Bredbånd til alle før 2025

Regjeringen har som mål at alle husstander og virksomheter skal ha raskt bredbånd innen 2025.
– Dette er viktig for at vi skal kunne bo og jobbe i hele landet, sier Linda Hofstad Helleland.

Linda Hofstad Helleland taler fra talerstol
Vi trenger en solid digital infrastruktur i hele landet, og spesielt viktig er det i distriktene hvor potensialet for verdiskaping er stort, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.
(Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Høyre)

Innbyggere og bedrifter forventer gode bredbånds- og mobilnett, slik at de kan dra nytte av mulighetene for forenkling, effektivisering, innovasjon og verdiskaping.

Norge er allerede verdenstoppen på digitalisering, men regjeringen senker ikke ambisjonene. Nå settes nye, ambisiøse mål om at alle husstander og virksomheter i Norge skal ha tilbud om raskt bredbånd på 100 megabit per sekund innen 2025.

– Vi ligger godt an i Norge. Vi har en digitalt moden befolkning, og mobil- og bredbåndsnettene våre scorer høyt i internasjonale sammenhenger. Det er viktig for at folk skal kunne jobbe og bo i hele landet, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

God bredbåndshastighet er viktig for næringsliv og folk i hele landet. (Reine i Lofoten. Foto: Getty)

Viktig for distriktene

Digitalisering preger hele samfunnet og utviklingen skjer raskt. Det skaper verdier, arbeidsplasser og knytter Norge sammen.

9. april la regjeringen frem politikken for ekom-sektoren de kommende årene, i ny stortingsmelding for elektronisk kommunikasjon.

– Norge skal fortsette å ligge i front på digitalisering. Vi trenger en solid digital infrastruktur i hele landet, og spesielt viktig er det i distriktene hvor potensialet for verdiskaping er stort, sier Helleland.

Som distrikts- og digitaliseringsminister har Helleland særlig fokus på jobbskaping i distriktene, og mulighetene som følger av styrket digitalisering og en solid digital grunnmur. I stortingsmeldingen adresseres også 5G og Tingenes internett, som vil gi store muligheter for økt verdiskaping og nye arbeidsplasser.

– Vi skal skape mer og inkludere flere. I denne sammenheng handler det om å styrke bredbånds- og mobilnett for å inkludere flere i den digitale hverdagen, og om å gi norske bedrifter bedre forutsetninger for å skape verdier og arbeidsplasser gjennom ny teknologi og robuste nett i hele landet, sier Helleland.

Dette gjør regjeringen:

• Vi setter som mål at 100 prosent av husstandene og virksomhetene i Norge skal ha tilbud raskt bredbånd med minst 100 megabit per sekund innen utgangen av 2025.
• Vi setter som mål at 100 prosent av norske nødmeldingssentraler, rådhus og andre viktige offentlige administrasjonsbygg, skoler og transportknutepunkter skal ha tilbud om minst 1 gigabit per sekund innen utgangen av 2025.
• Regjeringen vil videreføre statlige bidrag til bredbåndsutbygging i distriktene.
• Regjeringen setter som mål at tilbyderne i løpet av 2025 skal levere nasjonal 5G-dekning om lag på nivå med 4G-dekningen i 2020. Vi vil legge til rette for at 5G-dekning langs viktige hovedferdselsårer, både vei og jernbane, skal prioriteres.
• Vi skal etablere et 5G-industriforum der representanter for industrien, utstyrsleverandører, tilbydere og myndigheter møtes jevnlig, for å sikre at industriens behov blir ivaretatt.
• Regjeringen vil utarbeide et veikart for sikkerhet, personvern og verdiskaping i IoT – Tingenes internett.
• Regjeringen vil be Nkom om å etablere et nasjonalt støysenter som skal motvirke og forhindre ulovlig frekvensbruk.
• Regjeringen vil gjennomføre grundige risiko- og sårbarhetsanalyser i minst fem nye regioner, og vil fase inn tiltak etter en årlig vurdering.
• Vi vil styrke samarbeidet mellom ekomsektoren og kraftsektoren, blant annet ved at Nkom skal delta i de fylkesvise beredskapsrådene, og ved at ekomtilbydere kan delta på vegne av egen virksomhet.
• Nkom og NVE vil få i oppdrag å vurdere hvordan nasjonal samhandling mellom kraft- og ekomsektoren kan ivaretas for å forbedre informasjonsdeling.
• Regjeringen vil legge til rette for virksom konkurranse som reduserer prisdifferansen til andre nordiske land for mobil- og bredbåndstjenester.
• Det settes som mål at forbrukere og bedrifter skal kunne velge mellom flere tilbydere av høyhastighets bredbånd.
• Regjeringen vil at ekommyndigheten skal være særlig oppmerksom på prisnivået i de deler av landet hvor det er færre tilbydere å velge mellom.
• Regjeringen vil at det skal etableres en eller flere forbrukerportaler for bredbånd, som inneholder mulighet for sammenligning av priser for ulike bredbåndstilbud.
• Regjeringen vil legge frem en strategi om hvordan digitalt utenforskap reduseres: «Digital hele livet».