Arkivert artikkel

Bærum kommune gjør det enklere for foreldre å bekjempe radikalisering

Regjeringen la sommeren 2014 frem en handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme for å forebygge rekruttering til ekstremistiske grupperinger. Handlingsplanen inneholder 30 målrettede tiltak, deriblant veiledning til foreldre og utarbeidelse av veiledningsmateriell.

Bærum kommune er godt i gang med arbeidet mot radikalisering og lanserer nå en eget veileder i tråd med regjeringens handlingsplan som skal gjøre det enklere for foreldre å stanse radikalisering.

Mari Oppedal er fungerende SLT-koordinator (Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak) i Bærum kommune, og har ¬ansvar for å forebygge rus og kriminalitet i kommunen. Hun har stor tro på veilederen og mener foreldreveiledning er viktig.

– Gode foreldre er en beskyttelsesfaktor. Har du gode og støttende foreldre, er det en viktig faktor for å hindre radikalisering, uttaler hun til Vårt Land.

Veilederen er utarbeidet av kommunen i samarbeid med politiet og en rekke innvandrerorganisasjoner. Målet er å hjelpe foreldre til å fange opp faresignaler hos barna slik at de kan søke hjelp i tide. Sammen med politiet har Bærum kommune også et dialogforum hvor ulike innvandrerorganisasjoner og trossamfunn møtes fast fire ganger i året. Det er en møteplass hvor kommunen og politiet kan gi informasjon om trender og hva man bør passe på, og få innspill tilbake.

Tore Bjørgo, professor ved Politihøyskolen, mener også at det er viktig å engasjere foreldre i arbeidet mot radikalisering.

– Det kan gjøre at radikaliseringsproblemet kommer nærmere den enkelte. Det vil kunne spre informasjon om radikalisering og få folk til å forstå at det angår dem, sier Bjørgo.

Han mener det er viktig at slike veiledere er tilpasset til lokale forhold.

– Hjelpeapparatet vil variere fra kommune til kommunene. Hvem som engasjerer seg i ¬arbeidet mot radikalisering, vil også variere mellom kommunene. Lokal tilpassing vil derfor være viktig, sier Bjørgo.

Lokal forebyggingsarbeid er sentralt i regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Kommunen er den nærmeste til å fange opp og forebygge radikalisering. I revidert nasjonalbudsjett for 2015 bevilget regjeringen 10 millioner kroner til kommunenes arbeid mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Midlene skal gå til gode prosjekter innen lokal forebygging av radikalisering, og vil gi kommunene mulighet til å sette inn tiltak for å bekjempe radikalisering.