Høyre vil at du skal beholde mer av egen inntekt og betale mindre i kommunale gebyrer

Summen av kommunale skatter, avgifter og gebyrer øker. Derfor fremmer Høyre fem forslag som skal bidra til at innbyggerne får lavere gebyrer.

Familie som snakker sammen.
De siste årene har summen av kommunale skatter, avgifter og gebyrer økt. Det vil Høyre gjøre noe med.

Det er et stort vedlikeholdsetterslep på vann- og avløpsnettet, landet over. Og de store kostnadene som trengs for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet, er det innbyggerne som må betale for gjennom kommunale vann- og avløpsgebyr. Dette i en periode hvor bo- og levekostnadene allerede øker for norske husholdninger.

Vil fortsette å øke i fremtiden

De siste årene har summen av kommunale skatter, avgifter og gebyrer økt kraftig, og en stor del av disse er relatert til vann og avløp. Bare Siden 2018 har de kommunale vann- og avløpsgebyrene i kommunen økt med henholdsvis 20 og 30 prosent. Flere rapporter viser at disse kommer til å øke i årene fremover.

I en tid hvor bo- og levekostnadene bare øker, må vi gjøre det vi kan for å få ned gebyrene. Derfor fremmer Høyre fem forslag som vil bidra til at innbyggere får lavere gebyrer.

Høyre ønsker blant annet å se på om dagens finansieringsmodell for vann- og avløpssektoren er den beste, eller om det kan gjøres på en bedre måte som gir innbyggerne færre gebyrer.

I dag finansieres vann- og avløpstjenestene gjennom selvkostprinsippet som betales direkte av innbyggerne gjennom kommunale gebyrer. Nivået på gebyrene kan kommunene selv bestemme, men det kan ikke overstige de totale kostnadene.

Vil holde utgiftene nede

Flere rapporter viser også at nivået på gebyrene varierer mye mellom de ulike kommunene. Kommuner med få innbyggere hadde i gjennomsnitt de høyeste gebyrene i 2021.

Studier viser at en mer effektiv drift og organisering innenfor større enheter kan bidra til at gebyrene for den enkelte innbygger går ned. Derfor ønsker Høyre å se nærmere på forslag til modeller for insentivordninger som kan motivere til samarbeid og organisering i større enheter innenfor vann- og avløpssektoren.

Kostnadene for vann og avløp vil, dersom vi ikke gjør tiltak, øke dramatisk for innbyggerne fremover. Høyres forslag kan gjøre at hver enkelt husstand vil kunne beholde mer av egen inntekt og betale mindre i kommunale gebyrer. Vi er inne i en dyrtid og da må vi gjøre det vi kan for å holde utgiftene nede. 

Høyre foreslår:

  1. Stortinget ber regjeringen gjennomføre en evaluering av hvordan selvkost som finansieringsmodell for vann- og avløpssektoren fungerer og komme tilbake til Stortinget på egnet måte. 

Hvorfor foreslås dette? I dag tas investeringene over selvkost noe som gir innbyggerne mer gebyrer. Høyre ønsker å se på om dagens finansieringsmodell er den beste eller om det kan gjøres på en bedre måte. 

  1. Stortinget ber regjeringen kommet tilbake til Stortinget med modeller for incentivordninger for å motivere til samarbeid og organisering i større enheter innenfor vann og avløpssektoren i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2024. 

Hvorfor foreslås dette? Rapporter viser at samarbeid mellom kommuner og organisering i større enheter forventes å gi bedre vann- og avløpstjenester per gebyrkrone. Kommuner med få innbyggere hadde i gjennomsnitt de høyeste gebyrene i 2021. 

  1. Stortinget ber regjeringen revidere Forskrift om beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyrer (selvkostforskriften) med mål om å forlenge perioden fremtidig overskudd må tilbakeføres eller underskudd kan fremføres. 

Hvorfor foreslås dette? Overskudd eller underskudd i ett år må utlignes over gebyrene i løpet av de neste fem årene mot et selvkostfond. Kommunenes selvkostfond bør kunne brukes mer aktivt for å jevne ut gebyrsvingningene som kan komme innenfor vann- og avløpssektoren, og for å få til dette kan det å forlenge perioden være en løsning. 

  1. Stortinget ber regjeringen komme tilbake med en vurdering av konsekvensene av å forlenge maksimal avskrivningstid på vann- og avløpsnettet i budsjett- og regnskapsforskriften 

Hvorfor foreslås dette? Det å betale noe over lengre tid kan gi innbyggerne lavere kostnad ved hver innbetaling 

  1. Stortinget ber regjeringen i forbindelse med kommuneproposisjonen 2025 vurdere konsekvensene av å gi kommunene mulighet til å velge mellom å bruke kalkylerente eller reel rente i budsjetteringen av investeringer på selvkostområdet. 

Hvorfor foreslås dette? Kommunene må budsjettere med kalkylerente som er noe høyere enn renten som kommunen kan få av banken. Det betyr også at innbyggerne får et høyere gebyr da kommunen har større rentekostnader. Høyre mener at det er opp til kommunen om de mener at kalkylerente eller bankrente er mest hensiktsmessig.