Høyre krever handling mot fravær 

Nesten annenhver elev har et bekymringsfullt fravær på 10. trinn. Høyre forventer at statsråden og Kunnskapsdepartementet kommer på banen for å ta tak i situasjonen.  

Stortingspolitiker Jan Tore Sanner i samtale med elever.
Skolepolitisk talsperson i Høyre Jan Tore Sanner, på besøk på Bekkestua skole i Bærum.
Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Alarmen går i Skole-Norge, koronapandemien har blitt til en fraværspandemi. Høyre har flere ganger kritisert Tonje Brenna sin vente og se-holdning når det kommer til å håndtere konsekvensene av pandemien, og fremmet forslag vinteren 2022 i Stortinget om tiltak for å ta igjen tapt faglig og sosial læring i skolen.  

– Barn og unge som er mye borte fra skolen mister verdifull læring og verdifull tid med trygge voksne og sosialt felleskap med medelever. Det går også ut over klassefellesskapet når noen elever har stort fravær. Det gjør det vanskeligere å få god progresjon i fagene, sier skolepolitisk talsperson i Høyre Jan Tore Sanner.  

Sanner understreker at vi må erkjenne at vi står ovenfor en fraværskrise som kan få store konsekvenser for den enkelte og samfunnet. Høyre krever at regjeringen kommer på banen og sørger for at skolene ikke blir sittende alene igjen med denne massive fraværsutfordringen.  

Nye tall fra Utdanningsdirektoratet viser at nesten halvparten av elevene har mer enn 10 dagers fravær, såkalt bekymringsfullt fravær. Og nesten 10 000 elever er borte mer enn fire uker fra skolen.  

– For hver elev som er mye borte fra skolen finnes det en egen historie og en forklaring. Det kan handle om mobbing, mangel på trivsel og mestring i skolen, utfordringer hjemme eller utfordringer med fysisk eller psykisk helse. Skal vi få fraværet ned må vi se på flere tiltak. Men det er viktig at vi ikke aksepterer at fraværet øker, sier Sanner. 

– Det første tiltaket må være å en fullstendig oversikt 

Høyre i regjering fikk innført statistikk for fravær i 10.klasse, men vi har ingen nasjonal oversikt over fraværet i barneskolen. Høyre mener vi må ha oversikt over fraværet fra første klasse. Slik at vi får en nasjonal oversikt og kunnskap om fraværet.  

– Kunnskap om fravær er viktig for den enkelte skole, for kommunen som skoleeier og for oss nasjonalt. Det er viktig med tidlig innsats for litt fravær tidlig i skoleløpet vokser seg fort større senere i skolen om det ikke tas tak i, sier Sanner.  

I ny opplæringslov har Høyre fått gjennomslag for en plikt for skolen til å følge opp fravær, og det må nå sikres at alle kommuner har oversikt og tydelige planer for forebygging, oppfølging og håndtering av fravær fra dag én.  

Slik vil Høyre få ned fraværet 

  • Innføre en nasjonal fraværsoversikt med oversikt på alle trinn. Vi trenger kunnskap om hvor mye elevene er borte gjennom hele skoleløpet og hvordan det utvikler seg over tid.  
  • Styrke de systemene vi har for å hjelpe elever med å håndtere skolen: 

Spesialundervisningen. Sørge for at elever som trenger ekstra hjelp får et godt pedagogisk tilbud som gis av fagpersoner med riktig kompetanse, ikke ufaglærte assistenter.  

Oppfølgingstjenesten. Sørge for at elever som står i fare for å falle ut av skolen på ungdomsskolen og videregående kan få et tilbud tilpasset dem. Enten de trenger alternativer som opplæring i bedrift, mer praktiske arenaer eller andre former for tilrettelegging for å komme seg gjennom skolen.  

– Helsetjenestene rundt skolen. Mange elever sliter med å tilpasse seg skolen etter to år med mye hjemmeundervisning. Det er viktig at skolen har et godt tilbud om helsehjelp fra faglærte som kan hjelpe elever med fysiske og psykiske utforinger.  

– Laget rundt eleven og læreren må styrkes Vi trenger flere yrkesgrupper, som sosialarbeidere og miljøterapeuter, inn i skolen slik at lærerne får mer tid til å være lærer i klasserommet. 

– Et bedre skole-hjem-samarbeid. Skolen og lærerne kan ikke gjøre alt. Det er viktig at vi etablerer klare rutiner for hvordan fravær følges opp hjemme og på skolen. Skolen har et ansvar for at elevene trives, men foreldrene har også et viktig ansvar for å få elevene på skolen, sørge for at de er uthvilt og har med utstyr nok til å mestre en dag på skolen.  

  • Mer kunnskap om årsakene om fravær og ufrivillig fravær og skolevegring. Vi vet ikke nok om hvorfor fraværet øker og hvorfor utfordringer med skolevegring og ufrivillig fravær rammer flere elever. Derfor må vi forske mer på årsakene til fraværet og hvilke tiltak som fungerer.  
  • Flere lærere med rett utdanning og kompetanse. Lærerne er den viktigste for elevenes trivsel og læring. Derfor vil høyre sikre flere kvalifiserte lærere med lærerutdannelse, og vektlegge god klasseromsledelse. 
  • Flere alternative opplæringsarenaer. Ikke alle elever mestrer klasseromssituasjonen. Noen elever trenger et opplegg som foregår utenfor de klassiske skole-rammene. Dette kalles alternative opplæringsarenaer og innebærer at elevene lærer på andre måter gjerne gjennom praktisk og tilrettelagte oppgaver i en periode. Målet er å gi elevene motivasjon, mestring og selvtillit tilbake og redusere sannsynligheten for å falle fra i skolen.