Norge kan ta ledende posisjon i den globale dataøkonomien

Høyre legger frem ti punkter som skal bidra til økt verdiskaping, nye jobber og grønn omstilling i norsk industri.

Erna Solberg, Nikolai Astrup og Linda Hofstad Helleland
Høyre presenterer 10 tiltak for å sette både industri og næringsliv i stand til å nyttiggjøre seg av egne og andres data. Foto: Maiken Amanda Brennås, Høyre

– Overalt i samfunnet vårt blir det produsert data. For eksempel når vi bruker sosiale medier, hører på musikk eller streamer film. Eller når industrien bruker sensorer eller lagrer informasjon digitalt, sier Høyre-leder Erna Solberg.

Sammen med landets to første – og hittil siste – digitaliseringsministre, Nikolai Astrup og Linda Hofstad Helleland, presenterer hun 10 tiltak for å sette både industri og næringsliv i stand til å nyttiggjøre seg av egne og andres data.

– Vi produserer faktisk mer data hver uke enn det som ble produsert i løpet av hele det forrige årtusenet. Hvis vi bruker disse dataene riktig, kan det sette fart på verdiskapingen. Derfor vil Høyre ha en offensiv politikk som fremmer deling av data, og legge til rette for at Norge kan lede an i den globale dataøkonomien, fortsetter Solberg.

Norge kan ta lederskap i dataøkonomien

Dataøkonomi brukes som en betegnelse for verdiskaping som baseres direkte på bruk av data som «råvare».

Et moderne skip eller en oljeplattform kan ha mer enn 10.000 sensorer som genererer store mengder data om alt fra havtemperaturer til vindturbiner, til smelteverk og havbruk.

Dette er data som kan være nyttig for andre i og utenfor egen verdikjede, men som i dag ikke deles i formatet og volumet som kreves for at andre kan bruke dem. Det vil Høyre gjøre noe med.

Mens USA og Kina er verdensledende på forbrukerrettet teknologi, er Norges fortrinn at vår offentlige sektor er blant de mest digitaliserte i verden. Vi er allerede mer teknologisk avansert og digitalisert i industrien, næringslivet og offentlig sektor enn de fleste andre land.

– Vi har derfor gode forutsetninger for å ta en ledende posisjon i den globale dataøkonomien, sier næringspolitisk talsperson Linda Hofstad Helleland.

Illustrasjonsbilde av oljeplattform

Forbrukerteknologi har kommet langt på datadeling, og anses å ligge 10-15 år foran industrien. I industriell sektor er vi langt unna full utnyttelse av data, og dermed bare i starten av digitaliseringsreisen. Bedrifter samler inn data, men godt over 90 prosent av data som blir hentet inn blir likevel liggende i skyen eller en server.

Norge er ikke i posisjon til å utfordre globale teknologi- og plattformselskaper. Derimot har vi et utmerket utgangspunkt for å lede an på industriell bruk av data. Data er gull hvis man behandler dem riktig. For eksempel er Johan Sverdrup-feltet et underkommunisert resultat av datadeling, og ble funnet takket være deling av data fra et av de mest modne områdene på norsk sokkel.

Likevel er det for mange virksomheter som ikke ser verdien av dataene de sitter på, eller nytten av å dele dataene for å skape flere verdier, og helt nye tjenester og bruksområder.

Vi er i tet innen prosessindustri, grønn skipsfart, oppdrett og petroleumsvirksomhet. I tillegg har vi høy tillit, og en sterk samarbeidskultur mellom offentlig og privat sektor. Vi har gode offentlige dataregistre, konkurransedyktige fagfolk og et omstillingsdyktig næringsliv med tradisjon for medarbeiderdrevet innovasjon.

– I sum gir dette oss et forsprang i dataøkonomien, sier energipolitisk talsperson Nikolai Astrup.

Høyres forslag:

Etablere Industriens «Spotify», med Havbanken som pilot 

Et av de viktigste forslagene i Høyres tipunktsplan er etableringen av Industriens «Spotify». Hvis Norge skal lykkes med deling av industridata, må virksomheter dele data på lignende format og i sanntid. Samtidig må vi erkjenne at det til tider kan være få insentiver for bedriftene å dele egen data, særlig hvis man ikke ser verdien av dem selv.

