Høyre vil skape et mer demensvennlig samfunn  

Antallet mennesker som lever med demens i Norge vil dobles de neste tiårene. Da er det viktig at vi skaper et mer demensvennlig samfunn. Derfor foreslår Høyre en rekke tiltak i Stortinget.

Erlend Svardal Bøe i dress
– I jobben vi gjør for å skape et mer aldersvennlig samfunn, må vi også skape et mer demensvennlig samfunn, sier Høyres stortingsrepresentant Erlend Svardal Bøe. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

– Flere eldre i fremtiden betyr flere med en demenssykdom. Forslagene Høyre nå fremmer i Stortinget handler om å styrke innsatsen for å dekke behovene som oppstår med flere mennesker som får en demenssykdom, forteller stortingsrepresentant og eldrepolitisk talsperson, Erlend Svardal Bøe (H).  

Personer med demens vil mer enn dobles 

Høyre fremmer forslaget før regjeringen skal legge frem sin eldrereform.  

– Mange som får en demenssykdom forteller om fortvilelse, frykt, sorg og usikkerhet knyttet til det. Når det blir en stor økning i antall mennesker med en demenssykdom, er det viktig at samfunnet legger til rette for gode og forutsigbare tilbud, både for hjemmeboende, beboere på sykehjem og for pårørende, sier Erlend Svardal Bøe.  

100.001 mennesker lever med en demenssykdom i Norge i dag. Frem mot 2050 anslås det at dette antallet vil mer enn doble seg, ifølge Nasjonalt senter for aldring og helse

Flere må få god hjelp, tidligere  

– Høyre hadde i regjering mye oppmerksomhet rettet mot den økende forekomsten av demens som kommer med en stadig eldre befolkning, og la frem flere demensplaner. Det gode arbeidet for et mer aldersvennlig og demensvennlig samfunn, fortsetter Høyre i opposisjon, sier Erlend Svardal Bøe. 

Ifølge Bøe, er det fortsatt for lite åpenhet og kunnskap om demenssykdom i samfunnet, noe som gjør at mange kommer for sent i kontakt med helse- og omsorgstjenesten for å få informasjon og hjelp. Høyre mener det er viktig å legge til rette for at mennesker med en demenssykdom fanges opp tidlig nok og at hjelpetilbudet er godt og tilpasset den enkelte. 

– Demenstilbudet varierer rundt omkring i kommunene, både for den som får en demenssykdom og for pårørende. Denne variasjonen må forebygges og reduseres. Adressen din skal ikke være avgjørende for hvor godt tilbud du får, sier Bøe.  

Saken fortsetter under video.

I 2022 besøkte partileder Erna Solberg Carpe Diem demenslandsby i Bærum, som gjør sitt ytterste for at beboerne skal føle at livet der er en forlengelse av livet hjemme. Målet er at de som bor der skal leve vanligst mulig.

Pakkeforløp for demenssykdom 

Høyre vil blant annet utrede og innføre et pakkeforløp for demenssykdom, som skal sikre en mer helhetlig og forutsigbar demensomsorg.  

– Et pakkeforløp kan bidra til raskere diagnostiering, hjelp og oppfølging, men også sikre at det ikke blir unødvendig lang ventetid eller at pasienter og pårørende blir “kasteballer i systemet”, forklarer Bøe.  

Høyre mener det må legges til rette for at mennesker med en demenssykdom skal få mulighet til å bo hjemme og få den hjelpen man trenger i hjemmet. Det krever nye boløsninger og bofellesskap mellom mennesker. 

Trygt og godt både hjemme og på sykehjem 

– I en tidlig fase av demenssykdommen ønsker de fleste å kunne bo lengst mulig hjemme, i kjente og trygge omgivelser. Da er kartlegging og tilpasning av bosituasjon og økt bruk av velferdsteknologi viktige forutsetninger for å klare det, sier Bøe.  

Etter hvert som demenssykdommen utvikler seg, kan det være nødvendig med hjelp og tilsyn hele døgnet. Da mener Høyre at det viktig at det legges til rette for bygging og modernisering av flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger i kommunene.  

Høyre mener at kommunene også kan gjøre mye for å skape et mer demensvennlig samfunn.  

– Kommunene må ha en plan for dette. De må ha flere og gode lavterskeltilbud, som for eksempel hukommelsesteam som kan bidra til bedre hjelp og oppfølging, demensskole som i en tidlig fase kan gi opplæring i hvordan hverdagen kan mestres på en best mulig måte, og avlastningstilbud som ivaretar pårørende, forteller Bøe.  

Dette foreslår Høyre:

  • Stortinget ber regjeringen utrede og innføre et pakkeforløp for demenssykdom som sikrer bedre diagnostisering og oppfølging.  
  • Stortinget ber regjeringen bidra til at kommunene legger bedre til rette for å skape et mer demensvennlig samfunn og at kommunene har en plan for hvordan det skal gjøres.  
  • Stortinget ber regjeringen legge til rette for flere lavterskeltilbud i kommunene for mennesker med en demenssykdom og pårørende, som for eksempel flere hukommelsesteam, demensskoler og avlastningstilbud for pårørende.  
  • Stortinget ber regjeringen opprette en tilskuddsordning som skal stimulere til bygging av flere trygghetsboliger for eldre i distriktskommuner.  
  • Stortinget ber regjeringen utarbeide et eget boligprogram for mennesker med en demenssykdom som skal gjøre det enklere og bedre å tilpasse egen bolig, men også å anskaffe en mer tilrettelagt bolig.  
  • Stortinget ber regjeringen sørge for at alle kommuner har en pårørendestrategi og gi pårørende mer fleksible avlastningstilbud.

– I jobben vi gjør for å skape et mer aldersvennlig samfunn, må vi også skape et mer demensvennlig samfunn. Vi må sikre at mennesker med en demenssykdom får god omsorg, at pårørende får god hjelp, og at helsepersonell har tilstrekkelig med kompetanse om demenssykdom. Så må vi øke kunnskapen i hele samfunnet om hva demenssykdom er og hvordan vi skal møte det, avslutter Bøe.