Vil ha lav- og nullutslippsferger innen 2023

Regjeringen setter fart på en storstilt omstilling i norsk skipsfart for å redusere klimagassutslipp. Det skal bidra til at vi når våre klimamål og samtidig skaper nye lønnsomme arbeidsplasser. 

Liv Kari Eskeland. Foto.
Høyre satser på grønn skipsfart for å kutte utslipp og skape arbeidsplasser. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen, Høyre

– For å oppnå nasjonale og globale utsleppsmål  treng vi innovasjon og auka investeringar i heile den maritim sektor. Regjeringa lanserer i dag nye tiltak for grøn skipsfart som er viktig for at den miljøvenlege teknologien no skal rullast ut og sjøsettast, og vi kan nå måla vi har sett oss, sier Liv Kari Eskeland (H), som sitter i Stortingets energi- og miljøkomité. 

Innen 2030 skal utslippene fra innenriks sjøfart og fiske halveres gjennom blant annet innføring av krav om null- og lavutslippsløsninger for en rekke skipstyper, og videreføring av virkemidler som fremmer klima- og miljøvennlige løsninger. 

– Satsing på grønn skipsfart er ikke bare viktig for å nå klimamål. Det vil også bidra til å skape nye, lønnsomme arbeidsplasser. Derfor er grønn omstilling av skipsfarten et prioritert innsatsområde for regjeringen. Dette er noe av det vi skal leve av i fremtiden, sier Tom-Christer Nilsen (H). Han er medlem av Stortingets næringskomité.

Krav er viktig, men ikke nok. 

Kravene skal også følges opp med midler til fylkene for innføring av lav- og nullutslippsteknologi for hurtigbåter. Dette vil avlaste risikoen ved å være tidlig ute med nye løsninger. 
 
Tiltakene blir en del av den varslede maritime meldingen.

Dette er noen av tiltakene regjeringen foreslår: 

  • Innføre lav- og nullutslippskriterier i nye anbud for fergesamband der det ligger til rette for det i løpet av 2023. 
  • Innføre lav- og nullutslippskriterier i nye anbud for hurtigbåter der det ligger til rette for det i løpet av 2025. 
  • Støtte fylkeskommunene slik at det er mulig å prioritere lav- og nullutslippsløsninger for ferger og hurtigbåter.  
  • Ta sikte på å innføre krav om lav- og nullutslippsløsninger for servicefartøyer i havbruksnæringen med en trinnvis innfasing fra 2024, der forholdene ligger til rette for det. 
  • Komme tilbake til Stortinget i 2021 med en plan for hvordan Stortingets vedtak som ber regjeringen legge frem forslag som sikrer null- og lavutslippsløsninger for offshorefartøyer i petroleumsproduksjon følges opp, herunder å vurdere nye krav og innfasing av disse fra 2022.  
  • Utrede klimakrav i offentlige innkjøp av sjøtransporttjenester med sikte på innføring i 2023. 
  • Ta sikte på å innføre omsetningskrav for biodrivstoff i skipsfart fra 2022. 
  • Videreutvikle og ved behov utrede nye virkemidler for å nå ambisjonen om halvering av utslippene fra innenriks sjøfart og fiske fra 2005 til 2030