Høyres plan for et mer aldersvennlig samfunn  

En stadig økende levealder og en høyere andel eldre, krever nye løsninger i eldrepolitikken. På Høyres kommunalkonferanse presenterte partileder Erna Solberg Høyres plan for et mer aldersvennlig samfunn.

Erna Solberg og Erlend Svardal Bøe viser frem Høyres plan for et aldersvennlig samfunn
– Fremtidens eldre har høyere utdanning, er friskere og mange ønsker å delta, bidra og være aktive i samfunnet lenger. Vi må legge bedre til rette for at hver enkelt kan bruke ressursene sine, sier Høyres Erlend Svardal Bøe. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen, Høyre

De neste 30 årene vil antallet mennesker over 70 år dobles, noe som gir oss flere og større utfordringer i eldrepolitikken. 

– Eldrepolitikk er ikke bare eldreomsorg. Skal Norge bli et mer aldersvennlig samfunn, må vi ha løsninger som tilrettelegger for at de mange og flere eldre kan få leve gode liv gjennom alderdommen og helt til siste slutt, sier partileder Erna Solberg (H).

Høyres plan inneholder mer enn 70 tiltak for et mer aldersvennlig Norge. Målet er at de eldre ikke må bli gamle for tidlig, og at de må anerkjennes som verdifulle bidragsytere i samfunnet.  

Sjef i eget liv

– De fleste av oss ønsker å leve egne og selvstendige liv så lenge som mulig, uten større innblanding fra det offentlige. Å være selvhjulpen og sjef i eget liv blir ikke mindre viktig bare fordi man blir eldre, sier eldrepolitisk talsperson, Erlend Svardal Bøe (H).  

Høyre mener at samfunnet må legge til rette for at eldre skal få mulighet til å bo hjemme så lenge som mulig og heller få den hjelpen man trenger hjem til seg.  

– Når vi blir flere eldre, må vi tenke nytt om boformer. Vi må bort fra tanken om at eldre skal bo i utkanten av sentrum og kun sammen med andre eldre. Tilpasning av bosituasjon og økt bruk av velferdsteknologi blir viktig i årene fremover, sier Svardal Bøe.  

Høyre ønsker nye boløsninger og bofellesskap mellom mennesker uavhengig av alder, som bidrar til å skape fellesarealer som er gode møtesteder og som stimulerer til aktivitet og fellesskap.  

– Det er også viktig at eldre får flere og bedre verktøy for hvordan de kan planlegge sin fremtidige bosituasjon, sier Svardal Bøe.  

Verdifulle bidragsytere i samfunnet 

Allerede i 50-årsalderen opplever flere at det er vanskeligere å bli innkalt til jobbintervju eller tilsatt i en ny jobb. Likestillings- og diskrimineringsombudet har hatt et økende antall saker der alder er grunnlaget for klagen. 

– Fremtidens eldre har høyere utdanning, er friskere og mange ønsker å delta, bidra og være aktive i samfunnet lenger. Vi må legge bedre til rette for at hver enkelt kan bruke ressursene sine. Eldre må få mulighet til å bidra i samfunnet og stå i jobb lenger. Vi må forebygge og redusere aldersdiskriminering i arbeidslivet, sier Svardal Bøe.  

– Vi må sørge for at manglende kompetanse ikke er årsak til aldersdiskriminering. Ingen skal “gå ut på dato” i arbeidslivet som følge av manglende kompetanse, legger Svardal Bøe til. 

Høyre vil legge til rette for større mobilitet på arbeidsmarkedet blant seniorer. Dette betyr at flere må få mulighet til å omskolere seg, eller fylle på med mer kunnskap og kompetanse. 

Hvis vi sørger for aktiviteter og fellesskap for eldre i lokalsamfunnet, gjør vi ikke bare livet bedre og mer meningsfullt for mange. Foto: Maiken Amanda Brennås, Høyre

Forebygge og redusere digitalt utenforskap 

– For å tilpasse seg den teknologiske og digitale utviklingen, bør det også tilrettelegges i mye større grad for arbeidstakere som ønsker og trenger en høyere digital kompetanse. Å øke den digitale kompetansen til eldre, er dessuten minst like viktig i privatlivet, sier Solberg.  

Ifølge Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse er 480 000 mennesker over 60 år regnet som ikke-digitale.  

– Bussbilletter kjøpes i apper, filmer leies på nett, og kontakt med familie og venner blir stadig mer digitalisert. Digitaliseringen gir muligheter og nye måter å delta i samfunnet på. Samtidig skaper det utfordringer når eldre ikke klarer å henge med i utviklingen, sier Solberg.  

Høyre mener flere må inkluderes i det digitale fellesskapet, og at digitalt utenforskap må forebygges og reduseres. Da trenger eldre tilgang til opplæring og støtte til å mestre digitale verktøy. 

Helsehjelp og eldreomsorg 

– Selv om de fleste av oss ønsker å leve mest mulig selvhjulpent, er det de færreste av oss som klarer oss uten hjelp på veien. Å få god hjelp når man trenger det, er viktig. Eldre skal ikke oppleve å bli kasteballer i systemet når de trenger helsehjelp, sier Svardal Bøe.  

Høyre vil skape et mer sammenhengende tjenestetilbud til eldre og deres pårørende. Målet er å gi eldre økt trygghet og forutsigbarhet gjennom pasientforløp og overganger mellom eget hjem, sykehus og sykehjem. 

– Eldre som mottar tjenester i hjemmet skal oppleve trygghet, trivsel og kvalitet i tjenestene. En viktig forutsetning for at eldre kan bo hjemme lengst mulig, er en god hjemmetjeneste, sier Svardal Bøe.  

Sykehjem skal ikke bare være et oppholdssted for behandling og pleie, men også et sted for aktivitet og fellesskap. 

– Høyre vil at eldre skal kunne spise godt, sove godt, være i aktivitet og ha det sosialt i lag med andre. Vi vil sikre alle en god og verdig eldreomsorg, tilpasset egne behov, sier Svardal Bøe.

Behovet for mer tilpasset omsorg og behandling av eldre øker. Det er ofte de grunnleggende behovene som svikter i eldreomsorgen: Mat, aktivitet, fellesskap og sammenhengen i tjenestene. Disse utfordringene vil Høyre løse.  

Høyres forslag til et mer aldersvennlig samfunn er at alle Høyres kommuner skal: 

  • Ha en plan for et mer aldersvennlig samfunn 
  • Tilby forebyggende hjemmebesøk, hvor man også vurderer fremtidig bosituasjon 
  • Bygge nye sykehjem og omsorgsboliger i nærheten av sentrale funksjoner og møteplasser 
  • Prøve ut flere og nye boformer for eldre 
  • Forebygge og redusere aldersdiskriminering i arbeidslivet 
  • Tilby eldre digital assistanse, f.eks en ordning med digital hjemmehjelp eller på bibliotek eller servicetorg 
  • Tilby eldre smakfull mat, for å øke trivsel og forebygge helseplager 
  • Pålegge kommunene åpenhet om kvalitet i helse- og omsorgstjenestene. Brukere og pårørende skal bli hørt 
  • Tilby minst en times aktivitet på eller utenfor sykehjemmet 
  • Ha fritt brukervalg i helse- og omsorgstjenestene  

Les også: Høyre vil ha digital hjemmehjelp 

Les også: Høyre går til kamp mot overmedisinering av eldre