Regjeringen med tiltakspakke for psykisk helse og rus

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen 300 millioner kroner til tiltak for psykisk helse og rus. – Det handler om å få hjelp tidlig.

Mari Holm Lønseth fotografert på Eidsvoll Plass.
Regjeringen styrker arbeidet med rus og psykisk helse i revidert nasjonalbudsjett. Foto: Cecilie Victoria Jensen, Høyre

Les regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett her

– Nå styrker vi lavterskeltilbudene ute i kommunene. De er helt nødvendige for å fange opp de som har, og fremdeles sliter med den psykiske helsen sin som følge av pandemien, sier Mari Holm Lønseth, stortingsrepresentant og medlem av helsekomiteen.

Følger opp Kjøs-utvalget

I mars ble det nedsatt en ekspertgruppe for å se på konsekvensene pandemien har hatt for folks psykiske helse, livskvalitet og rusmiddelbruk. Gruppen leverte sin rapport 30. april. De 300 millionene som nå foreslås, følger opp anbefalinger fra denne gruppen. 

Ekspertgruppen foreslo i hovedsak tiltak som skal bidra til å styrke eksisterende lavterskeltilbud og førstelinjen.

– Nå følger vi opp Kjøs-utvalget og foreslår blant annet 150 millioner kroner til etablering av en midlertidig tilskuddsordning for kommunene, sier Lønseth.

– Det skal bidra til å øke tilgangen til lavterskelhjelp for psykiske plager og rusproblemer. Aktuelle tiltak kan være økt bemanning, utvidede åpningstider, forebyggende tiltak og tidlig innsats, oppsøkende arbeid, kompetansetiltak og samhandlingsløsninger med spesialisthelsetjenesten. 5 millioner kroner foreslås for å gi bedre støtte til pårørende med krevende omsorgsoppgaver, forklarer hun. 

Tiltak for å motvirke ensomhet og isolasjon

Det er behov for ytterligere tiltak for unge voksne og eldre som er sårbare for ensomhet og isolasjon under pandemien. Det foreslås derfor å etablere en midlertidig tilskuddsordning til aktiviteter og ferietilbud til aleneboende unge og eldre, i regi av frivillige og ideelle organisasjoner. 30 millioner kroner foreslås til dette formålet.

– Det er mange som bor alene. Da er det også tungt å bli bedt om å fortsette å være alene, det må vi erkjenne. Derfor håper vi at tiltak som dette kan bidra til at ferien i år blir bedre for denne gruppen, sier Lønseth.

Det foreslås også 30 millioner kroner til tiltak for å øke kompetansen om psykisk helse i grunnskoler og videregående skoler. I tillegg foreslås 20 millioner kroner foreslås til å øke tilgjengeligheten til digitale behandlings- og selvhjelpsverktøy for mestring av psykiske plager i kommunene, samt 5 millioner kroner til å gjennomføre en nasjonal folkehelsekampanje for å styrke befolkningens kunnskap om psykisk helse og forebygging av psykiske plager og rusproblemer.