God integrering gir muligheter for alle

Erna Solberg og Mari Holm Lønseth presenterer 100-punkts plan som skal sikre god integrering.  

Erna Solberg og Mari Holm Lønseth viser frem Høyres nye politikk på integrering
Erna Solberg og Mari Holm Lønseth viser frem Høyres fornyelse av integreringspolitikken.
Foto: Maiken Amanda Brennås, Høyre

– Innvandrere i Norge er en sammensatt og mangfoldig gruppe. Noen kommer til Norge for å jobbe her. Noen har funnet kjærligheten eller skal studere. Noen har flyktet hit. Og noen kommer hit for å gjenforenes med familien sin. Derfor må vi aldri tro at integrering er noe «one-size-fits-all». Vi trenger skreddersydde tilbud for den enkelte, sier stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth (H).  

For Høyre er det grunnleggende at mennesker som innvandrer til Norge, skal bli en del av det norske samfunnet.  

Utfordringer som må løses 

– Mye går bra med integreringen i Norge. Ser vi særlig på norskfødte med innvandrerforeldre har mange gjort en imponerende reise gjennom utdanningssystemet. Flere kommer i arbeid og flere tar høyere utdanning, forteller partileder Erna Solberg (H).  

– Samtidig er det også utfordringer som vi må ta tak i, legger Solberg til.  

Hun trekker frem at innvandrere er overrepresentert blant familier med vedvarende lavinntekt, noe som ofte skyldes at innvandrere deltar i mindre grad i arbeid enn befolkningen for øvrig, og oftere har en mer løs tilknytning til arbeidslivet. Det gjelder særlig kvinner.  

Erna Solberg intervjues av TV 2
Flere kommer i arbeid og flere tar høyere utdanning, forteller partileder Erna Solberg (H).  
Foto: Maiken Amanda Brennås, Høyre

– Det finnes bydeler hvor det er for stor konsentrasjon av levekårsutfordringer. Færre innvandrere eier egen bolig, og flere bor trangt. Og så vet vi at det er alt for mange innvandrere som utsettes for rasisme og diskriminering, men også tvang og negativ sosial kontroll, forteller Solberg.  

Fornyelse av integreringspolitikken 

Mari Holm Lønseth har ledet Høyres integreringsutvalg som har jobbet frem om lag 100 tiltak som tar tak i det Høyre ser på som utfordringene med integreringen i Norge i dag. Planen er vedtatt i Høyres sentralstyre. 

– Vi har hatt møter med organisasjoner og reist omkring på besøk for å få høre mye om det som fungerer bra, og hva som trengs fremover for å få et enda bedre tilbud, sier Lønseth.  

Integreringsutvalget har jobbet særlig rundt seks hovedproblemstillinger:

 1. Hvordan vi kan gi alle en god start i livet
 2. Hvordan vi kan inkludere enda flere i arbeidslivet
 3. Hvordan vi kan sette inn merkbare tiltak mot rasisme og diskriminering
 4. Hvordan vi kan stoppe negativ sosial kontroll
 5. Hvordan vi på en bedre måte kan inkludere arbeidsinnvandrere i Norge
 6. Hvordan vi kan gi flyktningene som kommer fra Ukraina et godt tilbud fremover

Integrering viktig for Høyre 

Da Erna Solberg var kommunalminister, innførte vi introduksjonsprogrammet. Og da Høyre satt i regjering, gjennomførte Jan Tore Sanner som kunnskaps- og integreringsminister et stort integreringsløft.  

– Selv om vi har gjort mye de siste årene, må vi gjøre mer for å få mennesker inn i arbeid og samfunnsliv. Vi må alltid utvikle ny politikk, sier Solberg.  

Høyre foreslår blant annet:  

 • At kommunene oppfordres til å etablere egne områdesatsinger. 
 • Familiegjenforente som ikke har rett og plikt på å gjennomføre introduksjonsprogram, skal ha rett og plikt til å gjennomføre opplæring i norsk og samfunnskunnskap, på linje med personer på asylmottak.  
 • Bedre spredning av flyktninger i landet og unngå opphopning av levekårsutfordringer: Derfor ikke bosette flyktninger i områder med mer enn 25 prosent innvandrerandel.  
 • Tydeligere regler for å unngå tvangsekteskap: Strengere oppfølging fra Statsforvalterne mot vigslere som bryter ekteskapsloven, og senke terskelen for å frata vigselsrett.  
 • Sørge for bedre rettsvern for barn og unge som etterlates i utlandet.  
 • Sørge for at æresmotiv inntas som straffeskjerpende moment i straffesaker.  
 • Opprette kompetansehevingsprogram for voksne arbeidsinnvandrere. 
 • Gi incentiver til arbeidsgivere for å gi norskopplæring til arbeidsinnvandrere. 
 • Gjøre det enda enklere å få formell kvalifisering når man kommer til Norge, blant annet gjennom å ta fagbrev.  
 • Gi tilbud om et frivillig 11. Skoleår for elever som ønsker det og som har behov for ekstra påfyll før de begynner på videregående.  
 • Drive mer oppsøkende virksomhet for å få barn i barnehagen. I enkelte byer er det en lavere andel innvandrere enn befolkningen for øvrig som er i barnehage.  
 • At kommunene skal ha egne handlingsplaner mot radikalisering og ekstremisme. 
 • At kommunene skal ha mer kunnskap om og handlingsplaner mot rasisme.  
 • Sørge for at kommunene har gode ordninger for å gi flyktninger som kommer en bolig. 

Her kan du lese hele Høyres plan for god integrering: