Høyre setter ned ekspertutvalg for kunstig intelligens 

Høyre setter ned ekspertutvalg for å identifisere hvilke politiske endringer som må til for bruk av kunstig intelligens i Norge.

Bilde av Linda Helleland
Linda Hofstad Helleland. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

 

Utvalget består av noen av Norges største eksperter på kunstig intelligens blant annet Inga Strümke, Silvija Seres, Torgeir Waterhouse og Paul Chaffey. 

– Vi skal finne gode løsninger som legger til rette for at Norge skal bygge kompetanse og være langt framme når det gjelder å anvende kunstig intelligens for å skape verdier og løse samfunnsproblemer, samtidig som vi balansere behovet for regulering og grensesetting, sier ekspertutvalgsleder Paul Chaffey. 

Utvalget skal komme med forslag til hvordan Norge kan benytte potensialet i bruk av KI, men også hvordan vi skal beskytte oss mot de potensielle farene vi står overfor. 

– Dette er en svært kompetent gruppe mennesker som ønsker å bidra til politikkutvikling på et område hvor spisskompetanse er helt nødvendig. Det er sammen med fagekspertisen at vi politisk kan legge rammer og stimulere til en god bruk av KI. Vi kan ikke forby oss bort fra bruk av KI på viktige samfunnsområder, som enkelte partier ser ut til å tro, sier Linda Hofstad Helleland, tidligere distrikts- og digitaliseringsminister.  

Den tidligere digitaliseringsministeren mener det er på høy tid å løfte den etiske debatten KI stiller oss overfor i alle deler av det norske samfunnet.  

– De etiske dilemmaene vi blir stilt overfor krever kunnskapsbaserte og grundige debatter i det offentlige ordskiftet. Vi må ikke havne i den ene eller andre grøften, ved å være naive i vår optimisme eller så redde at vi velger forbudslinjen. Vi trenger en god diskusjon om hva vil vi oppnå med bruk av KI i Norge, sier Hofstad Helleland.  

Ekspertutvalget skal særlig se på fire problemstillinger:

Hvilke muligheter for bruk av KI i offentlig sektor gir bedre og mer effektive tjenester?  

 • Hvordan kan vi sikre at offentlig sektor og utdanning nyttiggjør seg av teknologien på en forsvarlig, sikker og verdifull måte? 

Hvordan kan KI skape nye jobber og bidra til økt verdiskaping? 

 • Identifisere områder der Norge har et konkurransefortrinn og kan ta en internasjonal posisjon 

Trenger vi reguleringer i tillegg EUs AI Act for bruk av KI som ivaretar norske verdier og prinsipper? 

 • Hvordan utarbeide anvendbare reguleringer, som ikke virker innovasjons-hemmende for offentlig og privat sektor? En utfordring i dag er at regelverket og virkeligheten ikke alltid er samstemt. Lovteksten kan overse komplekse, men viktige, nyanser i teknologien, som gjør at regelverket blir krevende for teknologer å forstå.  

Er det behov for et algoritmetilsyn?  

 • Det blir behov for tilsyn av reguleringene, men hvordan det innordnes har stor betydning for om vi lykkes med å realisere mulighetene i teknologien. Hvilket mandat skal et tilsyn av kunstig intelligens ha, og skal det organiseres som et nytt tilsyn eller inngå i eksisterende strukturer 

Medlemmene i ekspertgruppen: 

Medlemmene i ekspertutvalget er i utgangspunktet uavhengige eksperter uten partitilknytning til Høyre. Enkelte medlemmer er allikevel tilknyttet Høyre på ulike måter.

 • Paul Chaffey (utvalgsleder), studioleder i Halogen og tidligere statssekretær 
 • Inga Strümke, forsker på KI og fysikk, styremedlem i Norsk råd for digital etikk og bestselgende forfatter med boken “Maskiner som tenker” 
 • Torgeir Waterhouse, partner og grunnlegger av Otte og tidl. direktør i IKT-Norge 
 • Silvija Seres, CEO og grunnlegger av Lørn.Tech og teknologiinvestor 
 • Shahzad Rana, styrerådgiver Digital Norway og tidl. teknologidirektør i Microsoft Norge 
 • Cecilie Hellestveit, forsker på krig- og folkerett 
 • Georg Riekeles, direktør i European Policy Centre 
 • Kirsti Kierulf, administrerende direktør i Norsk Kommunalteknisk Forening 
 • Bård Standal, direktør i Fornybar Norge 
 • Sebastian Næss Langaas, daglig leder i Cruit 
 • Dag Håkon Steinset Myrdal, seniorrådgiver i Aker Solutions Subsea 
 • Jørn Haukøy, general manager i CODE11 
 • Kai Røer, CEO og grunnlegger i Praxis Security Labs 

I tillegg sitter følgende politikerne i ekspertutvalget. 

 • Linda Hofstad Helleland, tidligere distrikts- og digitaliseringsminister 
 • Bård Ludvig Thorheim 
 • Anne Kristine Linnestad 
 • Margret Hagerup