav moms fram til 1. juli 2021 og utsette oppstart for innbetaling av avdrag på ordningen for utsatt skatt til 1. april. Regjeringen skal og vurdere behovet for en ytterligere forlengning av ordningen med utsettelse av skatteinnbetalinger. 

Andre viktige tiltak foreslått av regjeringen, som regjeringspartiene og FrP stiller seg bak:  

 • Kompensasjon til kommuner og fylker for å kompensere for merutgifter og mindreinntekter som følge av pandemien. 
 • En ny, bred kompensasjonsordning for foretak med stort omsetningsfall som følge av koronapandemien for perioden september 2020 – februar 2021. 
 • 1 milliard kroner til helsesektoren, blant annet til å etablere et nasjonalt beredskapslager for smittevernutstyr.  
 • Videreføring av midlertidige regler for sykepenger til arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende ved koronarelatert fravær frem til 31. mars 2021. 
 • Videreføring av høyere kompensasjonsgrad i dagpengeordningen frem til 31. mars 2021. 
 • En kompensasjonsordning for smittevernutgifter for bedrifter med innleid utenlandsk arbeidskraft som ikke benytter offentlige karantenehotell. 
 • Støtteordning for publikumsåpne arrangementer. 
 • Bedriftsutvikling for reiselivsbedrifter. 
 • Videreføring av det midlertidige regelverket for omsorgspenger knyttet til koronapandemien frem til 30. juni 2021, og doble kvoter med omsorgspenger i 2021. 
 • Tiltak rettet mot sårbare grupper for å avhjelpe psykisk og sosial belastning som følge av pandemien og smitteverntiltakene. 
 • Karantenehotell for å redusere risikoen for importsmitte.