Høyre legger frem plan for å ta igjen tapt læring

– Vi vet ikke hva de endelige konsekvensene av koronapandemien er, men vi vet at barn og unge er hardt rammet. Derfor legger Høyre frem en plan for å ta igjen tapt læring, sier nestleder og skolepolitisk talsperson, Jan Tore Sanner. 

Jan Tore Sanner
– Nå forventer vi at regjeringen får på plass en plan som sikrer elever og studenter god oppfølging både på kort og lengre sikt, sier Jan Tore Sanner. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen, Høyre

I snart to år har pandemien påvirket elever og studenter gjennom varierende grad av smitteverntiltak, hjemmeskole og karantene. Dette har ført til at mange har mistet faglige og sosiale møteplasser og ikke oppnådd den læringen og utviklingen de normalt sett skulle hatt.  

– Det virker som regjeringen har en “vent og se-holdning” til håndtering av koronakonsekvensene i skole og utdanning. Det er allerede dokumentert at fraværet har økt, motivasjonen gått ned og skolevegringen kan ha blitt forsterket. Derfor må vi få på plass en konkret plan for hvordan vi skal ta igjen tapt faglig og sosial læring og sørge for at sårbare elever og studenter får tilstrekkelig oppfølging og hjelp, sier nestleder og skolepolitisk talsperson Jan Tore Sanner. 

Høyre mener det må en kraftig innsats til på veien ut av pandemien for å ta tilbake skolehverdagen og de faglige og sosiale arenaene. Høyre er bekymret for at regjeringen ikke gjør nok og lanserer vår en egen plan slik at elever og studenter kan få ta igjen tapt læring og tette kunnskapshull. 

Vil gi skoleeierne flere verktøy til å følge opp elevene 

Høyre mener det er viktig å både sette inn tiltak som kan treffe bredt og sikre at alle elever får et forsterket tilbud i tiden som kommer, samtidig som vi særlig retter inn tiltak mot elever og elevgrupper som har blitt truffet ekstra hardt av pandemien.  

– Regjeringen kan gjøre mye for å hjelpe barn og unge gjennom pandemien, men det er kommunene og skoleeierne som kjenner den lokale situasjonen best. Kommunene må raskt kartlegge konsekvensene av pandemiene for barn og unge og iverksette tiltak.  

Blant tiltakene Høyre foreslår er at skolene skal kartlegge elevenes lese- og regneferdigheter før skolestart og tilby intensiv opplæring i lesing og regning til elever som trenger det.  

– Vi vet at små kunnskapshull kan vokse seg store og føre til at færre fullfører skolegangen. Overgangen fra barneskole til ungdomsskole og ungdomsskole til videregående er stor for mange. Men overgangen vil være enda større om vi ikke avdekker grunnleggende kunnskapshull. Derfor må vi kartlegge potensielle kunnskapshull og sørge for at tapt læring blir tatt igjen slik at elevene mestrer vider skoleløp. 

I 2021 satset Solberg-regjeringen sterkt på sommerskole for å bidra til at tapt læring og faglig felleskap skulle legges til rette for i ferien. Tilbudet var populært, og hele 228 kommuner søkte og fikk tilskudd til å arrangere sommerskole i 2021. Nå ønsker Høyre å gjenta suksessen. 

– Ved å utvide eksisterende sommerskoletilbud og etablere nye kan flere barn og unge delta på gratis lavterskeltilbud med faglige og sosiale aktiviteter i sommer og ta igjen tapt læring. Høyre foreslo 340 millioner kroner til sommerskole og tetting av kunnskapshull i krisepakken i 2022. Dessverre stemte regjeringspartiene og SV nei til dette, sier Sanner. 

Viktig å inkludere elevene 

Elevene kjenner selv best hvordan pandemien har påvirket dem, og bør inkluderes i arbeidet med å finne tiltak og aktiviteter på vei ut av pandemien.  

– En tett og god elevmedvirkning er generelt viktig i utviklingen av en god skole, men det blir særlig viktig nå. Vi står i en tid hvor konsekvensene av pandemien har truffet dem hardt. Vi forventer derfor at skolene og kommunene prioriterer å gi elevenes mulighet til å komme til orde og være med å finne de rette tiltakene som kan øke motivasjonen og læringsgleden på vei tilbake til en normal skolehverdag, mener Sanner. 

Vil gjeninnføre fraværsgrensen

Blant forslagene på listen til Høyre er å gjeninnføre fraværsgrensen så raskt som mulig i videregående og bedre oppfølging av fravær. Økt fravær og manglende faglig og sosial tilhørighet er trukket frem som en av hovedutfordringene etter pandemien.  

– Fraværsoppfølgingen må forsterkes, og alle skoler bør ha et fungerende system for føring og oppfølging av fravær. Vi må få på plass tiltak som retter seg mot elever som har fått et bekymringsfullt høyt fravær. Regjeringen bør sende et tydelig signal til skolene og kommunene at de nå må sikre et forsvarlig system for fraværsoppfølging som jobber målrettet for å få ned fraværet, sier Sanner. 

