Høyres tiltak mot ungdomskriminalitet

Ungdomskriminalitet er et økende problem i alle de store byene. Høyre foreslår ni konkrete tiltak for å få ned ungdomskriminaliteten. 

Ungdomskriminaliteten er økende i alle de store byene. Høyre presenterer ni lokale og nasjonale tiltak mot ungdomskriminalitet. Blant tiltakene er strengere oppfølging av foreldrene, endring av taushetsplikten og hurtigdomstol for unge kriminelle. 

Høyre-leder Erna Solberg og byrådslederkandidat i Oslo Eirik Lae Solberg presenterer ni lokale og nasjonale tiltak mot ungdomskriminalitet.

– Vi må ha en helt annen systematikk i arbeidet mot ungdomskriminalitet, sier Høyre-leder Erna Solberg. 
 
Tiltakene omfatter både bedre forebygging av ungdomskriminalitet og mer foreldreinvolvering, men også sterkere virkemidler for å slå ned på ungdomskriminalitet. Se tiltakslisten nedenfor.  
 
– Unge lovbrytere må møtes med en tydelig og følbar reaksjon. Det er viktig at tiden fra lovbrudd til at domstolen har sagt sitt, blir kortere. Dessuten trenger vi strengere regler for å koble på foreldrene i denne typen saker, sier Sveinung Stensland, justispolitisk talsperson i Høyre.  

Ønsker strengere regler om oppholdsforbud

Høyre foreslår å utvide bruken av oppholdsforbud, og gi mulighet til å håndheve det ved bruk av for eksempel fotlenke for å hindre at ungdom oppholder seg i belastede områder eller på steder som antas å øke faren for at det begås en straffbar handling. 

– Hvis politiet kan bruke fotlenke kan man reelt sett gjennomføre det oppholdsforbudet – ikke bare at politiet må plukke dem opp hvis de ser dem et eller annet sted. Hvis de har fotlenke betyr det at de vil slå ut hvis de beveger seg inn i områder, sier Solberg. 

– Vi kan ikke stå å se på at barn og unge rekrutteres til kriminelle miljøer. Når voldsbruken og vinningskriminaliteten øker blant barn og unge må vi ta det på alvor. I noen tilfeller kan det være nødvendig for politiet å nekte ungdommer å oppholde seg på bestemte steder, fortsetter Stensland.  

Institusjon for ungdomskriminelle

Et av de nasjonale tiltakene er å etablere et landsdekkende institusjonstilbud for barn som har begått alvorlige eller gjentatte lovbrudd med minst 25 institusjonsplasser. Et lignende forslag har Ida Melbo Øystese, politimester i Oslo politidistrikt tatt til orde for tidligere.  

–  Barne- og ungdomskriminalitet rammer ikke bare offeret, det er også ødeleggende for barnet selv. Barn som begår kriminalitet, må beskyttes mot seg selv. Noen ganger er hardere reaksjoner det mest omsorgsfulle, sier Stensland.  

Tage Pettersen, leder av Høyres familie- og kulturfraksjon, mener det er nødvendig med et eget landsdekkende institusjonstilbud for barn som har begått alvorlige kriminelle handlinger.  

– Det er behov for å gripe inn hardere overfor barn under 15 år som ikke kan straffes. I noen tilfeller er det nødvendig å bruke tvang for å fjerne barnet fra et skadelig miljø. Med et fast, nasjonalt tilbud for denne gruppen kan vi sikre trygge rammer for å korrigere destruktiv atferd, i kombinasjon med psykisk helsehjelp, skolegang og mulighet til et liv uten kriminalitet, sier Pettersen.  

Forebygging og bedre aktivitetstilbud

I Oslo har Høyre lagt frem en handlingsplan mot ungdomskriminalitet. Blant tiltakene er kveldsåpne skoler, et fritidsløft og bedre oppfølging av barn i faresonen.  
– De som styrer byen i dag er bakpå, reagerer for sent og med tiltak som ikke virker godt nok. Det har vært en viktig prioritering for Høyre å styrke Osloskolens budsjett.  Vi har for eksempel pekt på at det er 700 millioner kroner i økte administrasjonsutgifter i Oslo siden Raymond Johansen overtok. Vi mener det er en økning som delvis er unødvendig, og som vi øsker å gradvis redusere, sier Eirik Lae Solberg, byrådslederkandidat i Oslo.  
 
Les også: Oslo Høyres handlingsplan mot ungdomskriminalitet 


– Vi må sørge for at alle barn har tilgang på gode miljøer og trygge voksne.  Barn som vokser opp i lavinntektsfamilier skal kunne delta på fritidsaktiviteter, enten det er idrett, kultur eller andre tilbud. Dette skal kommunen betale, avslutter Lae Solberg.  

Høyres tiltak mot ungdomskriminalitet:

Nasjonale tiltak:

 1. Opprette hurtigdomstol for barn- og ungdomskriminelle 

Redusere tiden fra lovbruddet begås til straffen gis, og gi dommere større adgang til å skreddersy straffen til den enkelte ungdom. 

 1. Skjerpe reglene om oppholdsforbud 

Innføre oppholdsforbud og bruk av for eksempel fotlenke for å hindre at ungdom oppholder seg i belastede områder eller på steder som antas å øke faren for at det begås en straffbar handling. 

 1. Etablere en egen institusjon for ungdomskriminelle 

Høyre vil etablere et landsdekkende institusjonstilbud for barn som har begått alvorlige eller gjentatte lovbrudd med minst 25 institusjonsplasser. Målet er å fjerne barnet fra et skadelig miljø, korrigere destruktiv atferd, og sikre psykisk helsehjelp, skolegang og mulighet til et liv uten kriminalitet. 

 1. Lempe taushetsplikten mellom politiet og kommunene 
  Styrke informasjonsdelingen mellom etatene ved å lempe på taushetsplikten i enkeltsaker og etablere en digital samhandlingsplattform for politiet og kommunene. 
 1. Skjerpe kravene til foreldreinvolvering og sette inn hjelpetiltak i sårbare familier 

Styrke foreldrenes omsorgsevne og sikre at ungdommen mottar målrettede tiltak for sine utfordringer. Vurdere å utvide politiets adgang til å pålegge mindreårige og foreldre/foresatte å møte for politiet til samtale for å forbygge ytterligere lovbrudd. 

Lokale tiltak:

 1. Kveldsåpne skoler 
  Flere skoler skal være åpne og ha et tilbud på kveldstid med voksenpersoner til stede. 
 1. Fritidsløft 
  Kommunen skal betale for fritidsaktiviteter for barn og unge i lavinntektsfamilier. 
 1. Videreutvikle avhopperprogrammet 

Endre Oslos avhopperprogram ved å gi muligheten for at gjengkriminelle kan flyttes ut av Oslo i en periode. 

 1. Bedre oppfølging av unge i faresonen  

Én-til-én-oppfølging av unge i faresonen der en fast voksen følger dem opp på skolen, hjemme og på fritidsaktiviteter.