– Ingen skal trues til taushet

Høyre la i dag frem åtte konkrete forslag for å forebygge voldelig ekstremisme og radikalisering.  

Mari Holm Lønseth. Stortingsrepresentant Sør-Trøndelag. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

– At enkelte mener de kan bruke vold som virkemiddel for å nå sine politiske mål er svært alvorlig. Vi må forebygge bedre for å unngå at mennesker blir radikalisert og hjelpe de som har blitt radikalisert inn på et bedre spor, sier partileder i Høyre Erna Solberg.

Krever handlingsplan mot hatkriminalitet  
Lønseth peker også på viktigheten av å forebygge bedre mot både unge og voksne. Blant annet peker partiet på behovet for en egen handlingsplan mot hatkriminalitet og ønsker bedre exit-program for å reintegrere flere i samfunnet.  
 
– Vi kan ikke akseptere at enkelte blir utsatt for hets og trusler som gjør de redde for å delta i den offentlige debatten i samfunnet. Regjeringen har varslet en handlingsplan mot rasisme og diskriminering. Det er positivt, men det trengs en egen handlingsplan mot hatkriminalitet spesielt. Ingen skal trues til taushet, sier Lønseth.   
 
Hun viser til at frykt for hets og trusler også kan være en trussel mot et velfungerende demokrati ved at stemmer som ellers ville ytret seg, lar være.  
 
– Svært mange grupper gjør en viktig innsats mot radikalisering og ekstremisme i samfunnet vårt. Aktører som støttegruppa etter 22. juli, 22. juli-senteret og 10. august-stiftelsen er viktige å trekke frem. Vel så viktig er det å minne om den innsatsen hver av oss gjør hver dag for å ta til motmæle mot hets og trusler, sier Lønseth.  

Vil sikre videreføring av Senter for ekstremismeforskning    
Høyre trekker særlig frem viktigheten av å forske mer på høyreekstreme miljøer. Regjeringen Solberg tok initiativ til å opprette et eget forskningssenter innen høyreekstremisme. C-REX ved Universitetet i Oslo forsker blant annet på ideologi, bevegelser, kjønn og ekstremisme, vold og hatkriminalitet, forebygging og intervensjon og på 22. juli. Senter for ekstremismeforskning ble opprettet i 2016 og ble sikkerhet 10 års finansiering. 10 årsperioden nærmer seg slutten, og senteret må eventuelt nedskalere og forberede seg på nedleggelse fra januar 2026 dersom det ikke gis tydelige politiske signaler om at støtten vil videreføres.  
 
– Skal vi lykkes må vi ha mer kunnskap om høyreekstreme for å forebygge mer. Da trenger Senter for ekstremismeforskning forutsigbarhet om videre finansiering, ikke bare for noen år, men for kommende år. Vi håper på et bredt flertall bak vårt forslag, sier Mari Holm Lønseth, stortingsrepresentant (H).

Om forslagene:

I forslaget ber Høre om:

  1. At det gis støtte til forskning på alle former for ekstremisme for å kunne forebygge på en bedre måte.  
  2. At det sikre fortsatt finansering av senteret for ekstremismeforskning (C-REX) også ut over 2026.  
  3. At regjeringen oppdatere biblioteksstrategien og sørge for at bibliotekene fortsatt har en viktig rolle i å fremme demokratiforståelse i befolkningen.  
  4. At det sikres bedre reintegrering av ekstreme gjennom forbedrede exit-program, blant annet gjennom å oppdatere veilederen for exit-arbeid.  
  5. At regjeringen følger opp evalueringsrapporten om reintegreringstiltak etter endt straffesoning.  
  6. At regjeringen utreder og fremmer forslag om incentiver for å sikre at flere religiøse ledere eller andre nøkkelpersoner i trossamfunn gjennomfører godkjent religiøs tilleggsutdanning i Norge.  
  7. At det utarbeide en nasjonal handlingsplan mot hatkriminalitet. Utsatte grupper skal involveres i arbeidet på egnet måte.   
  8. At regjeringen innhenter erfaringer fra ordningen med radikaliseringskontakter i politiet og sikre god erfaringsutveksling.