Koronakommisjonen la frem sin rapport. –Viktige læringspunkter

Onsdag 14. april la den regjeringsnedsatte koronakommisjonen frem sin rapport. Statsminister Erna Solberg mottok rapporten og er klar på at evalueringen og læringen av pandemien ikke er over.

Bilde viser statsminister Erna Solberg.
Statsministeren er glad for at kommisjonen har vært grundige på hva som ikke har fungert godt nok. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen, Høyre

– Det er et viktig prinsipp i alt beredskapsarbeid at alle hendelser skal evalueres. Alle øvelser skal ettergås for å se hva vi kan lære av det. Slik kan vi utvikle beredskapen og styrke Norges sikkerhet. Det har både virksomhetene våre og vi som regjering en plikt til å gjøre, sa Solberg i sin innledning ved fremleggelsen.

God håndtering, samlet sett

Myndighetenes håndtering av pandemien har samlet sett vært god, og kommisjonen har funnet flere styrker ved måten regjeringen og kommunene har håndtert pandemien på. Allikevel finner kommisjonen viktige forbedringsområder, som blant annet forberedelse og øving på liknende situasjoner, anskaffelse av nok smittevernutstyr og at roller for håndtering ikke var tydelige nok.

– I april 2020 satte regjeringen ned en uavhengig kommisjon. Det gjorde vi for å få en grundig og helhetlig gjennomgang og evaluering av myndighetenes håndtering av koronapandemien. Kommisjonen skulle se på beredskapen vi hadde i forkant av pandemien og hvordan krisen er håndtert, understreker statsministeren, som er glad for at kommisjonen har vært grundige på hva som ikke har fungert godt nok.

Vi må fortsatt evaluere

Solberg mener det er viktig at vi ikke stopper å evaluere nå.

– Siden vi fremdeles står i en pandemisituasjon, har ikke kommisjonen hatt mulighet til å evaluere alle sider av myndighetenes håndtering. Derfor ønsker regjeringen at kommisjonen fortsetter sitt arbeid til pandemien er over. Jeg er glad for at nesten alle kommisjonens medlemmer har takket ja til å fortsette i sine verv. Dette er viktig for kontinuiteten, poengterte statsministeren under dagens pressekonferanse.

Koronakommisjonens rapport sendes nå på høring, med en frist som gjør det mulig med behandling av rapporten før sommeren.