Flertall for kraftfull tiltakspakke for jobber, unge og bedrifter

Sjekk listen over de nye forslagene i tiltakspakken her.

Mudassar kapur prater med journalister

I dag, 19. februar, ble det klart at Regjeringens tiltakspakke for jobber, unge og bedrifter får flertall i Stortinget.

– Regjeringen la frem en kraftfull tiltakspakke for jobber, bedrifter, unge og andre som er særlig rammet av krisen. Jeg er glad for at forslagene både har fått flertall og blitt ytterligere forsterket gjennom Stortingets behandling, sier Høyres Mudassar Kapur.  

Barn og unge skal prioriteres først

Det settes av 100 millioner kroner ekstra til barne- og ungdomspsykiatrien, 100 millioner kroner ekstra til kommunale lavterskeltilbud til personer med rus- og psykiske helseproblemer under pandemien, og 1 million til Mental Helse Ungdom sin chattetjeneste. Denne tjenesten sikrer at ungdom som har behov for å prate med noen i denne tunge tiden faktisk får det. Det gis også støtte til regjeringens forslag om 1,5 million kroner til Mental Helse for opprettelse og drift av en nasjonal student-telefon.

– Barn og unge har betalt en høy pris under koronakrisen. Jeg er urolig for at koronakrisen kan bli avløst av en psykisk helsekrise. Derfor er det viktig for oss å styrke apparatet rundt de som har det ekstra vanskelig nå, påpeker Kapur. 

Trygghet for jobbene 

Norge er et rikt land, og den viktigste formuen vår er ikke oljen, men folk som går på jobb. Derfor har det vært viktig for Høyre å lytte til folk som jobber i de mest utsatte bransjene. Vi gjør noe noen justeringer for at kompensasjonsordningen for bedrifter med stort omsetningsfall skal komme de som trenger den mest til gode, og gir vi kommunene mer penger til å støtte bedrifter som er særlig hardt rammet av krisen – også de som faller utenfor andre ordninger.

– Norsk næringsliv kjemper en hard kamp, og jeg vil dere skal vite at vi spiller på lag med dere. For meg har det vært verdifullt å lytte til bedriftene og kommunene. Derfor har det blitt gjort endringer i tildelingene til kommunene og kompensasjonsordningen til bedriftene og jeg håper pengene kommer raskt frem til de som trenger dem, sier Kapur.

En styrket tiltakspakke

I tillegg fremmes det forslag for å bedre rusavhengiges hverdag, en ekstra utbetaling av bostøtten for å kompensere for høye strømregninger, 40 millioner kroner til å støtte opp om reiselivsbedrifter på Svalbard, og å øke bevilgningene til innovasjonstilskudd gjennom Innovasjon Norge fra 500 millioner til 600 millioner.

– Vi har gjennom generasjoner bygd opp økonomiske muskler til å stå i mot og klare oss gjennom en slik krise. En gang skal vi tilbake til normalen og reversere de ekstraordinære tiltakene. Men nå er det viktig å holde hjulene i gang. Dette er tiltak som skal bidra til trygghet og forutsigbarhet for jobber, unge og bedrifter, avslutter Kapur.

Nye forslag 

Psykisk helse 

 • 100 millioner kroner til barne- og ungdomspsykiatrien. Aktuelle tiltak kan være økt bemanning i en periode, bruk av ny teknologi og nye metoder, forebyggende tiltak og samtaler, samhandlingsløsninger med kommunene og kompetansetiltak.
 • 100 millioner kroner for å for å opprettholde, gjenåpne og etablere kommunale lavterskeltilbud til personer med moderate til alvorlige rus- og psykiske helseproblemer under pandemien.
 • 1 million til mental helse ungdom sin chattetjeneste, som sikrer at ungdom som har behov for å prate med noen i denne tunge tiden, faktisk får det. Dette i tillegg til regjeringens opprinnelige forslag om 1,5 mill. kroner til Mental Helse for opprettelse og drift av en nasjonal studenttelefon.

Bostøtte

 • Regjeringspartiene har sammen med flere andre partier foreslått en ekstra engangsutbetaling av bostøtten på 2950 kroner til hver husstand med et tillegg på 120 kroner for hvert husstandsmedlem, for å kompensere for høye strømpriser i en vanskelig tid. Dette er tilsvarende som ble gjort i 2019. 

 Svalbard 

 • 40 millioner kroner til å støtte opp om reiselivsbedrifter på Svalbard.

Kompensasjonsordningen 

 • Utgifter til tapt varebeholdning må tas inn i kompensasjonsordningen fra og med mars måned, med forbehold om at en slik endring blir godkjent av ESA.
 • I den grad det er praktisk mulig skal kostnader forbundet med kommunale eller statlige tilsyn vil kunne tas inn i kompensasjonsordningen fra mars, gitt godkjenning av ESA.
 • Kompensasjonsordningen skal spesielt hjelpe de små og mellomstore bedriftene, og store selskaper har i større grad enn de små mulighet til å finansiere seg gjennom lånemarkedene. Regjeringen får derfor fullmakt til å redusere grensen for maksimal støtte per kalendermåned per bedrift med inntil 30 mill. kroner til 50 mill. kroner, og innslagspunktet for avkortning med inntil 10 mill. kroner til 20 mill. kroner.

Mer støtte til oppstartsbedriftene

 • Øke bevilgningene til innovasjonstilskudd gjennom Innovasjon Norge fra 500 millioner til 600 millioner.

Kommunal ventilordning

 • Tilskuddet til kommuner for å kompensere lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av smitteverntiltakene økes med 500 millioner utover regjeringens forslag, til totalt 1 mrd. 
 • Rammen for utbetalinger i andre runde utvides fra 500 millioner kroner til 750 millioner kroner.