9 av 10 foreldre er fornøyde med barnehagen

Den nasjonale foreldreundersøkelsen i barnehagen 2020 viser at 93 prosent av foreldrene er fornøyde med barnehagen, til tross for et krevende år.

MAthilde Tybring-Gjedde utenfor Stortinget
93 prosent av foreldrene er svært eller ganske fornøyde med barnehagen

– Det har vært et krevende år for barnehagene. Mange har lagt ned stor innsats for at barna skal ha det bra. Det er derfor gledelig at koronasituasjonen ikke har endret foreldrenes generelle tilfredshet med barnehagetilbudet, sier stortingsrepresentant og Høyres barnehagepolitiske talsperson, Mathilde Tybring-Gjedde.  

Rekordhøy deltagelse 

Regjeringen startet den nasjonale foreldreundersøkelsen i 2015 for at foreldre skal kunne ytre seg og påvirke kvaliteten på tilbudet. 2020 er dermed det femte året undersøkelsen er gjennomført. Nesten 128 000 foreldre svarte på undersøkelsen, og deltagelsen er rekordhøy. 

 – Foreldreundersøkelsen forteller oss at de aller fleste foreldrene er fornøyde med tilbudet barna får, men jeg vil oppfordre alle barnehageeiere til å bruke resultatene til å bli enda bedre. På områder hvor barnehageeierne og barnehagene ser at de skårer dårlig, må de ta grep, sier Tybring-Gjedde. 

Her er noen av hovedfunnene:  

 • 93 prosent av foreldrene er svært eller ganske fornøyde med barnehagen. Det er det samme som i 2019.  
 • Foreldrene er spesielt fornøyde med at barna trives og er trygge på personalet (97 prosent). I år er også flere fornøyde med hygienen enn tidligere (88 prosent). 
 • Foreldrene er mindre fornøyde med mattilbudet. I 2020 var 62 prosent fornøyde, ned fra 76 prosent i 2019. Det kan komme av at flere barnehager har endra eller fjerna tilbudet om mat under koronasituasjonen.  
 • Andelen foreldre som ikke er tilfreds med bemanningstettleiken i barnehagene har gått ned fra 19 prosent i 2019 til 16 prosent i 2020. 

Særlig fornøyd med trivsel og trygghet 

93 prosent av foreldrene er svært eller ganske fornøyde med barnehagen. Foreldrene er særlig fornøyde med barnets trivsel og utvikling og trygghet på personalet. 

– Dette er veldige gode tall, men vi har fortsatt en jobb å gjøre. Alle barn fortjener å få et godt barnehagetilbud, uansett hvor i landet de vokser opp eller hvilken barnehage de går i, sier Tybring-Gjedde. 

Private barnehager skårer best 

Undersøkelsen viser også at foreldrene i private barnehager er noe mer fornøyd med tilbudet enn foreldre i kommunale barnehager. Dette har vært situasjonen helt siden første undersøkelse. 

Det viktigste er ikke hvem som eier barnehagen, men kvaliteten og tilbudet. Private barnehager er med på å sikre et mangfoldig barnehagetilbud, samt tilnærmet full barnehagedekning. Et stort mangfold av ulike barnehager sikrer innovative tilbud som er tilpasset det enkelte barn og den enkelte familie.

– Private barnehager får ikke en krone mer i tilskudd enn kommunale. Vi stiller krav til antall ansatte og antall pedagoger. Og nok en gang er foreldre mer fornøyd med private barnehager. Jeg håper alle politikere som ønsker å avvikle private barnehager ser disse tallene. Det viktigste for oss er at barna er trygge og lærer gjennom lek, legger Tybring-Gjedde til.  

Flere fornøyd med bemanning 

16 prosent av foreldrene er misfornøyde med bemanningstettheten, det er sunket fra 19 prosent i 2019. Dette kan ha en sammenheng med koronasituasjonen, der smittevernstiltakene har ført til organisering av barna i mindre grupper med faste voksne. 

–  Gjennom regulering av bemanningsnorm og styrking av pedagognorm, har vi lagt til rette for bedret bemanning. Ferske tall fra sektoren viser oss at det har virket. 99 prosent av barnehagene oppfyller bemanningsnormen, sier Tybring-Gjedde. 

Før bemanningsnormen ble innført, oppfylte 55 prosent av barnehagene normen.  

– Vi er heldigvis på rett vei. For at barnehagebarn skal få den oppfølgingen de trenger, er det viktig med nok kvalifiserte ansatte som kan se dem, gi omsorg og stimulere til lærelyst og utforskertrang, sier Tybring-Gjedde.  

Ansatte med god kompetanse med nære relasjoner til barna er avgjørende for en god start på utdanningsløpet. Høyre har som mål at andelen barnehagelærere og pedagoger skal bli 50 prosent

Foreldreundersøkelsen 
  Nasjonalt (2020) Nasjonalt – Kommunal (2020) Nasjonalt – Privat (2020) 
Ute- og innemiljø 4,2 4,3 
Relasjon mellom barn og voksen 4,5 4,5 4,6 
Barnets trivsel 4,8 4,7 4,8 
Informasjon 4,3 4,2 4,4 
Barnets utvikling 4,6 4,6 4,7 
Medvirkning 4,3 4,2 4,3 
Henting og levering 4,4 4,4 4,5 
Tilvenning og skolestart 4,5 4,4 4,5 
Tilfredshet 4,5 4,4 4,6 
Tabellen viser de nasjonale resultatene for de ni hovedområdene på skala fra 1 til 5 fordelt etter private og kommunale barnehager og sortert etter nasjonale resultater: 

 • Totalt 3181 barnehager har deltatt i undersøkelsen for 2020; 1710 private, 1469 kommunale. Det betyr at 56,6 prosent av landets 5621 barnehager har valgt å bruke dette verktøyet. 
 • 127 879 foreldre har svart på undersøkelsen, som er rekordhøyt. Prosentvis tilsvarer det 70 prosent av de inviterte. 

Fakta om regjeringens innsats for innhold og kvalitet i barnehager: 

 • Etablert foreldreportal med nøkkelinformasjon om barnehagene: barnehagefakta.no og nasjonal foreldreundersøkelse i 2016 systemet for kvalitet i barnehagen KIB (2016). 
 • Innført ny rammeplan høsten 2017 som tydeliggjør barnehagenes forpliktelser overfor barn og foreldre.  
 • Skjerpet kravet til andel barnehagelærere høsten 2018.  
 • Innført en minstenorm for bemanning i barnehagene høsten 2018 med ikrafttredelse høsten 2019.  
 • Høsten 2017 ble kompetansestrategien for barnehage revidert for perioden 2018 – 2022. Målet er å sikre at de ansatte har kunnskapen som trengs for å følge opp rammeplanen. 
 • I 2021-budsjettet har regjeringen satt av 430 millioner kroner til tiltak som fremmer kvalitet og kompetanse i barnehagen. Det er dobling av ressursene siden 2013.