Arkivert artikkel

10 vedtak du bør få med deg fra Høyres landsmøte

Vi gir deg en kjapp oversikt.

Partileder Erna Solberg på talerstolen under Høyres landsmøte. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Det var stor enighet på landsmøtets siste dag at det hadde vært gode diskusjoner og prosesser, og det kom resultater ut av debattene som flertallet gleder seg stort over. Alle vedtatte resolusjoner finner du her.

1. Internasjonalt plastfond
Plastavfall som ikke håndteres på en ansvarlig måte, er et raskt voksende problem som forsøpler naturen, og særlig verdenshavene. Høyre ønsker en mer bærekraftig og langsiktig politikk for håndtering av plastavfall.

Høyre vil derfor blant annet jobbe for et internasjonalt plastfond, der midlene går til plastrydding i land som ikke har infrastrukturen på plass.

2. Eggdonasjon

Eggdonasjon kan gi kvinner og par med fertilitetsproblemer en mulighet for å få egne, biologiske barn. Eggdonasjon innebærer at et barn både får en eggdonor-mor, og en mor som har båret barnet frem.

Å tillate eggdonasjon vil bidra til likebehandling av par hvor mannen er infertil og par hvor kvinnen er infertil. Med dagens forbud kan par få assistert befruktning dersom det er mannen som er årsak til barnløsheten. Kvinner som ikke kan bruke egne egg får derimot ikke et tilbud. I tillegg har den teknologiske utviklingen ført til at inngrep og behandling i forbindelse med eggdonasjon er forbundet med lav risiko. Dette er dessuten et valg kvinnen tar selv.

Ved eggdonasjon, som ved et ordinært svangerskap, skapes en biologisk tilknytning mellom mor og barn gjennom graviditeten. Dersom det donerte egget befruktes med partners sæd vil barnet ha genetisk tilknytning til far og biologisk tilknytning til mor. Ved sæddonasjon har barnet kun genetisk tilknytning til mor. Eggdonasjon er derfor ikke direkte sammenlignbart med sæddonasjon. Høyre mener imidlertid at forskjellene ikke er store nok til å begrunne at det ene bør være forbudt, mens det andre er tillatt.

Høyre vil derfor tillate eggdonasjon i Norge. Eggdonasjon må, som ved sæddonasjon, bare tillates med kjent donor, og foreldre til barn som er unnfanget etter egg- eller sæddonasjon plikter å fortelle barnet om dette så snart som tilrådelig. Vilkårene for eggdonasjon må reguleres. Viktige spørsmål å avklare er alder på donor og mottager, kombinasjon av egg- og sæddonasjon, og økonomiske forhold rundt donasjon og behandling.

3. Assistert befruktning for enslige

Høyre mener den enkelte selv bør ha frihet til og ansvar for å gjøre gode livsvalg for seg og sin familie. Familien er en viktig grunnstein i samfunnet, og det må være rom for ulike samlivs- og familieformer.

Høyre mener at tilbudet om assistert befruktning må utvides til enslige, dersom vilkårene om å gi barnet trygge og gode oppvekstforhold er oppfylt i det enkelte tilfelle. Dette kravet må gjelde tilsvarende som for par som tilbys assistert befruktning.

4. Ikke surrogati

Surrogati kan gi barnløse en mulighet for å få barn. Høyre mener imidlertid at surrogati bryter det naturlige båndet mellom barnet og moren som føder det, på en måte som kan innebære en betydelig belastning både for barn og surrogatmor. Dette innebærer en risiko for barnet og surrogatmoren som ikke kan oppveies av hensyn til voksne som ønsker barn.

Kommersiell surrogati innebærer dessuten en uakseptabel instrumentalisering av svangerskapet, som gjør både surrogatmorens kropp og barn til en potensiell handelsvare. Dette kan være særlig problematisk når surrogatmor har få ressurser, som begrenser hennes reelle frihet til å ta et valg som innebærer store etiske dilemma.

