Erna Solberg: Vi må ha en politikk som fremmer nyskaping, innovasjon og gründerskap

-Vår jobb er å skape det Norge som aksepterer deg sånn som du er. Som gir deg en ny sjanse når du trenger det. Et Norge med muligheter for alle, sier Solberg i sin tale på landsmøtet.  

Erna Solberg på talerstolen under Høyres landsmøte
Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen, Høyre
Partilederens åpningstale

Lave smittetall og kraftfulle tiltak

Koronaepidemien har vært en svært krevende periode for Norge, selv om det er en del som kunne vært håndtert bedre, så taler resultatene for seg. Sammenliknet med Sverige har bare en tiendedel mistet livet og sammenliknet med Danmark er det en tredjedel.

– Vi har lykkes bedre med å beskytte våre eldre og sårbare enn de aller fleste andre land. Lave smittetall og kraftfulle tiltak over statsbudsjettet har også gjort at vår økonomi har klart seg bedre. Dette skal vi være stolte av sier statsministeren.

Skape nye arbeidsplasser i privat sektor

Statsministeren peker på at i de kommende tiårene vil den viktigste utfordringen for Norge være å skape nok nye arbeidsplasser i private bedrifter. Med to hundre tusen mennesker utenfor arbeidslivet må jobbskaping være prioritet nummer en.

Vi må legge til rette for gode rammebetingelser og at det er vilje og evne til å investere i nye, private arbeidsplasser. Vi trenger en regjering som skjønner at den typiske distriktsarbeidsplassen er en liten, privat bedrift, ikke en stor statseid virksomhet.

– Når arbeid er jobb nummer en, så er det ett parti som kjenner bedriftene, og som har en virkelig næringsvennlig og jobbskapende politikk, og det er Høyre, sier statsministeren. Tallenes tale er klar – Før pandemien rammet oss, klarte vi å snu ni års nedgang i sysselsettingsandelen til oppgang. I 2019 alene ble det over 30 000 flere jobber i privat sektor. Nå skal vi klare det igjen. Da trenger vi en mer næringsvennlig politikk, ikke en næringsfiendtlig understreker statsministeren.

Stanse utslippene, ikke utviklingen

Regjeringen satser på klima og viser at det er mulig å kombinere en offensiv klimapolitikk med fortsatt utvikling, økt levestandard, flere jobber og bedre velferd. Statsministeren fremhever satsingen på havet, grønn skipsfart, hydrogen, forskning og utvikling, infrastruktur, kompetanseheving og norske arbeidsplasser. Det er summen av alle virkemidlene som virkelig skaper effekt, ikke et og et enkelt steg. 

– I klimaplanen regjeringen har laget tar vi markedet i bruk i kampen mot farlige klimaendringer. Dermed vris menneskelig skaperkraft, kunnskap, ideer, engasjement, mot det som er grønt. Økt pris på utslipp av klimagasser gjør at det hver dag tas mange små beslutninger som er bra for klimaet. Summen av dem har en enorm kraft som langt overgår enhver politisk handlingsplan, sier Solberg.

Kunnskap skaper muligheter for alle

Kunnskap og kompetanse er viktige ledd i å redusere utenforskap. Det dreier seg både om å sørge for at flest mulige fullfører videregående opplæring og å legge til rette for at folk har den kompetansen de trenger underveis i livet slik at ingen går ut på dato.

– En god skole med vekt på mestring, kvalitet og kunnskap gir hver enkelt mulighet til å stå på egne ben og utnytte sine evner til det fulle, sa statsministeren.

Høyres politikk på utdanningsfeltet har gitt resultater. I de årene Høyre har sittet i regjering har andelen som fullfører videregående opplæring økt fra 72 til 78 prosent. Justert for kullstørrelse tilsvarer det 4000 ungdommer, hvert år.

Statsministeren fremhevet også behovet for at kompetansen i arbeidsstyrken svarer til behovet i bedriftene og understreket at det er den alle beste måten vi kan bekjempe fattigdom og bevare et samfunn med små forskjeller på.

Kortere helsekøer og økt valgfrihet i behandlingstilbud

Et annet område der Høyre kan vise til gode resultater i regjering er helse. Før koronaen kom var ventetiden redusert med to uker i gjennomsnitt. Den har steget noe under koronaen, så den viktigste jobben fremover vil være å få ventetiden ned igjen. Selv under epidemien har ventetiden for rusbehandling og psykisk helsevern for barn og unge fortsatt å gå ned.

– Vi sa vi skulle skape pasientenes helsetjeneste og det har vi gjort. Vi har innført pakkeforløp, fritt behandlingsvalg og kuttet helsekøene. Få ting er viktigere enn å slippe å vente på nødvendig behandling sier Solberg, og legger til – Vi setter pasienten først, ikke systemet.