Vi må behandle årsakene til at folk faller utenfor, ikke bare symptomene

Regjeringen har lagt frem stortingsmeldingen «Ingen utenfor – en helhetlig politikk for å inkludere flere i arbeids- og samfunnsliv». Meldingen beskriver hvorfor folk faller utenfor skole og jobb, og hvordan vi kan motvirke det.

For Høyre er det viktig å sørge for at utenforskapet begrenses, og at det ikke går i arv. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen, Høyre

Selv om Norge er et land med høy velstand og små forskjeller er det fortsatt altfor mange som faller utenfor. I 2019 var det over 600 000 mennesker mellom 18 og 66 som hverken jobbet eller studerte. For selv om Norge gjør det bra sammenliknet med andre land, er det viktig for Høyre å sørge for at utenforskapet begrenses, og at det ikke går i arv.

– Vi kan ikke bare være opptatt av at noen er fattige, vi må også være opptatte av hvorfor de er det, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Meldingen viser at det er mange grunner til at folk faller utenfor. Og selv om utenforskap er sammensatt, er det noen klare tendenser. De med få års skolegang er overrepresentert i statistikken. Og de som har helseproblemer opplever ofte store hinder i arbeidslivet. Offentlige tjenester spiller en viktig rolle også, da tjenestene ikke alltid er gode nok og samkjørte, eller at de ikke kommer i tide.

Høyre mener at vi alle har et ansvar for oss selv og våre egne liv. Men skal man ta gode valg kan ikke samfunnsstrukturen stå i veien. Det meldingen viser er at det også er bakenforliggende grunner til at folk faller utenfor – ikke bare deres egne valg.

Svak eller usikker økonomi gjør arbeidslivet uforutsigbart, som igjen gjør økonomien vanskeligere. Barna til familier med vedvarende dårlig økonomi har ofte færre muligheter, og når 1 av 10 barn vokser opp i en slik familie, må samfunnet komme med gode virkemidler for å bekjempe at utenforskapet går i arv.

– Arbeidet mot utenforskap må derfor være systematisk og bredt anlagt, legger Torbjørn til.

Fem hovedforslag for å bekjempe utenforskap:

  1. Innovative innkjøp og sosiale entreprenører, der flere åpne og mindre anbud skal la små aktører og sosiale entreprenører skal få ansette de som faller utenfor.
  2. Mindre siloer og mer samarbeid ved å legge til rette for bedre samhandling gjennom mellom NAV og fylkeskommunen om VGS og ved å gi NAV og Helsedirektoratet i oppdrag å prøve ut nye modeller for tjenestesamhandling.
  3. Tidlig innsats via NAV, der økt samarbeid mellom NAV og oppfølgings-tjenesten om tidlig innsats skal hjelpe unge ut i arbeidsliv eller utdanning.
  4. IPS Ung, et forsøk med Individuell jobbstøtte (IPS) for unge under 30 år.
  5. Arbeidsorientert uføretrygd, slik at det blir mer lønnsomt for arbeidsgivere å ansette folk med delvis nedsatt inntektsevne.