Slik vil Høyre sikre videre elektrifisering av sokkelen  

Onsdag fremmet Høyre og Venstre et forslag i stortinget for å sikre videre elektrifisering av sokkelen ved å stille krav til at erstatningskraft fra olje- og gassnæringen. 

Ove Trellevik i dress utenfor Stortinget
–  I et samfunnsøkonomisk perspektiv vil dette kunne bidra positivt, sier Ove Trellevik.
Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Olje- og gassnæringen i Norge har store utslipp, og løsningen har vært å elektrifisere anleggene med kraft fra land. Men med regjeringen sin energipolitikk styrer Norge mot et kraftunderskudd. 

– Høyre og Venstre mener det er behov for å tenke nytt om alternativer for kraft fra land. De avklaringene og standpunktene vi legger frem her gir et viktig rammeverk for hvordan elektrifiseringen av sokkelen skal videreføres, slik at vi kan fortsette å utvikle olje- og gassnæringen i tråd med klimamålene, sier Høyres stortingsrepresentant i energi- og miljøkomiteen Ove Trellevik. 

Til nå har regjeringen bare gitt konsesjon til 0,3 TWh ny energi. Siden regjeringen ikke klarer å levere nok kraft, er konsekvensen at petroleumsnæringen må begynne å sikre sin egen kraft eller bidra med erstatningskraft for nye elektrifiseringsprosjekter, sier Trellevik.  

Slik kan aktørene skaffe kraft 

Trellevik sier at næringen kan oppfylle kravet om egenprodusert kraft på flere måter.   

–  Det viktigste er at de utvikler ny, egenprodusert kraft tilsvarende det behovet de har fornye elektrifiseringsprosjekter. Kraften kan enten brukes direkte til olje- og gassfeltet eller i en kombinasjon med kraft fra land, eller direkte inn i det norske kraftsystemet sier Trellevik.  

Bilde av norsk oljeplattform
Foto: Getty Images

Trellevik viser til at kraften for eksempel kan komme fra havvind eller at det etableres gasskraftverk med karbonfangst. Samtidig understreker han at Høyre mener det må være opp til aktørene på norsk sokkel å vurdere hvilke alternativer til kraft fra land som er mest aktuelt.  

–   Dette vil variere fra felt til felt, sier han.  

God samfunnsøkonomi  

Høyre mener forslaget i et samfunnsøkonomisk perspektiv er positivt.  

–  I et samfunnsøkonomisk perspektiv vil dette kunne bidra positivt, gjennom fortsatt kraftproduksjon på norsk sokkel også på sikt, teknologiutvikling og lavere utslipp fra olje- og gassnæringen. Siden næringen blir pålagt C02-avgifter og at prisen for å slippe ut stadig blir dyrere, vil vårt forslag gi næringen incentiv til å bidra til å styrke kraftbalansen samtidig som de kutter utslipp. 

Hva foreslår Høyre?

  • Høyre ber nå regjeringen innføre krav om at petroleumsnæringen selv må bidra med erstatningskraft ved nye elektrifiseringsprosjekter. Dette betyr at alle nye felt som skal elektrifiseres, må levere kraft til energisystemet vårt tilsvarende kraften de selv skal bruke. Kravet skal være teknologinøytralt, så aktørene selv bestemmer hvilke lavutslipps kraftløsninger de velger. Aktørene kan også hente kraften fra en tredjepartsaktør, altså gjennom å kjøpe kraft fra noen andre så lenge kraften er ny og utslippsfri.  
  • Vi ber også regjeringen endre Petoros mandat. Petoro er statens eierselskap innen olje- og gassbransjen, og eier omtrent 1/3 av alle olje- og gassfelt. Vi vil sikre at selskapet bidrar, og tar sin del av ansvaret for å møte kravene om til erstatningskraft på norsk sokkel. 
  • Høyre ber også regjeringen komme med forslag som legger til rette for at eksisterende kraftbehov fra felt som allerede er elektrifisert, også bidrar med erstatningskraft fremover. Vi håper med dette at regjeringen går i dialog med næringen om hvordan de kan bidra til mer kraftproduksjon til eget forbruk, slik også var praksis før vi begynte elektrifiseringen av sokkelen. 
  • Til slutt ber vi regjeringen utrede regler for tredjepartstilgang til infrastruktur for landstrøm. Dette handler om å gjøre de eksisterende kraftkablenene som går til plattformer som alt er elektrifisert, nå gjøres tilgjengelige for aktører som skal bidra med erstatningskraft. 

Bakgrunn for forslaget:

Olje- og gassnæringen står for om lag en fjerdedel av Norges utslipp innenlands. Da stortinget vedtok oljeskattepakken i 2020, ble det samtidig bestemt at oljenæringen skulle ha et mål om å kutte utslippene med 50% innen 2030. For å kutte utslipp herfra har den viktigste løsningen vært å elektrifisere anleggene med kraft fra land.  

Elektrifisering er også viktig for å kunne opprettholde olje- og gassaktivitet på sokkelen også på sikt, ettersom sektoren må betale CO2-avgift og klimakvoter. Det innebærer at produksjonen fra norsk sokkel over tid må skje med null eller nær null utslipp, men det krever kraft. 

Men med regjeringen sin energipolitikk styrer Norge mot et kraftunderskudd. Siden Støre tok over har de bare gitt konsesjon til 0,3 TWh ny energi, sammenlignet med 16 TWh de 8 årene før. Nå som kraftsituasjonen på land er presset, må petroleumsnæringen bidra med erstatningskraft for nye elektrifiseringsprosjekter.