Mennesker i nord er avgjørende for Norge

Etter en omfattende innspillsturné i nord som har pågått i to år, er nå regjeringen klar for å legge frem en ny nordområdemelding. Den slår fast at nordområdene utgjør kjernen av våre nasjonale, sikkerhetspolitiske interesser. Det foreslås blant annet å etablere et investeringsfond forvaltet fra Nord-Norge.

Tråler i norske nordområder. Ine Eriksen Søreide innfelt
Det er en norsk kjerneinteresse at unge tar utdannelse, får relevante jobbmuligheter og blir boende i nord

Et panel på 50 ungdommer fra landsdelen har også gitt sine råd. Alle departementer har vært involvert, og utenriksminister Ine Eriksen Søreide har det overordnede ansvaret for meldingen.

Les meldingen her.

–Verden har endret seg, og det er behov for en helhetlig tilnærming til nordområdene. Det betyr at vi ser næringsliv i sammenheng med utdanningstilbud, boligpolitikk og samferdsel. Vi har også et blikk på sikkerhet og beredskap. Kanskje mer enn noe annet sted i landet vårt, henger innenrikspolitikken sammen med utenrikspolitikken i nord, forklarer utenriksministeren.

Til forskjell fra tidligere nordområdemeldinger, er dette første gang samfunnsutviklingen løftes som et selvstendig område, i tillegg til det internasjonale bildet i Arktis og forholdet til våre naboland. Utenriksministeren viser til at dette er fordi et sterkt, livskraftig og kompetent Nord-Norge er den aller beste måten å hevde norske interesser på. At det bor folk i nord er viktig for hele Norge.

Nytt fond

Næringslivet, gründere og ansatte i det private i nord bør særlig merke seg at regjeringen i meldingen også varsler at den vil lyse ut et mandat til å forvalte et fond med statlige og private midler for å bedre kapitaltilgangen og fremveksten av gode forvaltermiljøer i nord.

Lang tradisjon med å ivareta norske interesser

Nordområdepolitikken bygger på en lang tradisjon med å ivareta norske interesser gjennom et bredt, internasjonalt samarbeid. Arktis er i dag en fredelig og stabil region der nabolandene samarbeider tett basert på internasjonal rett. Men dette har ikke kommet av seg selv. Det har vært, og det er, en bevisst og målretta jobbing fra Norge og de andre landene for å utvikle et sterkt og aktivt nordområdediplomati.

I meldingen slår vi fast at nordområdene utgjør kjernen av våre nasjonale, sikkerhetspolitiske interesser. Våre prioriteringer her, har stor betydning for utenrikspolitikken og for samarbeidet over landegrensene. Blant tiltak som lanseres i meldingen, finner vi følgende:

 • Styrke små byer og større tettsteder som kraftsentre, slik at de i større grad bidrar til vekst og utvikling i Nord-Norge.
 • Lyse ut et mandat til å forvalte et fond med statlige og private midler for å bedre kapitaltilgangen og fremveksten av gode forvaltermiljøer i nord.
 • Prøve ut en ny modell for “Statens Hus”, med en pilotordning der mindre avdelinger av statlige etater samarbeider tettere med hverandre og skaper et større statlig fagmiljø på mindre steder
 • Gi tilskudd til bredbåndsutbygging og tilskudd til telesikkerhet og beredskap for å øke motstandsdyktigheten i nettene.
 • Styrke det internasjonale Barentssekretariatets kapasitet med 1 mill. kroner årlig i tre år for å bidra til koordinering av ungdoms- og urfolksarbeid.
 • Legge opp til å starte utbyggingen i 2022 med E8 inn mot Tromsø.
 • Regjeringen vil initiere forhandlinger for å inngå en byvekstavtale for Tromsø.
 • Delta aktivt i helsesamarbeidet i nordområdene gjennom Barents helsesamarbeid, Den nordlige dimensjons helsepartnerskap og regionalt helsesamarbeid mellom de nordlige regionene i Norge, Sverige og Finland.
 • Øke tilskuddet til Redningsselskapet med 15 mill. kroner til drift av en ny redningsskøyte i Vardø.
 • Anskaffe 16 nye redningshelikoptre til erstatning for Sea King-flåten.
 • Styrke Sekretariat for Regionalt nordområdeforum med en ungdomskoordinatorstilling i tre år.
 • Forbedre værvarsling og beredskap i Finnmark ved å etablere en værradar på Finnmarksvidda.
 • Være en pådriver for miljøsamarbeidet innen arktisk råd, i det bilaterale miljøsamarbeidet med Russland og i det globale arbeidet med å begrense utslipp av klimagasser og miljøgifter som truer miljøet i Arktis.

–Det er en norsk kjerneinteresse at forholdet er godt mellom nabofolk og naboland, og at naturen utnyttes forsvarlig og forvaltes effektivt. Det er også en norsk kjerneinteresse at unge tar utdannelse, får relevante jobbmuligheter og blir boende i nord. Mennesker i nord er avgjørende for Norge, avslutter utenriksministeren.

Meld. St. 9 (2020–2021)
Mennesker, muligheter og norske interesser i nord