– Dette kan hindre konkurs for flere bedrifter

Regjeringen foreslår en garantiordning for små og mellomstore pakkereisearrangører.

Næringspolitisk talsperson for Høyre, Margunn Ebbesen, mener dette forslaget vil redusere risikoen for konkurser. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen, Høyre.

– Situasjonen for pakkereisearrangørene er uoversiktlig og vanskelig. Ordre og aktivitet uteblir på grunn av smitteverntiltak. Dette forslaget vil redusere risikoen for konkurser blant små og mellomstore pakkereisearrangører, sier næringspolitisk talsperson Margunn Ebbesen.

Staten overtar risiko

Forslaget går ut på at staten overtar 50 prosent av risikoen for garantier som er stilt for små og mellomstore pakkereisearrangører.

– Pakkereisearrangørene er viktige for svært mange av bedriftene som tilbyr overnatting, serverer mat og står for aktivitetstilbud til turistene. Pakkereisearrangørene øker kundegrunnlaget for en hel rekke små og mellomstore reiselivsvirksomheter over hele landet. Det er bra at regjeringen ser viktigheten av disse, sier Ebbesen.

Regjeringen foreslår en risikoavlastningsordning for garantier stilt til Reisegarantifondet. Forslaget innebærer at staten kan inngå avtaler med bankene/forsikringsselskapene om å overta 50 prosent av risikoen knyttet til bankens/forsikringsselskapets porteføljer av garantier stilt for små og mellomstore pakkereisearrangører, mot at staten også får en rimelig andel av bankenes/forsikringsselskapenes inntekter fra disse garantiene.

Viktig for lokal aktivitet

Mangel på garantier er ikke et omfattende problem her og nå. Pakkereisearrangørene har imidlertid en svært viktig funksjon i reiselivet, ved at de henter inn kunder fra fjern og nær og pakker ferietilbud for disse. Pakkene kan bestå av både overnatting, servering, opplevelser og transport. Mange mindre aktører i reiselivet, både hoteller, aktiviteter, serveringssteder og transportbedrifter får dermed økt sine kundegrunnlag gjennom pakkereiser.

Regjeringens forslag vil bidra til at pakkereisearrangørenes utfordringer knyttet til å stille garantier ikke øker.

Om ordningen:

Regjeringen foreslår en garantiramme på 525 millioner kroner, at avtaler om risikoavlastning mellom staten og banker/forsikringsselskap kan inngås ut 2021, og at avtalene gir risikoavlastning ut 2022.

Forslaget følger opp Stortingets anmodningsvedtak 670 som ble fattet i forbindelse med behandlingen av Prop. 79 S (2020-2021). Regjeringen foreslår at ordningen rettes mot små og mellomstore pakkereisearrangører, fordi de store aktørene i hovedsak driver med charterturisme til utlandet, og i mindre grad bidrar til å øke kundegrunnlaget til reiselivsvirksomheter i Norge. Forslaget berører ikke forbrukernes rettigheter i tilfelle konkurs hos en pakkereisearrangør.

Bakgrunn:

Pakkereisearrangører har plikt til å være medlem av Reisegarantifondet, og til å stille en garanti til fondet, for å kunne markedsføre og selge pakkereiser. Det er for å beskytte forbrukerne, i tilfelle pakkereisearrangøren går konkurs før eller under en pakkereise. I slike tilfeller har forbrukerne rett på å få tilbake eventuelle forskudd de har betalt, og hvis konkursen inntreffer mens de er på reise har de bl.a. rett til hjemtransport. Garantiene gir altså sikkerhet til forbrukerne om at de ikke taper pengene sine. Garantiene kan pakkereisearrangøren stille på flere måter: Enten ved hjelp av en bank eller et forsikringsselskap, eller så kan pakkereisearrangøren selv sette et kontantbeløp på sperret konto, som tilfaller Reisegarantifondet dersom bedriften går konkurs.

Det siste året har de fleste pakkereisearrangører hatt svært lav omsetning. Det øker sjansen for konkurser i pakkereisebransjen. Bankene og forsikringsselskapene krever vanligvis økt premie eller sikkerhet, når sannsynligheten for konkurs øker, og dermed for at garantiene må utbetales. Når kostnaden for å få stilt garanti øker, samtidig som pakkereisearrangørene har liten eller ingen omsetning, kan det i verste fall ende med at de ikke lenger har råd til å betale garantiene sine, og dermed heller ikke kan selge pakkereiser.