Norske barneskoleelever på topp i matte- og naturfag

– Satsing på tidlig innsats og realfag fungerer, sier Høyres Kent Gudmundsen.

Jente på skolen

Norske elever på 5. trinn presterer svært bra i matematikk. De skårer høyere enn jevnaldrende elever i de andre nordiske landene og plasserer seg blant de beste i Europa. Også i naturfag gjør de norske 5. klassingene det svært bra. De skårer på samme nivå som Sverige, og av de nordiske landene er det bare de finske elevene som skårer bedre.  

Internasjonal undersøkelse:

TIMMS (Trends in International Mathematics and Science Study) er en internasjonal undersøkelse der elever fra 60 land deltar. Undersøkelsen måler jevnaldrende elevers ferdigheter i realfag. 

– Det viser at det jobbes godt med realfag på barnetrinnet og at Høyre-regjeringens satsing på tidlig innsats og realfag fungerer, sier Høyres Kent Gudmundsen. 

Kunnskap i skolen 

Høyre i regjering har blant annet innført en ekstra naturfagstime på barnetrinnet, fornyet læreplanene i skolen, innført en plikt til å tilby intensiv opplæring til elever som sliter med lesing, skriving og regning, satset på talentsentre, innført en femårig mastergrad for lærere, innført kompetansekrav for lærere, tredoblet antall lærere som får etter- og videreutdanning, innført en ordning med realfagskommuner og en ordning med lærerspesialister. 

– Det nytter å satse på kunnskap i skolen. Alle elever fortjener en skole som gir dem de verktøyene de trenger for å klare seg videre i livet. Da er det viktig å satse på innhold og kvalitet i skolen, at innsatsen settes inn tidlig nok, og ikke minst på lærernes kompetanse, sier Gudmundsen.  

Flere undervises av lærere med høy faglig kompetanse 

Undersøkelsen viser at prosentandelen elever som undervises av lærere med mastergrad har økt betraktelig i perioden 2015-2019. Andel elever som undervises av lærere med spesialisering i matematikk har også økt. I naturfag er andelen som undervises av lærere uten spesialisering uforandret. Svært få naturfagslærere oppgir at de har deltatt på etter- eller videreutdanning de siste to årene, samtidig er det en høy andel som sier de har behov for slike kurs.  

 Selv om vi har sørget for at over 14 000 lærere har fått videreutdanning i matematikk og naturfag de siste tre årene, er det fremdeles mange som melder om behov. Vi vil nå se på hvordan vi kan styrke tilbudet spesielt i naturfag i tiden som kommer, sier statsminister Erna Solberg.  

Nedgang for ungdomstrinnet 

Både i matematikk og i naturfag skårer norske elever rundt det internasjonale gjennomsnittet, noe de også gjorde ved forrige undersøkelse i 2015. Forskerne finner imidlertid en nedgang i begge fagene siden 2015, og at tilbakegangen er størst i naturfag.  

– Selv om resultatene i hovedsak er positive, ser vi også at vi har en jobb å gjøre. Vi må finne ut hva som skjer med læringen når elevene går på ungdomsskolen. Forskerne peker blant annet på at vi har færre naturfagstimer enn andre land i Europa. Høyre vil innføre en ekstra time med realfag i grunnskolen og ønsker å gjennomføre en ungdomsskolereform for å styrke motivasjonen og læringstrykket på ungdomstrinnet, sier Gudmundsen. 

Kunnskapsdepartementet har satt i gang en undersøkelse som vil belyse hva som skjer med undervisningen i naturfag både på barnetrinnet og ungdomstrinnet. Resultatene vil være klare neste år og kan brukes til å styrke undervisningen.  

Videreutvikling av skolen 

Hovedformålet med undersøkelsen er å styrke læring og undervisning i realfag. Det er bred enighet om at realfagskompetanse bare blir viktigere og viktigere i vårt teknologiske samfunn.  

– Ved å sammenligne oss med andre land kan vi videreutvikle vår egen skole og gi elevene våre et stadig bedre utdanningstilbud. TIMSS er en av flere undersøkelser som bidrar til kunnskap om den norske skolen og hvordan det står til med elevene våre, sier Gudmundsen.  

Ingen kjønnsforskjeller og lite mobbing 

Som i flere tidligere TIMSS undersøkelser viser resultatene fra 2019 at det ikke er kjønnsforskjeller i resultatene i matematikk og naturfag, verken for 5. klassingene eller 9. klassingene.  

Undersøkelsen viser også at norske elever i større grad trives på skolen sammenlignet med andre land, og at det er mindre mobbing i norsk skole enn i skoler i de fleste andre land. Andelen elever som opplever mobbing har gått ned siden 2015.    

– Det er en god nyhet. Dette viser at det jobbes godt med læringsmiljøene på mange norske skoler. Å trives på skolen er helt essensielt for å lære noe, sier Gudmundsen. 

 
Fakta om TIMSS

  • Rundt 60 land deltar i TIMSS. 
  • Den første undersøkelsen fant sted i 1995, og siden har den blitt gjennomført hvert fjerde år. 
  • Norge deltok i 1995, 2003, 2007, 2011, 2015 og 2019. 
  • I 2019 ble undersøkelsen for første gang gjennomført elektronisk. 
  • TIMSS gjennomføres i regi av International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). 
  • Prosjektansvarlig i Norge er Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo, med forskningsstøtte fra Utdanningsdirektoratet (Udir).