Etterlyser handling fra regjeringen 

Rapporten Skolen etter koronapandiemen har gitt oss informasjon om problemene og kommet med forslag til tiltak. Det er på bakgrunn av denne rapporten at Høyre har laget tiltaksplanen for å ta igjen tapt faglig og sosial læring og tette kunnskapshull. 

– Nå forventer vi at regjeringen får på plass en plan som sikrer elever og studenter god oppfølging både på kort og lengre sikt, avslutter Sanner.  

Dette er Høyres Tiltaksplan for å ta igjen tapt faglig og sosial læring og tette kunnskapshull 

Tiltak for å sikre at alle inkluderes i gode skole- og læringsfellesskap 

 • Oppfordre videregående skoler til å arrangere mottaksuker for å gi et ekstra faglig og sosialt tilbud til nye elever 
 • Styrke laget rundt eleven og trekke inn flere yrkesgrupper i skolen 
 • Legge til rette for økt samarbeid på tvers av skole og frivillighet for å skape sosiale arenaer rundt barn og unge, deriblant gjennom bruk av Kulturskoletilbud 
 • Oppfordre skolene til å ha et ekstra fokus på elevmedvirkning for å skape et godt samarbeid om hvilke læringsaktiviteter elevene på skolen trenger og ønsker seg 
 • Oppfordre fagskoler, universiteter og høyskoler om å utvide det faglige og sosiale tilbudet for studentene i mottaksukene til høsten, gjerne i samarbeid med vertskommunen og lokal frivillighet 

Tiltak for å identifisere og følge opp elever med stort faglig og sosialt læringstap 

 • Alle skoleeiere må i løpet av 2022 kartlegge konsekvensene av pandemien for barn og unge og legge en plan for å ta igjen faglig og sosial læring 
 • Kartlegge elevenes lese- og regneferdigheter før skolestart og tilby intensiv opplæring i lesing og regning til elever som trenger det 
 • Følge opp kartleggingsprøver og nasjonale prøver for å innføre forpliktende tiltak rettet mot elever på/under kritisk grense med manglende progresjon 
 • Sørge for at alle skoleeiere har en plan for å ta igjen tapt læring gjennom kompenserende tiltak og forsterker dialogen med skolelederne for å gi god faglig støtte og erfaringsdeling 
 • Gjeninnføre fraværsgrensen i videregående så snart det lar seg gjøre 
 • Sørge for at skoleeier sikrer at alle skoler har fungerende system og rutiner for kartlegging, føring og oppfølging av fravær i hele grunnskoleløpet og særlig følger opp høyt eller bekymringsfullt fravær i samspill med laget rundt eleven 
 • Sørge for at ordinære skolebesøk og skolestartsaktiviteter i overgangen barnehage-grunnskole gjenopptas i 2022. Skoleeier må også sikre gode overganger fra barneskole til ungdomsskole, og fra ungdomsskole til videregående skole.  
 • Prioritere dialog og kontakt mellom barnehage, skole og oppfølgingstjenesten i forbindelse med overganger i skolen for å sikre et godt informasjonsgrunnlag i mottaket av nye elever til høsten 
 • Fortsette å forske på konsekvensene for barn og unge i barnehage, skole og utdanning på vei ut av og etter pandemien 
 • Gjennomføre evaluering og vurdering av tiltak som er iverksatt gjennom pandemien for å sikre oppdatert kunnskap om bruk, effekt, læringspunkter og innretning. Deriblant tiltak for å ta igjen tapt faglig og sosial læring, tiltak for å styrke digital undervisning og bruken av mer fleksible undervisningsmetoder 

Tiltak for å kompensere for tapt læring og progresjon for alle 

 • Utvide eksisterende sommerskoletilbud og etablere nye slik at barn og unge kan delta i faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter i sommer og ta igjen tapt læring 
 • Gjeninnføre lærerspesialistordningen, øke antallet lærerspesialister til 3000 i skoleåret 2022/2023 og sørge for at alle skoler har en lærerspesialist i begynneropplæring 
 • Gjennomføre et nasjonalt leseløft for å elever som har falt etter i lesing 
 • Forsterket faglig tilbud etter skoledagen, gjennom blant annet leksehjelp, kurs, økt faglig innhold i SFO eller lignende 
 • Oppfordre videregående skoler til å følge opp Fullføringsreformen gjennom å tilby egne innføringsfag i norsk, matte og engelsk for elever som har svake karakterer ut av ungdomsskolen 
 • Forsterke språkopplæringen for å sikre at minoritetsspråklige elever får tatt igjen tapt undervisning  
 • Forplikte alle skoleeiere til å sikre en forsvarlig organisering av vikarordninger som dekker det totale vikarbehovet, og som sørger for at vikariater dekkes av kvalifiserte lærere 
 • Forlenge unntakene som gjør det mulig for lærerstudenter og pensjonerte lærere å jobbe i skolen uten å få avkortet stipend eller pensjon ut 2022 
 • Forsterke tilbudet til elever som ikke får læreplass