For å oppnå dette vil Høyre opprette Industriens «Spotify», en markedsbasert delingsplattform, gjennom et offentlig-privat samarbeid, der virksomheter får tilgang på andres data under forutsetning av gjensidig deling.

Forutsetningen for å lykkes er et oppdatert lovverk. Det offentlige spiller en viktig rolle som pådriver for datadeling og etablering av regulatoriske krav. Derfor vil Høyre etablere et digitaliseringspanel bestående av næringslivsaktører som løpende identifiserer behovet for lovendringer med hensikt å realisere teknologipotensialet og øke innovasjonsgraden i norske virksomheter.

Gjennomføre et IKT-kompetanseløft  

Norge er avhengig av tilstrekkelig med IKT-kompetanse for å kunne realisere verdien av datadeling. Den globale konkurransen om teknologikompetanse gjør at vi både må sikre en større bredde og spiss gjennom studier og arbeidsliv her hjemme, men også en mer effektiv prosess for å tiltrekke oss utenlandske teknologitalenter. Konkurransen om teknologitalenter er global, og utviklingen innenfor datateknologi venter ikke på behandlingstiden for arbeidstillatelse. Skal vi sikre tilstrekkelig IKT-kompetanse, må vi gjøre et enklere å tiltrekke globalt talent til Norge.

Høyre vil:

  • Etablere flere nye studieplasser innenfor IKT
  • Utvide antall studieplasser innenfor videreutdanning av IKT
  • Integrere kunnskap om kunstig intelligens og tingenes internett i flere utdanninger
  • Etablere en fremskyndet godkjenning (fast-track) av arbeidstillatelse for høyt kvalifisert kompetanse der forhåndsgodkjente virksomheter er sponsor

Stille krav om datadeling ved offentlige anbud  

Høyre vil stille krav om at data gjøres tilgjengelig ved inngåelse av offentlige kontrakter, der det er hensiktsmessig. Vi vil også vurdere typer data som har såpass stor samfunnsmessig verdi at myndighetene bør pålegge datadeling.

Sikre verdensledende digital infrastruktur  

Høyre vil legge til rette for en bærekraftig utvikling av datasenternæringen i Norge og øke konkurransekraften til de norske aktørene ved å stille krav til at datasentre utreder hvordan spillvarme kan utnyttes.

Utvikle fremtidens nød- og beredskapsnett  

Høyre vil benytte utviklingen og fremtidens nødnett til å bli et foregangsområde for hvordan 5G-teknologi kan være en muliggjører for tjenester og kommunikasjonsløsninger som bidrar til et sikrere og tryggere samfunn.

Bruke data i kampen mot arbeidslivskriminalitet og korrupsjon  

Høyre vil sørge for at registeret over reelle eiere blir etablert hos Brønnøysundregistrene så raskt som mulig.

Styrke arbeidet med cybersikkerhet  

Cybersikkerhet er ofte både forutsetningen og hinderet for at små og store bedrifter tar i bruk data. Høyre vil etablere en veileder for offentlige og private virksomheter med fokus på cybersikkerhet og personvern i forbindelse med deling av data gjennom åpne API. Høyre vil også revidere Nasjonal Strategi for Informasjonssikkerhet for å møte de nye cyberutfordringene Norge står overfor.

Gjennomføre en digital lovvask 

Høyre vil etablere et digitaliseringspanel bestående av næringslivsaktører som løpende identifiserer behovet for lovendringer med hensikt å realisere teknologipotensialet og øke innovasjonsgraden i norske virksomheter.

Vi vil også legge til rette for regulatoriske sandkasser der bedrifter og myndigheter får mulighet til å teste ut nye teknologier og tjenester som er under oppseiling, men ikke har funnet sin plass innenfor dagens lov- og regelverk, og der både teknologi og regulatorisk rammeverk trenger mer utprøving og eksperimentering før hele lovverket endres.

Mobilitet, autonomi og digitale tvillinger

Høyre vil utvikle Kartverket til en offentlig dataleverandør som muliggjør utvikling av digitale tvillinger og fremtidsrettede tjenester innenfor blant annet transportsektoren.

 Sikre full norsk deltakelse i felleseuropeiske digitale satsinger

Høyre vil sikre norsk deltakelse i felleseuropeiske digitale satsinger, på samme måte som i europeiske forskningsprogrammer, gjennom nasjonale mobiliseringsmidler.