Her er Høyres nye politikk

Sjekk listen over Høyres nye politikk.

Erna Solberg på Høyres talerstol under landsmøte 2022
Under Høyres landsmøte 2022 ble det vedtatt masse ny politikk.

På denne siden kan du laste ned alle resolusjoner, voteringsreferater med mer.

Ren kraft for fremtiden

Høyre vil:

 • Sette et mål om at det skal lyses ut minst 3 GW ny havvind hvert år fra 2025, og forsere arbeidet med å kartlegge nytt areal som er egnet for havvindutbygging. 
 • Forsere utbyggingen av fase to av havvindutbyggingen på Sørlige Nordsjø II, med hybridkabler. 
 • Vurdere elektrifisering av sokkelen fra felt til felt, og mener det er betinget av rikelig tilgang på kraft.
 • Satse aktivt på oppgradering av eksisterende vannkraftverk.
 • At Norge skal ta en aktiv rolle i den internasjonale forskningen og utviklingen av ny kjernekraftteknologi, deriblant thorium

Storresolusjon – Gode lokalsamfunn

Høyre vil:

 • Legge ned fylkeskommunene og fortsette arbeidet for større og mer robuste kommuner med tilgang på god fagkompetanse   
 • At Stortinget i mindre grad skal detaljstyre kommunene gjennom normer og øremerkede midler  
 • At vi må styrke det kommunale selvstyret ved å fjerne flere statlige reguleringer på en rekke velferdsområder 
 • At vi vil ha økt lokal handlefrihet fordi det er lokalpolitikerne, innbyggere, ansatte, frivillige organisasjoner og lokale bedrifter som kjenner sine ønsker og behov best. Derfor vil Høyre gi kommunene mer lokal selvbestemmelse og økt handlingsrom og la oss inspirere av frikommuneforsøket i Danmark.
 •  Gi kommunene myndighet til å ta egne valg innen arealpolitikken, og fjerne fylkeskommunens mulighet til å overstyre kommunene. 
 • Elever som har behov for mer praktisk arbeid, skal i samarbeid med bedrift, kunne søke praktisk arbeid som en del av opplæringen. 
 • Bedre og forenkle samhandlingen mellom statlige, regionale og lokale etater og institusjoner for en helhetlig innsats for barn og unge som står i fare for å falle utenfor.  
 • La kommunene beholde en andel av selskapsskatten, som stimulans til lokal næringsutvikling. 
 • Ta initiativ til at store kommuner kan overta flere oppgaver og styrke samfunnsutviklerrollen, f.eks. ved å overta ansvaret for hele skoleløpet slik som Oslo kommune.
 • Stille strengere krav til klimavennlige løsninger og minimering av miljøbelastning ved offentlige anskaffelser.
 • Videreføre og styrke ordningen med statlig medfinansiering av fylkesveier med stor næringstransport 

Sikkerhet i et møte med et nytt trusselbilde

Høyre vil:

 • Så raskt som mulig øke bevilgningene til Forsvaret ut over planene i inneværende langtidsplan for forsvarssektoren, og følge opp målsettingen fra Wales-erklæringen om å bruke 2 prosent av BNP innen 2024. 
 • Øke inntaket av vernepliktige i Forsvaret 
 • Bidra til raskest mulig behandling og implementering av tilleggsavtalen om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA («Supplementary Defence Cooperation Agreement» (SDCA)). 
 • Tydeliggjøre og utvide PSTs etterretningsoppdrag, ved å kriminalisere påvirkningsvirksomhet og tillate innhenting og lagring av åpent tilgjengelig informasjon i opptil 15 år. 
 • Øke Norges forsyningssikkerhet, blant annet ved å styrke beredskapslagrene av samfunnskritiske varer. 
 • Videreutvikle og fordype Norges samarbeid med EU, og aktivt arbeide for at Norge skal bli medlem av EU. 

Uttalelser fra Høyres landsmøte

Høyres landsmøte har vedtatt følgende uttalelser:

 • Raskere hjelp til ukrainske flyktninger
 •  Krever handling mot partnerdrap

En bolig med marked for alle

Høyre vil:

 • Teste ut pilotprosjekter for å hjelpe personer i lavinntektsgrupper inn på boligmarkedet, gjennom et alternativt startlån i Husbanken. Det kan eksempelvis være matching av oppspart egenkapital eller garanti fra Husbanken til erstatning for topplån i bank. 
 • Redusere dokumentavgiften for førstegangskjøpere.
 • Fjerne leilighetsnormen.
 • Forenkle plan- og bygningsloven, samt begrense antall statlige og regionale planer.
 • Gjøre utlånsforskriften mer fleksibel for førstegangskjøpere og de som har betjeningsevne, men ikke nok egenkapital. 
 • Fortsette å bygge studentboliger i høy takt, og ruste opp allerede eksisterende studentboliger. Dette for å unngå presset på boligmarkedet.
 • Gi mennesker med utviklingshemming eller fuknsjonshemmig anledning til å eie sin egen bolig ved at tilskudd til bolig ikke går via bostedskommunen, men direkte til personen det gjelder eller til private aktører som eksempelvis boligbyggelag når disse bygger på vegne av pårørende.
 • Legge til rette for levende kystsamfunn ved å praktisere en differensiert forvaltning av strandsonen, også innad i kommunene.