Høyre spisser distriktspolitikken

Høyre vil differensiere og spisse distriktspolitikken med to nye strategier. Den ene for fjord- og kystlandskapene, den andre for innlandet/fjellkommunene.

Målet er å bidra til å utløse potensialet for ressursutnyttelse i næringslivet over hele landet.

Linda Helleland. Foto.
– Høyre tenker nytt rundt hvordan lokalsamfunn med ulike ressursgrunnlag får utløst sitt potensiale. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen, Høyre

– Nå differensierer vi distriktspolitikken. Vi tenker rett og slett nytt rundt hvordan lokalsamfunn med ulike ressursgrunnlag får utløst sitt potensiale, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Målet med strategiene er å legge enda bedre til rette for distriktsnæringslivet, utfra de lokale forutsetninger som finnes. Andre sentrale temaer i strategiene er digitalisering, sikker og fungerende infrastruktur, en ansvarlig arealforvaltning, samarbeid på tvers og aktiv kompetanseutvikling. 

– Høyre i regjering fører en politikk som legger til rette for vekstkraftig næringsliv, verdiskaping og attraktive arbeidsplasser i hele landet. Med dette arbeidet skal vi stake ut kursen videre, og vise hvordan vi kan sikre gode forutsetninger for vekst og utvikling i hele Norge, sier Hofstad Helleland. 

Skiller mellom land og strand 

Norge er et langstrakt og mangfoldig land, med ulike forutsetninger og rike naturressurser ved kysten og i innlandet. Betegnelsen “distrikt” favner svært vidt og brukes gjerne for de bosetninger som finnes utenfor de store byene. Men forutsetningene og mulighetene er ulike fra sør til nord, fra samfunnene ute ved havet, til skogene og flatbygdene. 

Kystområdene og innlandet har ulike ressursgrunnlag. Havet har gjennom århundrer vært en levevei for folket langs kysten. Landbruket og skogsnæringen har gitt arbeidsplasser i innlandet.

– Høyres politikk bør i større grad utformes basert på de ulike muligheter og forutsetninger som finnes lokalt. Derfor vil regjeringen differensiere distriktspolitikken, med to nye strategier: en kyststrategi, og en innlandsstrategi. Med disse spisser vi politikken for en mer tilpasset og bærekraftig samfunns- og næringsutvikling langs kysten og i innlandet, legger hun til. 

På et overordnet nivå, kan strategiene bidra til å peke ut en retning for:

  1. Verdiskaping som kommer lokalsamfunn til gode. 
  2. Arealforvaltning – økt medvirkning, legitimitet og kapasitetsbygging.
  3. Digitalisering, kunnskap og kompetanse for økt verdiskaping.
  4. Infrastruktur som en sentral forutsetning for næringsutvikling.
  5. Bedre samarbeid mellom sektorer og forvaltningsnivå.

Strategiene skal også brukes til å følge opp noen av anbefalingene i Brantzæg-utvalgets NOU om næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn, og Normann-utvalgets NOU om konsekvensene av demografiutfordringer i distriktene, som overrekkes 4. desember. 

–Startskuddet for strategiene går nå, og jeg ser frem til innspill fra kommunene, tillitsvalgte og næringslivet, avslutter Hofstad Helleland.