Her er Høyres nye politikk

Sjekk listen over Høyres nye politikk.

Erna Solberg smiler
Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen, Høyre

Slik leser du voteringsreferatene

Voteringen skjer etter redaksjonskomiteens innstilling. Resultatet sier om redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt eller avvist. Ikke om forslaget i seg selv ble vedtatt/avvist. Ved votering over dissens, sier resultatet om programkomiteens flertall (altså ikke dissensen) ble vedtatt eller avvist.  

For praktiske spørsmål om voteringer, kontakt Anders Høgalmen på tlf. 45253515 / epost: ande@stortinget.no

Votering: Skape mer og inkludere flere

Høyre vil:

 • Utrede gründerpermisjon for heltidsansatte med fast stilling.
 • Oppheve kravet for private bedrifter om å ta imot kontanter.
 • Konsekvensutrede olje- og gassvirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja.
 • Etablere et eget forenklingspanel etter dansk modell, med omvendt bevisbyrde.
 • Fjerne formuesskatten på arbeidende kapital. Fortsette å øke bunnfradraget på all formuesskatt.
 • Redusere særavgift på enkelte grensehandelsutsatte varer.
 • Tillate alkoholsalg i butikk frem til klokken 23.
 • Tillate salg av drikke med alkoholinnhold opp til åtte prosent i dagligvarebutikker.

Votering: Arbeid og inkludering

Høyre vil:

 • Vurdere moderate justeringer og oppmykninger i arbeidsmiljøloven for å gi mer fleksibilitet. 
 • Åpne for delvis uavhengige stillinger med sterkere vern enn dagens uavhengige stillinger. 
 • Innføre en forsøksordning hvor trygdebudsjettet, med unntak av pensjon, overføres til enkelte kommuner for å gi bedre og mer helhetlig oppfølging av brukerne. 
 • Gjennomføre forsøk med helsejustert lønn for personer på gradert uføretrygd og på arbeidsavklaringspenger.   
 • Gjennomgå alle inntektssikringsordninger for å sikre at det lønner seg å jobbe for de som kombinerer sosiale ytelser med arbeidsinntekt – både ved at ytelsene ikke er urimelig høye sammenlignet med arbeidsinntekt, og at det blir enklere å kombinere ytelser med arbeid og lønn.   
 • Innføre rett til å opptjene pensjon fra første krone innen 2023 og ha midlertidige kompensasjonsordninger for næringslivet.   
 • Utvide aktivitetsplikten for sosialhjelpsmottakere så den omfatter alle, i første steg alle opp til fylte 40 år, og sikre at norskopplæring er en del av aktivitetsplikten i alle kommuner.   

Votering: Økonomi

Høyre vil:

 • Opprettholde Tax-free ordningen. 
 • Gjennomføre moderate lettelser i det samlede skatte- og avgiftsnivået og sikre at alle med skatteevne betaler skatt.
 • Sørge for at alle sitter igjen med mer av sin egen inntekt. 
 • Stimulere til arbeid gjennom å innføre et jobbskattefradrag for unge arbeidstakere under 30 år.

Votering: Samferdsel

Høyre vil:

 • Gradvis trappe ned elbilfordelene, i første omgang på de dyreste elbilene, men sørge for at det alltid skal lønne seg å kjøpe lav- og nullutslippsbiler.
 • Redusere forskuddsbeløpet på Autopass fergkort.
 • La Nye Veier AS bygge flere veier raskere og billigere ved å øke rammene og gi dem ansvar for flere prosjekter.
 • Tilpasse fartsgrensene til veienes kvalitet og være åpen for å øke farten der det ligger til rette for det.
 • Gjøre det enklere å ta førerkort ved å la private kjøreskoler gjennomføre hele kjøreopplæringsløpet, herunder teori, praktisk kjøring og sensur av kandidatene, og sørge for best mulig kvalitet i kjøreopplæringen ved å gjennomgå og vurdere godkjenningsordningen for kjøreskoler.
 • Fortsette konkurranseutsettingen av togdriften for å sikre et best mulig tilbud til de reisende.
 • Vurdere å benytte Nye Veier-modellen ved utbygging av jernbaneprosjekter.
 • Dimensjonere nye jernbanestrekninger for 250 km/t der det ligger til rette for det.  
 • Ha som mål at det første elektriske passasjerflyet skal være i luften i 2025.
 • Prioritere å sette i gang prosjekter som gir høy nytte.
 • Nå målet om at den nasjonale reiseplanleggeren Entur kan tilby både. reiseinformasjon og billetter for all kollektivtransport.
 • Fjerne fordelsbeskatningen på kollektivkort betalt av arbeidsgiver.

