Gjennomslag for bedre barselomsorg

Nå er det flertall for bedre oppfølging av kvinner med fødselsdepresjon, å lovfeste retten til å ha med støtteperson, og at alle skal få hjemmebesøk av jordmor.  

Sandra Bruflot smiler
GLAD FOR GJENNOMSLAG: – Jeg er glad for at det nå er flertall for en rekke forslag som skal sikre en enda bedre barselomsorg, sier stortingsrepresentant Sandra Bruflot. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen, Høyre.

Høyre og KrF har fått flertall i Stortinget for flere av sine forslag for å sikre en bedre barselomsorg.

– Barselomsorgen i Norge er blant verdens beste. Likevel er det utfordringer og historiene er mange. Hvor godt tilbud og oppfølging man får, skal ikke være tilfeldig. De som har utfordringer eller vanskelige opplevelser skal få bedre oppfølging. Jeg er glad for at det nå er flertall for en rekke forslag som skal sikre en enda bedre barselomsorg, sier stortingsrepresentant Sandra Bruflot (H).

Bedre oppfølging av kvinner med fødselsdepresjon 

Depresjon etter fødselen er den vanligste komplikasjonen blant fødende. Kvinner har økt risiko for depresjon i minst seks måneder etter en fødsel, og etter pandemien har antallet kvinner som opplever fødselsdepresjon økt. 

– Kvinners mentale helse under graviditeten og etter fødsel er viktig. Kvinner med fødselsdepresjon må fanges opp og få hjelp, sier Bruflot.  

Derfor foreslo Høyre å sikre bedre oppfølging og hjelpeapparat i forbindelse med svangerskap og barseltid for å forebygge og behandle fødselsdepresjon. Nå er det flertall for forslaget i Stortinget.

– I dag finnes det få eller ingen tilbud der mødre kan få hjelp med alvorlig fødselsdepresjon, sammen med barnet. Det er ikke tilrettelagt for samvær med barn gjennom ordinær behandling ved distriktspsykiatrisk senter eller ved psykiatriske avdelinger. Det mener vi er viktig å gjøre noe med, sier Bruflot. 

Flertallet i helse- og omsorgskomiteen har nå bedt regjeringen utrede behovet for behandlingssenter hvor mor kan være sammen med barnet ved alvorlig fødselsdepresjon.  

Lovfeste retten til å ha med støtteperson 

Gjennom pasient- og brukerrettighetsloven har man rett til å ha med en pårørende, men dette må tydeliggjøres og lovfestes. Spesielt under pandemien var det mange som ikke fikk disse rettighetene oppfylt, til tross for at helseforetakene er pliktige til å legge til rette for at pårørende får være til stede.

– Pandemien har avdekket en generell svakhet ved at rettigheten er en tolkning av pasient- og brukerrettighetsloven. Det er behov for å styrke denne rettigheten slik at for eksempel plasshensyn ikke er god nok grunn til å fravike rettigheten, sier Bruflot.  

Stortinget ber derfor regjeringen fremme forslag om å lovfeste retten til å ha med en støtteperson som mor velger, under svangerskap og i fødsel og i barsel. 

Alle skal få hjemmebesøk av jordmor  

Det er en sterk faglig anbefaling i Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten at tilbudet skal omfatte hjemmebesøk til nyfødte. Tall fra SSB viser at under halvparten får dette besøket, og at tallene har stått på stedet hvil de siste årene.  

– Når man får et barn, blir livet ofte snudd på hodet. Hjemmebesøk er kjempeviktig for at mødre skal føle at de får kontroll på den nye hverdagen med en liten baby, og for at de skal få hjelp og oppfølging, sier Bruflot.  

Stortingsflertallet har nå bedt regjeringen rettighetsfeste hjemmebesøk av jordmor innen én uke etter fødsel.