Høyre får flertall for en miljøfleksibilitetsordning for havbruksnæringen innen 2024

Høyre får støtte fra alle partiene utenom Rødt, og sikrer bredt flertall for teknologinøytral miljøfleksibilitetsordning i havbruksnæringen innen 2024.

Bilde av Linda Helleland
– Denne enigheten sørger for forutsigbarhet for næringen, slik at de kan gjøre nødvendige investeringer, sier Høyres næringspolitiske talsperson, Linda Hofstad Helleland. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen, Høyre.

Oppdrettsnæringen har manglet insentiver for å satse på ny teknologi og sikre økt bærekraft. For å lykkes med det er det avgjørende at næringen klarer å håndtere utfordringene knyttet til lus og dyrevelferd i produksjonen. Det har Høyre nå sikret et bredt flertall for.

Havbruksnæringen er Norges nest største eksportnæring, og bærekraftig vekst i denne næringen vil være sentralt for å sikre en voksende verdensbefolkning tilgang til proteiner produsert med lavt utslipp, sier saksordfører for saken, næringspolitisk talsperson i Høyre, Linda Hofstad Helleland.

Stortinget ber nå regjeringen fremme forslag om en teknologinøytral miljøfleksibilitetsordning som ivaretar anbefalingene fra Havbruksutvalget (NOU 24 2023:23) innen 2024.

– Dette har næringen ventet lenge på, og når det kommer på plass vil det skape forutsigbarhet for investeringer og bidra til den omstillingen næringen må gjennom, sier Helleland.

Det vil medføre en mer rettferdig ordning, hvor en både kvitter seg med gratispassasjerproblemet, og insentiverer og ansvarliggjør den enkelte oppdretter, sier Helleland videre.

Premierer den enkelte oppdretter                                                                                                            

Stortinget ønsker en teknologinøytral ordning som sikrer utvikling og innovasjon, og bidrar til å redusere næringens miljøavtrykk. Ordningen skal gjennom insentiver sikre at det tas i bruk lav- og nullutslippsteknologi for å redusere utslipp og bidra til å redusere lusepresset på oppdretts- og villfisk. Ordningen bør omfatte alle eksisterende og fremtidige tillatelser, og benyttes på det produksjonsvolum som er trukket inn som følge av rødt trafikklys i et produksjonsområde.

– Denne enigheten sørger for forutsigbarhet for næringen, slik at de kan gjøre nødvendige investeringer. Det skal lønne seg å velge bærekraftige løsninger. En miljøfleksibilitetsordning vil gi mulighet for å øke produksjonen innenfor eksisterende oppdrettstillatelser, noe som vil være viktig for næringen hvis de skal lykkes fremover, sier Helleland.

Høyres tre forslag som får flertall

  1. Stortinget ber regjeringen i løpet av 2024 i forbindelse med den varslede Dyrevelferdsmeldingen vurdere om det er hensiktsmessig å sette en faglig basert grense for dødelighet i sjøfasen gitt næringens komplekse biologi og utsatte lokasjoner. 
  1. Stortinget ber regjeringen senest i 2024, fremme forslag om en teknologinøytral miljøfleksibilitetsordning som ivaretar anbefalingene fra Havbruksutvalget (NOU 24 2023:23).
  1. Stortinget ber regjeringen legge følgende prinsipper til grunn for sitt arbeid med en teknologinøytral miljøfleksibilitetsordning for havbruket:
  • Ordningen må være teknologinøytral for å sikre utvikling og innovasjon
  • Ordningen må bidra til å redusere næringens miljøavtrykk
  • Ordningen må bidra til å redusere lusepresset på både oppdretts- og villfisk
  • Ordningen bør gjennom insentiver sikre at det tas i bruk lav og nullutslippsteknologi i områder hvor det er nødvendig å redusere utslippene
  • Ordningen bør omfatte alle eksisterende og fremtidige tillatelser
  • Ordningen bør kunne benyttes på det produksjonsvolum som er trukket inn som følge av rødt trafikklys i et produksjonsområde. Det vil i de tilfellene ikke være mulig å eventuelt konvertere tilbake til tradisjonell teknologi før dette volumet er retildelt som følge av grønt trafikklys. Dette må gjøres i tråd med intensjonen bak trafikklyssystemet.