Votering: Verdiskapingen skal opp, utslippene ned

Høyre vil:

 • Støtte etableringen av flere gjenvinningsanlegg for plast i Norge. 
 • Støtte og påvirke EUs arbeid for at import fra land uten tilsvarende karbonprising skal betale karbonavgift.  
 • Utrede et pantesamarbeid mellom Norge og andre nordiske land.  
 • Dreie hoveddelen av norsk bistand mot klimatiltak i utviklingsland. 
 • Øke tilgangen på hurtig- og lynlading for elbiler i hele landet. 
 • Øke den årlige treplantingen med ti millioner trær innen utgangen av 2030.  
 • Utrede en CO2-merkeordning på alle varer, slik at forbrukerne kan ta mer informerte valg. 
 • Legge til rette for mer utvinning av blå og grønn hydrogen og satse mer på utbygging av hydrogeninfrastruktur. 
 • Følge opp havvind som en industrisatsing og gi de første konsesjonene så snart regelverk og beslutningsgrunnlag foreligger. 
 • Halvere matsvinnet i Norge innen 2030 og styrke samarbeidet med næringslivet om reduksjon av matsvinn. 

Votering: Justis, sikkerhet og beredskap

Høyre vil:

 • Å̊pne opp for at andre etater eller private kan bistå politiet i større grad enn i dag, eksempelvis med fangetransport.  
 • Utarbeide «pakkeforløp for seksuallovbrudd», etter modell fra helsevesenet, hvor anmelder får en tettere oppfølging fra anmeldelse til straff er gjennomført. 
 • Tilrettelegge for å utvide strafferammen for særlig grove forbrytelser, som eksempelvis terror, til 50 år. 
 • Øke maksstraffen for flere straffbare handlinger begått samtidig.
 • Skjerpe vilkårene for prøveløslatelse.
 • Definere doping i toppidretten som svindel, slik at sakene straffeforfølges deretter.
 • Innføre nye regler for sivilrettslig inndragning slik at verdigjenstander som kan spores tilbake til kriminelle handlinger, lettere kan tas fra de kriminelle.
 • Gjennomføre en omfattende kartlegging av materielle behov ved ulike krisesituasjoner og vurdere innkjøp og lagring, eventuelt økt produksjonskapasitet, av ulike varer som anses som spesielt kritiske. 
 • Fjerne foreldelsesfristen for vold og flere typer seksuallovbrudd mot barn under 16 år-
 • Høyre vil oppheve forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester får å bedre sexarbeidernes situasjon.

Votering: Innvandring og integrering

Høyre vil:

 • Føre en streng, forutsigbar og bærekraftig innvandringspolitikk.
 •  Sikre at flere raskere får godkjent sin utdannelse fra universiteter i utlandet.
 • Innføre nasjonale prøver på norskopplæringen for å kvalitetssikre opplæringen.
 • Primært hjelpe mennesker på flukt gjennom økonomisk støtte i nærområdene.
 • Returnere asylsøkere som har vært i trygge tredjeland før de kom til Norge. 
 • Jobbe for at flyktninginnvandring til Norge i hovedsak skal skje gjennom uttak av kvoteflyktninger, der vi skal prioritere seksuelle minoriteter, hele familier uten behov for.

Votering: Helse

Høyre vil:

 • Utvikle flere pakkeforløp. 
 • Gi eldre bytterett dersom de ikke er fornøyd med omsorgstjenester. 
 • Innføre fritt valg av sykehjem der forholdene ligger til rette for det.
 • Raskere psykisk helsehjelp ved å innføre rett til vurdering og møte med fagperson innen tre uker ved henvisning til BUP eller DPS. 
 • Innføre screening av prostata for menn på lik linje med mammografi for kvinner.
 • Gjennomføre en rusreform som går fra straff til hjelp. 
 • Opprette en egen reservestyrke tilknyttet helsevesenet som kan settes inn i en pandemi eller helsekrise. 
 • Sikre trygge blodleveranser gjennom objektive giverkriterier basert på livsførsel ikke legning og funksjonsnedsettelse.
 • Sørge for tilstrekkelig produksjonskapasitet eller lager av nødvendig medisinsk utstyr og råvarer til viktige legemidler for en eventuell krisesituasjon, i samarbeid med helsenæringen.

Votering: Resolusjon – Barn og unge post pandemien

Høyre vil:

 • Bidra til at det gjennomføres kvalitative undersøkelser om studenters psykiske helse.
 • Sikre flere tverrfaglige forebyggende lavterskeltilbud til barn og unge. 
 • Øke tilgjengeligheten til rask psykisk helsehjelp slik at flere kommuner får dette tilbudet. 
 • Barn og unge som ikke har en bedret situasjon etter ett år med oppfølging skal ha rett til ny vurdering av spesialisthelsetjenesten for å justere behandlingstilbudet.
 • Utvide mentorordning for unge som er utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap, samt styrke ordningen med minoritetsrådgivere.

Votering: Kultur, idrett og frivillighet

Høyre vil:

 • Vurdere et skattefradrag for private bidrag til kulturinstitusjoner. 
 • Forby utenlandsk finansiering av trossamfunn i Norge.  
 • Innføre forbud mot konverteringsterapi. 
 • Tillate alkoholservering ved internasjonale mesterskap og ved kamper i regi av eliteklubber. 
 • Bevare enerettsmodellen (dissens 11 ble avvist). 

