Slik skal Norge bruke energiressursene til å skape vekst og jobber

Regjeringen har lagt frem stortingsmeldingen Energi til arbeid.  Meldingen viser hvordan Norge kan bruke energiressursene til å skape vekst og nye arbeidsplasser.

– Denne meldingen viser hvordan energiressursene også i fremtiden skal brukes til å skape verdier som gir grunnlag for arbeid og velstand, sier olje- og energiminister Tina Bru. Foto: Cecilie Victoria Jensen, Høyre

Regjeringen vil at de norske energiressursene skal gi grunnlag for arbeidsplasser og velstand, og tittelen på stortingsmeldingen er derfor Energi til arbeid.

– Jeg er svært glad for å legge frem en stortingsmelding om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser. Energiressursene har vært, og er, en viktig del av grunnlaget for bosetting, industri og næringsliv i hele vårt langstrakte land, sier olje- og energiminister Tina Bru.

– Historien om det moderne Norge er også historien om hvordan vi har forvaltet og foredlet energiressursene. Denne meldingen viser hvordan energiressursene også i fremtiden skal brukes til å skape verdier som gir grunnlag for arbeid og velstand i Norge, legger hun til.

I meldingen skisseres fire mål for den langsiktige verdiskapningen fra norske energiressurser. Disse målene er:

1. Verdiskaping som gir grunnlag for arbeidsplasser i Norge

Regjeringen vil at Norges fornybare energiressurser i størst mulig grad tas i bruk og foredles i Norge. Både kraftproduksjon i seg selv og bruken av kraft i næringslivet skaper store verdier og mange arbeidsplasser.

Mulighetene for fornybar energiproduksjon til havs, hydrogen og CO2-håndtering er store. Dette er eksempler på nye næringer som drar nytte av kompetanse og teknologi fra de allerede veletablerte delene av norsk energibransje: kraftsektoren og olje- og gassektoren.

– Energipolitikken bygger opp under regjeringens overordnede mål om å skape flere lønnsomme arbeidsplasser i privat sektor og å kutte utslippene, ikke utviklingen. Det innebærer at vi vil sikre konkurransekraften til den etablerte industrien og at vi vil gjøre grep for å gjøre det enklere å etablere nye arbeidsplasser og ny virksomhet, sier Bru.

2. Elektrifisering som skal gjøre Norge grønnere og bedre

Stabil tilgang på fornybar kraft har vært selve grunnlaget for store deler av den etablerte industrien i Norge, men er også en forutsetning for ny verdiskaping og nye arbeidsplasser. For å kunne videreføre dette gode utgangspunktet også i fremtiden, kreves mer kraft- og nettutbygging. Dette må avveies mot hensynet til å begrense tapet av natur.

– Regjeringen ønsker mer elektrifisering og fortsatt sikker tilgang på strøm for næringsliv og husholdninger i Norge. Stabil og forutsigbar tilgang på elektrisitet fra fornybar kraft skal fortsatt være et konkurransefortrinn for norsk industri, sier Bru.

Derfor legges det i meldingen frem en strategi for smart og effektiv elektrifisering. Strategien består av tiltak som på kort og lang sikt skal bidra til en balansert utvikling i kraftforsyningen, inkludert et bredt sett av eksisterende tiltak og rammebetingelser.

3. Etablering av nye, lønnsomme næringer

De norske energiressursene legger grunnlaget for nye næringer som bidrar til å omstille Norge til et lavutslippssamfunn.

Eksempler på slike nye næringer er produksjon og bruk av hydrogen, vindkraft til havs, karbonfangst- og lagring, men også batteriproduksjon eller andre virksomheter der tilgang på fornybar energi er et konkurransefortrinn. Regjeringen vil legge til rette for utvikling og etablering av ny, lønnsom næringsvirksomhet basert på effektive og forutsigbare rammevilkår.

4. Videreutvikling av en framtidsrettet olje- og gassnæring innenfor rammene av klimamålene

Regjeringen vil bidra til utviklingen på norsk sokkel gjennom å videreføre en petroleumspolitikk som legger til rette for lønnsom produksjon av olje og gass i et langsiktig perspektiv innenfor rammen av norsk klimapolitikk og våre klimamål.

– Energipolitikken er svært viktig for at vi skal nå klimamålene. Regjeringens overordnede mål med energipolitikken er høy verdiskaping gjennom effektiv og miljøvennlig forvaltning av energiressursene, avslutter olje- og energiminister Tina Bru.