Arkivert artikkel

Et budsjett for omstilling og trygge arbeidsplasser

– Revidert nasjonalbudsjett er godt tilpasset Norges økonomiske situasjon, hvor vi går fra særstilling til omstilling med en petroleumssektor som ikke lenger er en like kraftig motor i økonomien.

Budsjettet legger godt til rette for fortsatt lav rente og en kronekurs som holder norske eksportbedrifter konkurransedyktige sier Svein Flåtten, Høyres finanspolitiske talsmann.

Les også: Fra særstilling til omstilling

Revidert nasjonalbudsjett (RNB) er en justering av det opprinnelige forslaget til statsbudsjett basert på utviklingen i norsk økonomi siden oktober 2014.

Siden den gang har veksten i norsk økonomi vært noe lavere og arbeidsledigheten blitt noe høyere enn anslått. Derfor kommer regjeringen med 1000 nye tiltaksplasser i revidert budsjett. Regjeringen finner også, etter en helhetlig vurdering, rom for å øke kommunenes inntekter med 1,1 milliarder kroner. Slik gjør vi kommunene i stand til å fortsette satsingen på gode oppvekstsvilkår for barna, et godt eldretilbud og et solid sikkerhetsnett for de som trenger tjenestene aller mest.

– Det er ingen tvil om at vi kjenner effektene av lavere oljepris og redusert aktivitet i petroleumssektoren. Derfor er det viktig at regjeringen holder på sine hovedgrep med lavere skatter og avgifter for å bedre norsk næringslivs konkurranseevne, en kraftig satsing på samferdsel og kunnskap samt reformer som skal gjøre offentlig sektor bedre og mer effektiv. Det siste norsk næringsliv og norsk økonomi trenger er høyere skatter og avgifter, et offentlig forbruk som skaper usunt press i økonomien, på rente og krone, og en reversering av viktig og nødvendig reformarbeid. Det er samtidig betryggende at regjeringen følger utviklingen på arbeidsmarkedet nøye og setter inn tiltak med endringer av permitteringsregelverket og flere tiltaksplasser . Samtidig sikrer vi i RNB kommunenes evne til å levere på viktige velferdstjenester sier Flåtten.

Regjeringen bedrer også overgangsordningen for uføretrygdede, slik at om lag 10.000 flere får skattefradrag og 30.000 som allerede omfattes av overgangsordningen får ytterligere skattelettelser.

Økt satsing på samferdsel

Det settes ytterligere fart på investeringer og utbedringer av riksveger med 250 millioner kroner, gjennom blant annet 90 millioner til OPS-prosjekter, 40 millioner til skredsikring og 108 millioner til raskere gjennomføring av flere veiprosjekter.

Styrking av frivilligheten

Ordningen med momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg styrkes med 25 millioner kroner på grunn av betydelig søknadsvekst. Kombinert med endringen av tippenøkkelen, bidrar ordningen til å skape bedre vilkår for anleggsutbygging i regi av lokalidretten.

En styrking av det sosiale sikkerhetsnettet

Det sosiale sikkerhetsnettet styrkes. Gjennom strategien Barn som lever i fattigdom gir vi arbeidet mot fattigdom et løft på 106 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett. I tillegg økes tilskuddet til kommunale utleieboliger med 50 millioner kroner. Det vil både komme lavinntektsfamilier til gode og bidra til kommunenes bosetting av flyktninger.

Mer humanitær bistand

Regjeringen foreslår å øke den humanitære bistanden til Syria og nabolandene med 250 millioner kroner. Det betyr at norsk bistand til Syria og naboland kommer opp til én milliard kroner i 2015. Som varslet vil regjeringen også øke den norske innsatsen for flyktninger i Middelhavet ved å sende skip og mannskap til operasjonen Triton. Bidrag til Frontex og andre tiltak i Middelhavet styrkes med 21 mill

Flere tiltak mor terror

Trusselbildet i Norge er skjerpet. Regjeringen foreslår derfor en tiltakspakke mot terror på til sammen 129 millioner kroner.

Økt satsing på høyere utdanning og forskning

Regjeringen satser på høyere utdanning og forskning. I revidert nasjonalbudsjett foreslår vi en bevilgning på 5 millioner kroner til planlegging av fremtidig campus for NTNU. I tillegg foreslås 5 millioner kroner til oppstart av prosjektering av et nytt helse- og sosialfagsbygg ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.