Enighet om hovedlinjene i revidert nasjonalbudsjett

– Jeg ønsker å takke de andre regjeringspartiene og FrP for at vi har kommet til enighet, etter gode og konstruktive samtaler, sier finanskomiteens leder, Mudassar Kapur (H).

– Dette vil bidra til å skape mer og inkludere flere, sier Høyres Mudassar Kapur. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen, Høyre

Dette er den 16. budsjettenighet på borgerlig side siden 2013 og viser at partiene tar ansvar for å få Norge trygt ut av krisen.

– Vi enige om ytterligere tiltak for å få fart på Norge igjen. Vi styrker den kommunale kompensasjonsordningen slik at hjelpen kan komme raskt frem ved lokale utfordringer. Det er en pakke som i sum vil bidra til å skape mer og inkludere flere, sier Mudassar Kapur (H).

I enigheten styrker partiene tilbudet for dem som sliter med sin psykiske helse, spesielt rettet mot barn, unge og eldre.

– For mange har krisen vært ekstra tøff, og vi vet fortsatt ikke hvilke varige spor krisen vil sette. Vi må unngå at det blir de mest sårbare blant oss som må betale den største regningen. De skal få bedre hjelp, avslutter Kapur (H).

Se enigheten:

Hva er enigheten?

 • Fjerne avgiften på alkoholfrie drikkevarer fra 1. juli 2021.
 •  Ferjetakstene reduseres med ytterligere 15 pst., altså totalt 25 pst. fra 1. juli 2021.
 • 750 millioner til å avvikle bomprosjekter.
 • Totalt 450 millioner til ulike tiltak innenfor psykisk helse og nye medisiner.
 • 124 millioner i kapitaltilskudd til private barnehager.
 • 300 millioner ekstra til den kommunale kompensasjonsordningen.
 • 100 millioner til økt utbygging av bredbånd.
 • 90 millioner til oppheving av makstaket i nettolønnsordningen.
 • 35,3 millioner til verdiskapingstiltak i skogbruket.
 • 25 millioner til Sirkulærøkonomi/Grønn Plattform.
 • 10,5 millioner til økt tilskuddssats for planting av skog, fra 1,20 til 1,50 per plante.
 • Private barnehagers adgang til finansiering i Husbanken gjeninnføres til 31.12.2021 eller inntil ny finansieringsløsning er vedtatt i Stortinget.
 • Forslaget om å slå sammen Innovasjon Norge og Siva utsettes, slik at Stortinget kan få forelagt en helhetlig vurdering før endelig beslutning om en slik organisatorisk endring eventuelt tas.

Psykiske helsetiltak og nye medisiner

 • 150 mill. i øremerkede midler til styrking av BUP.
 • 100 mill. i øremerkede midler til psykiatri, gjennom økt kjøp av privat behandlingskapasitet.
 • 65 mill. ekstra til kommunale behandlingstilbud innenfor psykisk helse, gjennom en økning i den midlertidige tilskuddsordningen for kommunene.
 • 10 mill. til midlertidig tilskuddsordning for frivillige aktører for å nå frem til barn og ungdom i tettbebodde og levekårsutsatte områder.
 • 10 mill. til midlertidig tilskuddsordning til frivillige organisasjoner for styrkning av forebyggende tiltak for ensomme unge og eldre, inkludert forebyggende hjemmebesøk for eldre.
 • 5 mill. i økte bevilgninger til opprettholdelse, gjenåpning og etablering av viktige lavterskeltilbud for personer med psykiske lidelser og ruslidelser under pandemien
 • 5 mill. til styrkning av kriseteamenes rolle under gjenåpningen av samfunnet i etterkant av pandemien.
 • 2,5 mill. for å sikre helårsvirkning av psykisk helsetilbud for synshemmede på Gaustad.
 • 1 million til Mental Helse Ungdom.
 • 0,5 mill. til Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord (LFSS).
 • 1 million til organisasjonen Leve.
 • 100 mill. i økt bevilgning til kjøp og bruk av nye medisiner og behandlingsmetoder.
 • Regjeringen skal utrede konsekvensene for pasienter av å innføre anbud på folketrygdfinansierte legemidler og de helseøkonomiske gevinstene av legemidlene.
 • Regjeringen skal fremme et lovforslag om at naprapater og osteopater gis offentlig autorisasjon innen utgangen av september, samt sikre at det midlertidige momsfritaket videreføres frem til autorisasjon er på plass.
 • Regjeringen skal ifm høstens statsbudsjett legge frem en plan for å sikre flere sykepleiere, vernepleiere, spesialsykepleiere, jordmødre og helsefagarbeidere i årene fremover.

Samferdsel

 • 179 mill. til å redusere ferjetakstene med ytterligere 15% utover regjeringens forslag, altså med totalt 25% fra 1. juli 2021
 • 100 mill. til drift og vedlikehold riksveier
 • 36 mill. tilE6 Sluppen  
 • 1 mill. til nødmudring av Borg Havn
 • 713 mill. til å avvikle følgende bomprosjekter fra 1.7.2021:  
 • Fv 255 Jørstad – Segelstad bru (Gausdal/Lillehammer, Innlandet).      
 • E6/E18 Østfoldpakken (Østfold, Viken).                                                            
 • Fv 311 Presterødbakken (Tønsberg, Vestfold og Telemark).                                       
 • Fv 34 Grime-Vesleelva (Dokka-Gjøvik, Innlandet).                                          
 • T-forbindelsen (Karmøy-Tysvær-Haugesund, Rogaland).                                             
 • Finnfast (Finnøy-Rennesøy, Rogaland).