Votering: Utenriks og forsvar

Høyre vil:

 • Aktivt motarbeide fremmede makters innflytelse blant annet gjennom styrking av sikkerhetsloven og samarbeid med våre allierte. 
 • Inngå flere frihandelsavtaler med tredjeland. 
 • Opprette en mekanisme for å kontrollere utenlandske direkteinvesteringer. 
 • Meldeplikt for utenlandsk eierskap skal følge like strenge regler som i EU. 
 • Etablere et innovasjonssenter for gründerbedrifter innen romindustri. 
 • Redusere midlene som brukes til bistand, og erstatte dagens prosentmål for pengebruk med klare resultatmål for bistanden. 
 • Gjennomgå norske utviklingsmidler for å sikre mer målbare resultater og sørge for åpenhet om bruk av bistanden. 
 • Øke bevilgningene til forsvaret. 

Votering: Resolusjon – Sikkerhetspolitikk

Høyre vil:

 • Bidra til permanente strukturer innen det internasjonale vaksinesamarbeidet der Norge deltar. 
 • Benytte plassen i FNs sikkerhetsråd for å fremme viktige verdier som kvinner og barns rettigheter, beskyttelse av sivile og kvinners deltagelse i fredsforhandlinger. 
 • At Norge skal jobbe for de-eskalering og dialog mellom Israel og palestinerne, med en fremforhandlet politisk løsning som langsiktig mål. 
 • Gjøre klima og miljø til et større satsningsområde når EØS-midlene skal fordeles.
 • Stå opp mot proteksjonistiske krefter i Norge, føre en aktiv europapolitikk, hegne om EØS-avtalen og styrke det politiske samarbeidet med EU og med sentrale europeiske land.

Votering: Skole

Høyre vil:

 • Videreføre ordningene med gratis kjernetid og redusert betaling for familier med lav inntekt. 
 • Avskaffe foreldrebetaling fra det tredje barnet en familie har i barnehage samtidig. 
 • Styrke skolenes plikt til å gi ekstra oppfølging og intensiv opplæring til elever som henger etter i lesing, skriving og regning i 1.–4. klasse. 
 • Foresatte skal få automatisk beskjed ved alle typer fravær. 
 • Gjennomføre en ungdomsskolereform for å øke læring, trivsel og motivasjon. 
 • Redusere antall norskkarakterer. 
 • Innføre mulighet for et frivillig 11. skoleår etter 10. klasse. 
 • Tillate forsøk med filming av muntlig eksamen for å sikre elevene en mer reell klagemulighet. 
 • Legge til rette for flere profilskoler, for eksempel yrkesfaglige ungdomsskoler og realfagsungdomsskoler. 
 • Innføre studieavgift for elever som kommer utenfra EØS-området og Sveits. 
 • Høyere utdanningsinstitusjoner skal i større grad skal kunne stille egne opptakskrav. 
 • Øke lånekassens lånetid for studenter med barn til inntil 10 år. 
 • La den enkelte rektor bestemme reglene for mobilbruk (dissens 5 ble vedtatt). 

Votering: Familie, mangfold og likestilling 

Høyre vil:

 • Øke fleksibiliteten ved utbetaling av foreldrepermisjonspenger.
 • Alle kommuner skal ha døgnberedskap med barnevernsfaglig kompetanse.
 • Krav til interkommunalt samarbeid om barnevern for kommuner som har fem eller færre ansatte i barnevernstjenesten.
 • Forby søskenbarnekteskap for å forhindre negativ sosial kontroll.
 • Utvide permisjonstiden for mødre som føder etter termin.
 • Utarbeide en ny strategi for bærekraftige utmarksnæringer i samiske områder i samarbeid med sametinget.
 • Likebehandle bønder og reineiere når det gjelder avgifter på drivstoff til bruk i næringen.
 • Fjerne kontantstøtten (dissens 10 ble avvist).

Votering: En god offentlig sektor

Høyre vil:

 • Liberalisere plan- og bygningsloven.
 • Øke makssparebeløpet i BSU-ordningen.
 • Sette et tak på hvor mye politikere kan få i samlet godtgjørelse.
 • Sette ned en kommisjon for å vurdere prinsipper og virkemidler for god by- og stedsutvikling, herunder arkitektur, estetikk og nabolagsutforming.  
 • Innbyggere og bedrifter skal ikke trenge å sende inn samme informasjon til det offentlige mer enn én gang.
 • Saksbehandling som ikke krever skjønnsutøvelse skal automatiseres.
 • Oppheve statlige skjenketidsbegrensninger. 
 • Videreføre kommunereformen med sikte på større kommuner med større fagmiljøer som er bedre i stand til å løse oppgavene de har i dag, og til å overta flere oppgaver fra staten og regionene (Dissens 8 ble avvist).
 • Ha to forvaltningsnivåer i Norge, og derfor avvikle fylkeskommunen (dissens 9 ble avvist).