5. Ikke eget punkt om økt engangsavgift for fossilbiler
Landsmøtet stemte for å stryke det foreslåtte punktet om å øke engangsavgiften for fossile biler i storresolusjonen «Grønn omstilling». Det ble derimot vedtatt at skattefordelene for el-biler for å nå 2025-målene videreføres og at det skal legges en plan for at norsk kollektivtrafikk er fossilfri innen 2025.

6. Et mer rettferdig utstyrsstipend for elevene
Utstyrsstipendet er ment å bidra til å dekke skolemateriell som for eksempel leie av PC, kjøp av bøker eller klær og utstyr til yrkesfagelever. Høyre ønsker å legge til rette for at de som ønsker å ta yrkesfag skal få den støtten som trengs for å gjennomføre sin utdanning på en god måte. For mange elever i videregående opplæring koster utstyret de har behov for mer enn de får utbetalt i dagens utstyrsstipend.

Høyre vil derfor omfordele utstyrsstipendet mellom de ulike yrkesfaglige og studiespesialiserende utdanningene slik at summen i større grad reflekterer de faktiske utstyrsutgiftene

7. Bruk av stordata der det ikke er i konflikt med personvernet
Bruk av stordata kan både gi kommersielle muligheter og styrke viktige samfunnsoppgaver, for eksempel håndtering av miljøkatastrofer, forebygging av pasientskader i helsesektoren, avdekking av brann- og ulykkesrisiko og planlegging av samferdselstiltak. Det må legges til rette for at nasjonale myndigheter og aktører som følger norsk lov sikres muligheter til å nyttiggjøre seg stordata, og utvikle ny kunnskap og konkurransedyktige tjenester.

Høyre vil derfor gjøre stordata fra det offentlige effektivt tilgjengelig for å utvikle nye tjenester, produkter og forretningsmodeller der dette ikke er i konflikt med personvernet eller andre viktige hensyn.

8. Tilgang for bemanningsbransjen til NAVs CV-bank
Arbeid er mer enn bare jobb. Det er fellesskap, vennskap og mestring som gir økt økonomisk frihet. På arbeidsplassen utvikler vi oss, holdes oppdatert på endringer og tilegner oss ny kunnskap. Høyre mener det er viktig å ha en tilknytning til arbeidslivet gjennom hele livet. Ordninger for å kompensere for midlertidig tap av arbeidsinntekt av velferdshensyn, må ikke utvikles til å bli permanente ordninger som holder oss utenfor arbeidslivet. Målet med velferdsstaten er å styrke og inkludere folk, samt å sikre selvstendige liv og deltakelse i samfunnet.

Høyre vil derfor gi bemanningsbransjen tilgang til NAVs CV-bank og registre over arbeidsledige, dersom brukeren samtykker.

9. Konkurranse i dagligvarebransjen
I årene fremover vil stadig mer handel bli digital. Dagligvarebransjen er et eksempel på en næring der potensialet for e-handel fortsatt er stort. Mer nettbasert dagligvarehandel vil kunne gi mer konkurranse og lavere priser. For å åpne for nye digitale aktører må den store konsentrasjonen av markedsmakt rundt de nåværende dagligvarekjedene løses opp, blant annet ved å utrede konkurransefremmende tiltak. Et mulig forbud mot konkurransefiendtlig prisdiskriminering vil bare være et av en rekke tiltak Høyre vil se på.


10. Internasjonale forpliktelser i sikkerhetspolitikken
Høyre mener at internasjonalt samarbeid er avgjørende for å sikre norske interesser. Norge skal være en konstruktiv og forutsigbar partner for våre allierte, og opptre som et foregangsland for internasjonalt samarbeid, åpenhet, demokrati og menneskerettigheter.

Høyre vil derfor stå fast ved beslutningene fra NATOs toppmøte i Wales i 2014, som fastsetter en målsetting for medlemslandene om gradvis å øke forsvarsbudsjettene opp mot 2 prosent-målet i løpet av et tiår. I tråd med dette vil Høyre også fortsette å bruke minimum 20 pst. av forsvarsbudsjettet på investeringer i Forsvaret