Kraftfull tiltakspakke for jobber, unge og bedrifter

Dette er tiltakene.

Portrett av Jan Tore Sanner
Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Regjeringen har lagt fram en rekke nye kraftfulle tiltak for korona-rammede jobber, elever, studenter, permitterte og bedrifter. Tiltakene koster til sammen 16 milliarder kroner.

– Vi vil ha økonomiske tiltak så lenge krisen varer, men det er viktig at tiltakene tilpasses smittesituasjonen. Vi står fortsatt midt i krisen, og må fortsette å gi trygghet og forutsigbarhet til de som blir rammet økonomisk. Samtidig må vi ha en plan for hvordan vi skal legge best mulig til rette for omstilling og ny vekst den dagen vi kan åpne samfunnet igjen og aktiviteten kommer tilbake. Da er det viktig at folk kan komme raskest mulig tilbake i jobb, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

I møte med krisen må vi, så langt det er mulig, gjennomføre tiltak som ikke bare løser de akutte utfordringene, men også bidrar til å møte de langsiktige utfordringene vi står overfor.

– Barn og unge har betalt en høy pris under koronakrisen. Elever og studenter har tapt mye verdifull undervisning, og mange unge og nyutdannede har utfordringer med å finne seg jobb. Utdanning, flere arbeidsplasser og tettere oppfølging skal bidra til at unge mennesker ikke faller helt utenfor og blir langtidsledige. Derfor foreslår vi i dag 2,2 milliarder kroner i tiltak til barn, unge og studenter, sier finansministeren.

Gjennom hele pandemien har finansministeren lagt vekt på at hjelpen skal komme frem til dem som trenger den. De siste månedene har smittesituasjonen tilsagt innstramminger i smittevern. En økning i innstramminger etterfølges nå av nye økonomiske tiltak.

– Fordi smitteverntiltakene nå er mer inngripende, er det behov for bredere tiltak. Vi vil derfor kompensere mer og flere i en periode. Vi følger nøye med på utviklingen, og regjeringen skal gjøre det som trengs. Samtidig må vi unngå å sende en for stor del av regningen til fremtidige generasjoner. Derfor må vi både sørge for at de økonomiske tiltakene er midlertidige, følger finansministeren opp.


Høyre vil gjøre alt vi kan for å ta vare på jobber og velferd. Disse tiltakene er rettet mot helsesektoren, kompensasjon til unge, studenter, permitterte, inntektssikring, luftfart, og kompensasjon til kommuner og næringsliv.

Her er tiltakene:

 • Forlengelse av kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall ut juni,  (4,0 milliarder)
 • Økt tilskudd til kommuner for å kompensere lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av smitteverntiltakene. Midlene vil også kunne bli benyttet som en ventilordning for bedrifter som helt eller delvis faller utenfor den generelle kompensasjonsordningen (1,0 milliard)
 • Forlengelse av omstillingsordningen for event- og reiselivsnæringen ut juni (1 milliard)
 • Forlengelse av støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer ut juni (260 millioner)
 • Forlengelse av stimulerings- og kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett til 1. september (650 millioner)
 • Tilskudd til Avinor for første halvår 2021 (2,75 milliarder)
 • Målrettede tiltak for studenter for å motvirke frafall og forsinkelser i studiene (1,1 milliard)
 • Styrket innsats overfor langtidsledige og permitterte (1,1 milliard)
 • Økt innovasjonstilskudd under Innovasjon Norge (500 millioner)
 • Midlertidige regler for sykepenger til arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende ved koronarelatert fravær forlenges ut juni (660 millioner)
 • Perioden med arbeidsavklaringspenger som arbeidssøker forlenges ut juni (130 millioner)
 • Karantenehotellordningen ved grenseoverganger forlenges med redusert egenandel for arbeidsreisende. Kostnaden er anslått til 460 mill. kroner, og tar høyde for mulig varighet ut juni 2020. Det foreslås også midler til økt grensekontroll og innføring av et digitalt innreiseregistreringsystem.
 • Det foreslås midlertidige endringer i kravet til minsteinntekt og minste arbeidstidsreduksjon i dagpengeordningen. Kostnaden anslås til 240 mill. kroner.
 • Kompensasjonsordningen for arbeidsgiveres utgifter knyttet til innreisekarantene for utenlandsk arbeidskraft forlenges ut april (240 millioner).
 • Testing ved karantenehoteller og grenseoverganger (203 millioner)
 • Nasjonalt telefonsenter som skal bistå kommunene med innreiseregistrering (75 millioner)
 • Forlengelse av den midlertidige ordningen for utsettelse av skatte- og avgiftsinnbetalinger ut juni, med unntak av merverdiavgiftskrav som forfaller etter 12. april (200 millioner)
 • Kjøp av persontransport med tog, for å ta høyde for reduserte billettinntekter som følge av smitteverntiltakene (100 millioner)