Vi må fortsette å bekjempe mobbing

Pilene for mobbing i skolen peker i riktig retning, men fortsatt melder 5,8 prosent av elevene at de har blitt mobbet på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.    

Kent Gudmundsen utenfor Stortinget.
– Mobbing er grusomt og kan ødelegge liv. Det å gi barn en trygg og god barndom og oppvekst er det viktigste forebyggende tiltaket vi har, sier Høyres Kent Gudmundsen. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen.

– Det er fremdeles altfor mange barn og unge som blir mobbet i og utenfor skolegården. Sånn kan vi ikke ha det. Hver mobbehendelse er en for mye. Høyre har nulltoleranse for mobbing. Skolen skal være et trygt og godt sted å være og ingen av våre elever skal måtte gå på skolen med en klump i magen, sier Høyres stortingsrepresentant Kent Gudmundsen.  

Rekordmange deltakere 

Aldri før har flere elever svart på elevundersøkelsen enn i 2020, da 80 prosent svarte på den nettbaserte spørreundersøkelsen om skolehverdagen sin. Det er elever fra 5. trinn og oppover som deltar og som får si sine meninger om forhold som er viktige for læring og trivsel i skolen. Mobbing er ett av temaene. 

– Et trygt og godt læringsmiljø er helt avgjørende viktig for at man skal få til god læring. Trives man bedre, lærer man bedre, sier Gudmundsen.

Ganske stabilt

Svarene fra Elevundersøkelsen 2020 viser at 5,8 prosent av elevene har blitt mobbet på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere i 2020. Det er en nedgang på 0,2 prosentpoeng sammenlignet med 2019. 

– Jeg skulle selvsagt helst sett at ingen ble mobbet. Mobbing er grusomt og kan ødelegge liv, noe som dessverre er et stort samfunnsproblem. Det å gi barn en trygg og god barndom og oppvekst er det viktigste forebyggende tiltaket vi har, sier Gudmundsen.  

Økning i digital mobbing 

Andelen elever som blir mobbet av medelever er stabil, mens andelen som blir mobbet av lærere synker. Andelen elever som mobbes digitalt har derimot økt fra 1,8 prosent i 2019 til 2,2 prosent i 2020. Økningen er på de laveste trinnene, og en del av økningen fra 2019 er relatert til at mobbingen er gjennomført av noen som ikke er elever på skolen, eller som man ikke kjenner.  

– Mobbing er uakseptabelt uansett hvor eller hvordan den foregår. Det vil uansett påvirke barnas liv og skolehverdag. Vi må sørge for at elevene lærer mer om digitale ferdigheter og dømmekraft. Derfor er jeg glad for at det har økt fokus i de nye læreplanene, sier Gudmundsen.  

2020 har vært et annerledes skoleår. Elever har måtte være mer hjemme og i skolen har elevene blitt delt inn i mindre grupper. Det er uvisst om koronapandemien har påvirket mobbetallene fra elevundersøkelsen på noen måte. 

Ny mobbelov 

Høyre i regjering innførte en ny og streng mobbelov i 2017. Den setter eleven i sentrum, styrker barnas rettigheter og skal gi raskere hjelp.  

– Vi har satt i verk en rekke tiltak for å styrke skolenes arbeid med å forebygge, oppdage og håndtere mobbing. I tillegg til mobbeloven har vi blant annet også laget en nettside hvor man enkelt kan melde fra om mobbing og fått på plass mobbeombud i alle fylker, forteller Gudmundsen.  

– Jeg både håper og tror at vår politikk både har bidratt og fortsetter å bidra til at mobbetallene går ytterligere ned. Det handler om systematisk arbeid ute på skolene og etablere en god kultur for å ta tak tidlig. Det er derfor mer som må gjøres og vi er ikke i mål enda, legger han til.  

Skolen har et viktig ansvar 

Målet med Elevundersøkelsen er å gi lærere, skoleledere og skoleeiere informasjon om hvordan elevene opplever skolehverdagen, slik at skolen kan følge opp med riktige tiltak. 

– Som politikere kan vi lage lover og regler for å sikre at barns rettigheter ivaretas, men det er hver enkelt skole som må legge ned innsats og jobbe grundig og kontinuerlig for å forebygge og fange opp mobbing, fortsetter Gudmundsen. 

Klager til statsforvalteren 

Regjeringen åpnet i 2017 for at elever og foreldre som mener at skolen ikke håndterer mobbesaker godt nok, kan klage til statsforvalteren. 

– Hver eneste henvendelse til statsforvalteren er én for mye. Det er uakseptabelt at elever og foreldre opplever at skolen ikke gjør nok for å stoppe mobbing, og nettopp derfor er det bra at vi har senket terskelen for å klage til statsforvalteren. På den måten kan elever og foreldre som ikke opplever å få hjelp, forhåpentligvis få hjelp likevel, avslutter Gudmundsen. 

Elevundersøkelsen 2020

5,8 prosent av elevene har blitt mobbet på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.
Dette tilsvarer om lag 26 650 av elevene som svarte på Elevundersøkelsen 2020. Det er en nedgang på 0,2 prosentpoeng sammenliknet med 2019.   

Elever som svarer at de blir mobbet på skolen 2-3 ganger i måneden fordeler seg slik:  

  • 3,7 prosent oppgir å ha kun blitt mobbet av medelever 
  • 0,4 prosent oppgir å ha kun blitt digitalt mobbet av medelever 
  • 0,9 prosent oppgir å ha kun blitt mobbet av voksne 
  • 0,8 prosent oppgir at de blir mobbet av kombinasjoner av disse